Pagina delen

Motie: Help de Hanzehof

Toelichting

Behandeld in Forum van 7 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is door de CU de motie Help de Hanzehof ingediend. Deze motie verzoekt het college in gesprek te gaan met De Hanzehof en de opgelegde taakstelling twee jaar vooruit te schuiven, zodat in die tijd onderbouwd kan worden onderzocht/aangetoond waar bezuinigingen mogelijk zijn. De resultaten van deze besprekingen dienen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 aan de raad teruggekoppeld te worden. Het reglement van orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer-Dingemans
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijM.W. Wesselink
VVDO.W. Bosch
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft vervolgens de indieners van de motie het woord.

De ChristenUnie zegt de motie te hebben ingediend met de VVD naar aanleiding van een aantal gesprekken met de Hanzehof en beraadslagingen in de vorige raadsperiode. De Hanzehof maakt een plan van aanpak met het doel de gevraagde bezuinigingen te realiseren, maar heeft daarvoor iets meer tijd nodig. Die tijd willen de indieners de Hanzehof gunnen. Dekking daarvoor zal gevonden moeten worden bij de behandeling van de voorjaarsnota.

De VVD merkt ter aanvulling op dat abusievelijk het logo van haar fractie boven de motie ontbreekt.

GroenLinks merkt op dat in de overwegingen verwezen wordt naar uitlatingen van de wethouder in de Stentor. De fractie meent dat het een onjuiste interpretatie betreft, waarvan de fractie zich dan ook distantieert.

De ChristenUnie vraagt zich af wat de fractie dan wel gelezen heeft.

GroenLinks is van mening dat er weliswaar een oplossing te vinden is, maar dat dit niet betekent dat de gemeente voor sinterklaas gaat spelen door extra geld beschikbaar te stellen. De fractie wil juist de Hanzehof stimuleren binnen de gegeven financiële kaders oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door extra inkomsten te genereren, herfinanciering van leningen etc.

De ChristenUnie zegt dat GroenLinks precies de strekking van de motie weergeeft. Dat staat onder “d” vermeld: de incidentele kosten zouden in de jaren erna terugverdiend moeten worden.

GroenLinks vraagt zich af waarom de taakstelling twee jaar zou moeten worden opgeschort, als de indieners van de motie het met de fractie eens zijn dat het binnen het beschikbaar gestelde budget moet gebeuren.

De ChristenUnie meent dat het nodig is, omdat de Hanzehof  vraagt de druk even van de ketel te halen en in overleg te treden over het plan van aanpak. Een concept van dat plan van aanpak is onlangs aan de fracties toegestuurd.

De Stadspartij sluit zich aan bij de opvatting van GroenLinks. De Hanzehof heeft al twee jaar de tijd gehad om met een plan van aanpak te komen.

De ChristenUnie meent dat het bezien moet worden in het licht van de huidige stand van zaken. De nieuwe directie is pas kortgeleden aangetreden en heeft nu al een plan van aanpak opgesteld.

Burgerbelang steunt de ChristenUnie. De nieuwe directie is zeer voortvarend aan het werk gegaan. Daarom moet nu enige ruimte worden geboden om een en ander goed met de Hanzehof door te spreken, zodat er een werkelijk goed plan van aanpak komt.

D66 voelt de noodzaak de Hanzehof te blijven helpen. De opgelegde taakstelling moet zoveel mogelijk worden gerealiseerd. Jammer dat dat ten koste gaat van het aantal voorstellingen. Het nieuwe college zal snel een besluit moeten nemen over wel te realiseren bezuinigingen.

De PvdA constateert dat de Hanzehof de opgelegde bezuinigingen nu niet haalt. Het lijkt erop dat de Hanzehof twee jaar heeft stilgezeten.  Hij verwacht van de Hanzehof op zeer korte termijn een plan waarin wordt aangegeven hoe de taakstelling alsnog kan worden gehaald.

De SP ziet de noodzaak om de Hanzehof nog enige ruimte te bieden. Het plan van aanpak zal wel snel behandeld moeten worden. Overigens lijkt de kloof tussen Hanzehof en Hanzehal te groeien: de Hanzehal lijkt geld te verdienen dat vervolgens wordt doorgesluisd naar de Hanzehof. Dat voelt bij enkelen niet goed.

Het college wijst erop dat het in januari jl. al een memo aan de raad heeft voorgelegd met de mededeling dat het college bereid is de mogelijkheden te onderzoeken om de Hanzehof twee jaar respijt te geven, precies zoals de motie vraagt echter onder voorwaarde van een gedegen plan van aanpak. Daarom ligt het voor de hand de motie vooralsnog op zijn  minst aan te houden. In juli 2013 is de Hanzehof al gevraagd om met een plan van aanpak te komen; dat is echter pas zeer recent ontvangen. Het college bekijkt dat nu en komt daarna met een voorstel aan de raad. Er zal wel dekking moeten komen; wellicht kan dit uit het implementatiebudget, maar dat wordt ook al voor andere onderwerpen aangesproken. Het in de motie voorgestelde “inverdienen” is ook een optie.

De PvdA vraagt waar de indieners van de motie budget vandaan willen halen.

De ChristenUnie zegt niet zomaar geld te willen geven; dat hangt af van het plan van aanpak. De fractie is blij met de toezegging van het college. Wanneer is het voorstel te verwachten?

De PvdA vraagt vooraf duidelijkheid over de dekking van de kosten.

De ChristenUnie meent dat de motie daarover helder is.

Het college antwoordt dat er al overleg met de Hanzehof gaande is, maar er is wel even tijd nodig. Het voorstel komt in ieder geval voor de voorjaarsnota.

De ChristenUnie zal zich beraden over de vraag wat te doen met de motie.

Burgerbelang vraagt het college in het voorstel te betrekken de vraag of er wel voldoende geld voor de Hanzehof beschikbaar is.

Het college antwoordt dat het de raad is, die besloten heeft tot een bijdrage van 1,3 miljoen euro, waarvan ongeveer 50% voor aflossing etc. en 50% voor programmering.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend