Pagina delen

Motie: Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 13 januari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is de motie Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte door de fracties van GroenLinks en PVDA ingediend.

De motie draagt het college op om op korte termijn een nieuw grondstoffenplan richting een circulaire economie uit te brengen, de reikwijdte van het grondstoffenplan 'Grondstoffenrijk Zutphen 2020-2025' te verbreden waarbij wordt ingezet op maximaal hoogwaardig hergebruik van grondstoffen waaronder in ieder geval gescheiden inzamelen van zuivere grondstofstromen bij winkels en bedrijven, scholen, kerken, verenigingen en ook de gemeentelijke instanties zelf. Bij voornoemde inzameling in de binnenstad en bij supermarkten en winkelconcentraties nagaan of kan worden samengewerkt met de elektronische pakketdienst van Stichting Stadsdistributie en haar hub op bedrijventerrein De Mars. Over deze samenwerking in gesprek gaan met het actieve Zutphense afvalbedrijfsleven, de ondernemers in de binnenstad en de Stichting Stadsdistributie om een gedragen en ambitieus grondstoffenplan aan de raad voor te leggen. Als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door voor het gescheiden ophalen van zuivere afvalstromen bij de gemeentelijke instanties de Stichting Stadsdistributie in te schakelen.

Artikel 3:30 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 13-01-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SP
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

GroenLinks: We kunnen meer afvalstoffen tot grondstoffen verwerken. Het grondstoffenplan is vooral voor afval van huishoudens, niet voor afval van bedrijven. Juist daar is veel milieuwinst te behalen. We kunnen meer gescheiden afval ophalen bij scholen, verenigingen, kerken, winkels en op bedrijventerreinen. Daar zijn veel win-win-situaties te behalen. Ook gaan er dan minder vuilniswagens door de binnenstad. Daar gaat de motie over.

VVD: Wij hebben vier vragen:

 1. Hoe zit het wettelijk: mag Circulus-Berkel wel afval ophalen bij die organisaties?
 2. De motie stelt dat de milieubelasting afneemt. Is dat onderzocht of is dat een aanname?
 3. Bedrijven als Albert Heijn en McDonalds verwerken zelf hun afval. Hoe zit het daarmee?
 4. In de binnenstad is nu al gescheiden afvalinzameling. Heeft hetgeen in de motie staat wel zin voor de binnenstad?

GroenLinks:

 1. Circulus-Berkel haalt geen afval op bij winkels. Dat mag wettelijk niet. Dat is wel een grijs gebied. De motie wil duidelijkheid scheppen daarin.
 2. De milieuwinst zal per saldo beperkt zijn; dat is een aanname.
 3. We laten de huidige inzameling van bedrijven als Albert Heijn en McDonalds intact. Het gaat vooral om de andere bedrijven/organisaties.
 4. Zie onder 1.

VVD: Mag een gemeente volgens de Wet markt en overheid wel vuilnis ophalen?

GroenLinks: Die wet gaat over gemeentes. Het klopt; de overheid mag geen vuilnis ophalen.

VVD: Moet het bedrijfsleven het dan zelf gaan organiseren?

GroenLinks: De gemeente pakt de regie op, daarna gaat zij met het bedrijfsleven in gesprek.

VVD: Dit gaat dus pas door als het bedrijfsleven dit oppakt?

GroenLinks: Ja, de overheid mag dit niet.

PvdA: Er is animo bij het bedrijfsleven om afval op te halen.

D66: Wij steunen de motie en hebben de volgende vragen:

 1. Kunnen we de huidige elektrische wagentjes gebruiken voor het ophalen van het afval?
 2. Is “scheiden aan de bron” het uitgangspunt van de motie?
 3. Is “de jeugd erbij betrekken” een op zichzelf staand onderdeel?

GroenLinks:

 1. Ja, voor schone stromen afval. Voor restafval kan dat niet.
 2. Ja, dat geeft betere resultaten dan nascheiding.
 3. Gescheiden inzameling wordt de nieuwe norm, dat moet de norm zijn voor de jeugd. Het Cleanwise-project doet dat nu al.

D66: Dus het is een bewustwordingscampagne richting de jeugd?

GroenLinks: Ja, maar we gaan ook het goede voorbeeld geven. Stel de organisaties in de gelegenheid daarvoor.

D66: Bestaan er al elektrische wagentjes die grotere containers kunnen verwerken?

GroenLinks: De huidige wagens kunnen schone stromen meenemen.

VVD:

 1. Wat vindt de wethouder hier allemaal van?
 2. De gemeente hoeft dus niet alles te regelen. Ik ben positiever nu ik dat hoor. Moeten we niet gewoon alvast beginnen?

ChristenUnie: Wij vinden dit een sympathieke motie. De “hoe-vraag” is voor ons echter onduidelijk. Wij zien lievere de “wat-vraag” beantwoord. Oftewel: wat wil ik bereikt hebben? Laat het “hoe” over aan het college.

BewustZW: Wij zien veel positieve ontwikkelingen in de motie. Vragen:

 1. Zijn er ook ongewenste bijeffecten mogelijk?
 2. Wordt het wagenpark uitgebreid?
 3. Is het college al met een grondstoffenplan bezig?

Burgerbelang: Wij vinden dit een goede motie. De wet milieubeheer stelt al gescheiden inzameling van afval verplicht. Kijk uit voor misbruik. Hoe denkt het college nu over afvalinzameling?

CDA: Wij zijn enthousiast over de motie. De praktische uitvoering is wel een dingetje. Het doel moet zijn om grondstoffen van afval te maken. Hoe ziet het college dat?

College: Wij zijn in oktober 2019 begonnen met een verkenning ter plaatse (bij Circulus-Berkel). In juni 2020 moet het nieuwe grondstoffenplan klaar zijn en in het forum besproken. Dan kan het in september naar de raad.

Bedrijfsafval inzamelen kan gecompliceerd zijn. Ik stel voor om voor de binnenstad een win-win-situatie na te streven. Ik wil voor dat gebied het grondstoffenplan volgens plan gaan uitwerken, met verwijzing naar de ambitie van de motie.

Scholen worden nu al volop betrokken bij Cleanwise. We kunnen dat uitbreiden naar bv. kerken.

Het zal blijken of er meer voertuigen nodig zijn. Dat komt bij de uitwerking.

Misbruik? Ja, maar dat is niet te handhaven.

Dwang? Nee. Bedrijven kunnen eigen keuzes maken.

De binnenstadondernemers zijn enthousiast over het samen ophalen van afval. Dat scheelt veel vervoersbewegingen.

De prijzen van grondstoffen variëren. Dat hangt ook af van de kwaliteit van de grondstoffen.

Mijn advies is: ga vooral door met het gescheiden inzamelen van afval. Daarin moeten we nog veel stappen zetten.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende besproken is en rijp is voor beraad in de raad. Het forum reageert instemmend.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2020 Naar boven

Datum 27-01-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 22 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend