Pagina delen

Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen

Toelichting

Behandeld in Forum van 15 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 01 februari 2016 is door Ingrid Timmer (D66) de motie "Heldere communicatie voor en naar iedereen" ingediend. de motie is mede ingediend door Victor Boldewijn (GL), Adjan Pepers (Burgerbelang), Hein Brunsveld (CDA), Bert Jansen (BewustZW), Andre Oldenkamp (CU), Fred van Vliet (Lijst van Vliet) en Bast van der Veen (VVD).

De motie verzoekt het College om "de uitgaande communicatie zodanig in te richten dat een zo breed mogelijke doelgroep in staat wordt gesteld deze zelfstandig te begrijpen" en "de communicatie te laten voldoen aan referentieniveau B1".

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat voor oordeelsvorming geagendeerd voor bespreking.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 15-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Iedereen van harte welkom bij de vergadering over de motie Heldere communicatie voor en naar iedereen. Ik geef eerst de indieners van de motie het woord om hun motie nader toe te lichten.

D66: Naar aanleiding van het Forum over het Sociaal Domein op 15 december 2015 is deze motie tot stand gekomen. Voornoemd Forum hebben wij als zeer prettig ervaren, maar de weg ernaar toe en de weg daarna zijn vaak onduidelijk. Daarom is deze motie opgesteld en ingediend.

Voorzitter: Heeft GroenLinks als mede-indiener hier iets op aan te vullen?

GroenLinks: Hetgeen D66 zojuist heeft gezegd ondersteunen wij. Informatie wordt vaak verkeerd begrepen, het blijkt lastig om informatie makkelijk te maken ook in relatie tot digitalisering en laaggeletterdheid.

PvdA: Ook in de motie Laaggeletterdheid wordt verwezen naar duidelijk communiceren; is deze motie niet dubbelop?

Lijst van Vliet: Communicatie kan in algemene zin veel beter, betreft niet alleen laaggeletterdheid.

D66: Deze motie is niet overbodig, het is juist een aanvulling op de motie Laaggeletterdheid.

GroenLinks: Wij begrijpen de zorg van de PvdA, maar deze motie is veel specifieker. Beide moties sluiten juist goed op elkaar aan.

PvdA: Is deze motie nodig: kun je niet gewoon met het college in gesprek gaan?

SP: Wij hebben een vraag over punt 4 van de motie. Wij willen de motie steunen mits punt 4 niet zo hoeft te worden uitgelegd dat mensen alles zelf hoeven uit te vinden.

GroenLinks: Het is niet de bedoeling van punt 4 van de motie dat mens alles zelf moeten uitvinden.

D66: Waar ondersteuning nodig blijft, blijft dat aangeboden.

Stadspartij: De motie gaat over de begrijpelijkheid van taal naar aanleiding van het forum over het Sociaal Domein van 15 december 2015. In dat kader zouden wij ook graag terugzien dat de website actueel wordt gehouden en dat informatie volledig is.

D66: Naast de gedane toezegging dat er gespreksverslagen zullen komen, zullen deze ook begrijpelijk moeten zijn.

Stadspartij: Dat ontken ik niet, maar een motie moet een meerwaarde hebben.

D66: Hoe kijken de mede-indieners van de motie hier tegenaan?

CDA: In de maatschappij horen wij geluiden dat het fijn is als brieven en de website begrijpelijk zijn en dat er niet om uitleg gevraagd hoeft te worden. Zelf kunnen zonder hulp vragen.

Burgerbelang: Het gaat erom dat de stukken die er zijn leesbaar zijn, in "Jip-en-Janneke-taal" zijn geschreven.

PVDA: Veel nationaliteiten binnen de Zutphense gemeenschap vinden de brieven van de gemeente goed leesbaar. Interpreteren is vaak ook het eigen verhaal.

CDA: Informatie moet zo concreet mogelijk worden gehouden; hoe lang gaat het duren voor het zover is?

College: Zowel bij de gemeente als bij Het Plein zijn er richtlijnen voor toegankelijk taalgebruik en richtlijnen voor de website bestaan ook. Om deze richtlijnen in de praktijk doorgevoerd te krijgen is een hele klus. We hebben wel geconcludeerd dat dit urgent is om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat om meer dan "Jip-en-Janneke-taal", ook om hetgeen de Stadspartij zegt. Niet alleen taal maar ook beeldmateriaal. Er komt een inhaalslag met betrekking tot actuele informatie, vragen en antwoorden. In april/mei gaan we rapporteren over deze inhaalslag.

Burgerbelang: deze motie wordt dus uitgevoerd met een pluspakket?

College: Ja, zowel wat betreft "Jip-en-Janneke-taal" als wat betreft het beter afstemmen van informatie op elkaar.

Burgerbelang: Er moet worden opgepast dat dit niet ondergesneeuwd raakt met alle communicatiemiddelen die er zijn.

VVD: Waaruit wordt het budget gehaald, hoe worden de kosten gedekt?

D66: Dat staat in de motie: uit de bestaande budgetten.

VVD: Vanuit het Forum komt de vraag wat het gaat kosten, de beantwoording heb ik gemist.

College: Hier heb ik geen antwoord op. Bij de gemeente is onlangs een reguliere communicatieadviseur begonnen die zich hiermee bezig houdt. Dat geldt ook voor Het Plein. Dit kan binnen de bestaande budgetten want de communicatieadviseur is er al en de richtlijnen zijn er ook al.

Voorzitter: Er is een interruptie van D66.

D66: Een kleine aanvulling op de motie: op de website moet je duidelijk kunnen vinden waar en bij wie je moet zijn.

College: Wij willen niet kiezen voor de stichting Drempelvrij want dat kost geld. Daarbij denken we zelf die stappen te kunnen zetten.

D66: Akkoord.

Voorzitter: Is deze motie voldoende besproken?

D66/GroenLinks: Deze motie kan door.

Voorzitter: Deze motie gaat door naar de Raad ter besluitvorming.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend