Pagina delen

Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 24 september 2018 is de motie "Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen" door de fracties van GroenLinks en Stadspartij Zutphen Warnsveld ingediend.

De motie draagt het college op om (opnieuw) uit te spreken dat zij hecht aan de volgende uitgangspunten voor de verkoop van openbare grond aan derden: gronden die deel uitmaken van de primaire of secundaire boom- en groenstructuur uit de Groenatlas 2012 van de Gemeente Zutphen of die straatbeeldbepalend zijn worden niet verkocht;

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

In deze vergadering wordt ook de motie "Tegels eruit, groen erin (operatie Steenbreek)" behandeld.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 19-11-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de indieners het woord.

In de presentatie van GroenLinks worden drie voorbeelden getoond waarin er sprake is van de verkoop van gemeentelijke groen, waarna door de kopers wordt gekapt en waarmee publiek groen verdwijnt. Er is hierbij sprake van verlies van ecologische waarde. Met het tonen hiervan willen de indieners de oorspronkelijke criteria zoals verwoord in de beleidsnotitie "Snippergroen" opnieuw onder de aandacht brengen van de raadsleden.

De Stadspartij steunt de motie van GroenLinks, en acht het mogelijk noodzakelijk om het bestaande beleid voor snippergroen aan te passen.

Het College reageert op de motie en geeft aan dat besloten is de huidige pilot met snippergroen vooralsnog stil te leggen, in afwachting van de  evaluatie van de uitkomsten. Ervaringen zullen worden gebruikt voor het formuleren van nieuw beleid en het forum wordt uitgenodigd om hier gebruik van te maken.

Het CDA schrikt van de situaties, en vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De ChristenUnie vraagt aan het College of het onderwerp weer terug komt in het forum na afloop van de pilot. Dit wordt door de wethouder positief beantwoord. Daarnaast wil zij graag weten of er of er in deze gevallen een
kapvergunning is afgegeven. De wethouder antwoordt dat dit niet nodig was, omdat de kap op eigen grond plaats heeft gevonden.

Burgerbelang wil graag weten of er bij kap groen moet worden gecompenseerd? Het College geeft aan dat dit alléén het geval is als het om gemeentelijk groen gaat, niet bij particuliere kap van bomen.

De VVD is verward over wat de indieners verwachten van het college.
De wethouder geeft aan dat het college de input wil meenemen om in de toekomst rekening mee te houden.

De VVD is blij dat mensen zelf mogen beslissen welke bomen zij kappen op eigen grond. Zij is ook niet blij met het beeld wat geschetst wordt in de presentatie.

GroenLinks reageert dat dit niet de bedoeling was met deze presentatie. De evaluatie is interessant, maar zij is geen voorstander van minder criteria. Het is een goed signaal dat de verkoop voorlopig stil is gelegd.

De Stadspartij wil weten hoe lang de pilot met snippergroen al loopt. Het College geeft aan dat feitelijk vanaf 2016 is gestart, i.v.m. het faillissement van een bedrijf dat dit op een eerder moment zou starten.

De PvdA wil graag weten van de indieners of de vraag om herbevestiging voortkomt uit tekortkomingen of omdat het compleet is?

GroenLinks geeft aan dat bepaalde criteria ontbreken op gebied van ecologische waarden.

BewustZW is met name benieuwd welke status het voorgenomen beleid heeft, welke status heeft het vanuit het verleden, en kan men erop handhaven?

D66 ziet de presentatie door de indieners als een soort ei van Columbus. Zij vraagt zich af of in deze gevallen bezwaar en beroep mogelijk was.

GroenLinks geeft aan dat er geen beschikking is afgegeven in deze gevallen, waar bezwaar tegen gemaakt kon worden.

BewustZW wil graag weten tot welk moment aanvullingen aangeleverd kunnen worden. Het College geeft aan dat dit 1 maand is.

Het voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is behandeld voor behandeling door de raad.


Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend