Pagina delen

Motie: Herlocatie kermis markten Zutphen

Toelichting

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

De motie is ingediend in de raadsvergadering van 7 oktober en staat nu geagendeerd voor het Forum.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 04-11-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksJ.A. Jansen
D66R. Jense
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

Als inspreker heeft zich aangemeld de heer M. Schuitemaker. Voor zijn bijdrage: zie de eerder bij de stukken gevoegde brief van september 2013 met handtekeningenlijst, die de heer Schuitemaker namens de ondernemers heeft toegezonden.

De SP vraagt of de omzetdaling van 50% is afgezet tegen andere jaren tijdens de kermis of tegen een andere periode.

De Stadspartij vraagt om voorbeelden van schade aan panden en andere eigendommen.

Het CDA vraagt of de ondernemers een alternatieve locatie op het oog hebben.

Stadsbelang vraagt wie de heer Schuitemaker vertegenwoordigt.

De VVD vraagt of de omzetdaling dit jaar voor het eerst is geconstateerd.

De PvdA vraagt hoe het onderzoek onder de ondernemers is verricht. De fractie kan zich niet voorstellen dat ondernemers in de aanloopstraten veel last ondervinden van de kermis, integendeel: het leidt tot meer aanloop.

Burgerbelang vraagt of de ondernemers ook bewoners van de binnenstad om hun mening hebben gevraagd.

De heer Schuitemaker antwoordt dat het gaat om omzetverlies ten opzichte van de periode buiten de kermisweek. Tijdens de kermis wordt meer dan normaal schade aangebracht aan terrasschotten en bloembakken. Als alternatieve locatie kan worden gedacht aan de Houtwal. Dat alternatief staat ook genoemd in de stukken over het nieuwe evenementenbeleid. Spreker vertegenwoordigt Het Volkshuis, de ondernemers op de Houtmarkt en Koninklijke Horeca. Het onderzoek is gehouden door langs de deuren te gaan en te spreken met de ondernemers. Slechts drie ondernemers wilden de petitie niet ondertekenen. Met bewoners en het bestuur van de ondernemers in de aanloopstraten is niet gesproken. Van omzetdaling tijdens de kermis is al jaren sprake, maar gezien de huidige economische situatie is de rek er bij de ondernemers uit.

Burgerbelang vraagt hoe de heer Schuitemaker denkt de klanten terug te winnen als de kermis niet meer op de markten wordt gehouden.

De heer Schuitemaker antwoordt dat de bezoekers van de kermis geen bezoekers van terrassen zijn.

Het college merkt voorafgaand aan de beraadslagingen op, dat er een voorstel voor een nieuw evenementenbeleid in voorbereiding is. Daarin wordt ook aandacht geschonken aan de locatie voor de kermis. Het voorstel komt binnenkort aan de orde in het college, waarna het voor inspraak wordt vrijgegeven. De motie ondersteunt als het ware de opvattingen van het college.

Stadsbelang licht toe dat de motie niet beoogt de kermis uit Zutphen weg te halen, maar daarvoor een andere geschikte locatie te zoeken. De motie kan worden gezien als ondersteuning van het in voorbereiding zijnde beleid. De petitie die de heer Schuitemaker heeft ingediend was aanleiding voor de motie. Overigens wijst de fractie op een folder uit 1984 met de titel: “Waarheen met de kermis”. De klachten waren toen exact hetzelfde. Verschuiven van de kermis naar een andere periode biedt geen oplossing voor de overlast. Stadsbelang ziet graag een discussie over een plek, waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Draagvlak is dus nodig, ook bij de kermisexploitanten.

Burgerbelang tekent daarbij nog wel aan dat dat de ondernemers in de binnenstad ook verder moeten kijken dan hun eigen belang. Er is in de jaren wel veel veranderd. Er zijn bijvoorbeeld meer bewoners in de binnenstad.

De VVD acht het goed dat de motie er is. Al 60 jaar is er een kermis in Zutphen, voor het grootste deel op de markten. In de periode van 1977-1984 is de kermis echter gehouden op het MIRO-terrein. Het is goed, indien de motie door het college wordt meegenomen in de gedachtenvorming over het evenementenbeleid.

De PvdA is blij met de opstelling van het college. De fractie twijfelt over het gebrek aan draagvlak voor de kermis op de markten, maar tijden veranderen. De kermisexploitanten moet wel betrokken worden bij de discussie.

De Stadspartij is fel tegen de motie. Er zijn gemeenten waar de ondernemers juist wel profiteren van de aanwezigheid van de kermis. De fractie wacht het voorstel van het college af.

Burgerbelang vraagt zich af hoe de Stadspartij zich als coalitiegenoot zal opstellen als het college komt met het voorstel om de kermis te verplaatsen.

De Stadspartij wacht eerst het voorstel en de argumenten af.

De SP meent dat ten onrechte in de overwegingen in de motie wordt gesuggereerd dat de binnenstad voor hulpdiensten niet bereikbaar zou zin. De Houtwal is ooit gebruikt voor de koninginnedagmarkt. Dat was geen succes. De fractie vreest dat dit ook voor de kermis het geval zal zijn.

D66 vraagt of ook de kermisexploitanten door het college worden benaderd. Wordt er ook gekeken naar de onderlinge samenhang van de verschillende evenementen. In de motie komt een negatief beeld naar voren over de kermis; er zijn ook mensen die er plezier aan beleven. De toonzetting zou positiever kunnen.

Stadsbelang antwoordt dat in de overwegingen een goede toegankelijkheid wordt bedoeld, niet dat de hulpdiensten onvoldoende toegang zouden hebben. Het is niet de bedoeling de kermis weg te halen uit Zutphen, maar het winkelend publiek wordt nu door de kermis overvleugeld. Het gaat om een ander soort publiek.

Het CDA stelt vast dat er wel vraag is naar een evenement als de kermis. De fractie is blij met de nuancering die Stadsbelang heeft aangebracht.

De VVD stelt de indieners voor de tekst iets aan te passen in die zin dat het college wordt verzocht de motie mee te nemen in de uitwerking van het evenementenbeleid.

Stadsbelang geeft aan dat dat precies de bedoeling is. Het gaat om het creëren van draagvlak. Alle partijen moeten erbij worden betrokken.

D66 wijst erop dat er steeds meer sprake is van een terugtredende overheid. Het is daarom de vraag of niet de twee partijen, namelijk de ondernemers van de binnenstad en de kermisexploitanten met elkaar tot een oplossing moeten zien te komen.

Stadsbelang zegt dat de motie beoogt alle partijen bij elkaar te brengen. De motie moet worden gezien als ondersteuning van het college en kan wat de fractie betreft door naar de raad.

Burgerbelang meent dat, afhankelijk van de planning van het college, de motie kan worden aangehouden.

Het college verwacht dat rond de jaarwisseling de inspraakronde kan beginnen. Daarbij worden alle organisaties betrokken. Na verwerking van de inspraak kan het voorstel voor het evenementenbeleid door naar de raad.

Burgerbelang en Stadsbelang overleggen in de pauze wat ze met de motie zullen doen.

De voorzxitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken omdat er in de afgelopen vijf vergaderingen niet op is teruggekomen (art 3:32 lid 5 RvO).
Geen amendementen ingediend