Pagina delen

Motie: Goedkope (kamer-)woningen in leegstaande panden

Toelichting

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

De motie is ingediend in de raadsvergadering van 7 oktober en staat nu geagendeerd voor het Forum.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 04-11-2013 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66H. Lindeboom
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

In toelichting op de motie zegt de SP dat Zutphen voor jongeren niet aantrekkelijk is door de lange wachttijd voor huisvesting. Er zijn ongeveer 600 jongeren die woonruimte zoeken; de gemiddelde wachttijd is 4,5 jaar. Daarom moeten schaarse middelen optimaal worden ingezet om leegstaande panden, te voorzien van meer wooneenheden. Zo kunnen bijvoorbeeld in de school aan het Vispoortplein 30 wooneenheden worden gerealiseerd en in de politieschool ongeveer 60. Elders zijn nog eens 100 wooneenheden aan te brengen. Hiermee zou de nood voor een groot deel zijn gelenigd. De huur zou beneden de woontoeslaggrens moeten liggen.

De VVD vraagt zich af wat de rol van de gemeente zou moeten zijn. Het betreft immers geen gemeentelijke panden.

De PvdA acht de gestelde termijn voor het presenteren van een plan door het college, niet realistisch.

Burgerbelang meent dat het probleem van leegstand veel meer omvattend is. Daarover zou het college een brede visie moeten opstellen, niet alleen voor huisvesting van jongeren.

De Christen Unie vindt het een vreemde motie, omdat veel panden particulier eigendom zijn. Het is wel goed om een visie over leegstand te hebben en uit te zoeken welke panden voor kamerwoningen in aanmerking zouden komen, maar dat kost tijd.

De VVD wijst erop dat pas onlangs door de raad de woonvisie is vastgesteld. Er dreigt herhaling. Het zou daarom goed zijn aan te geven wat in de woonvisie wordt gemist.

Burgerbelang beaamt dit. Het is niet gewenst er nu één punt uit te halen. Zij pleit ervoor het college de gelegenheid te bieden de visie uit te voeren.

De PvdA herinnert eraan dat nu de evaluatie plaatsvindt van het convenant met het woonbedrijf. Daarin zou jongerenhuisvesting ook meegenomen kunnen worden.

Stadsbelang vraagt zich eveneens af wat de taak van de gemeente zou kunnen zijn. Is er ook sprake van financiële bijdragen? De in de motie gestelde termijn is niet realistisch.

GroenLinks meent dat het een complexe materie is. Wat is het effect op de woningcontingenten en dus op de grondexploitaties?

Het CDA meent dat het geen kerntaak van de gemeente betreft. Wel moet het college een luisterend oor bieden aan pandeigenaren die iets in die richting willen doen. De door de SP aangegeven lange wachttijd geldt niet voor flatwoningen.

De Stadspartij is weliswaar voorstander van jongerenhuisvesting, maar de in de motie aangegeven route is te vaag. Daarom steunt de fractie de motie niet.

De SP meent dat de woonvisie in de afgelopen 20 jaar ook geen oplossing heeft geboden. De fractie wil de gestelde termijn wel met een paar maanden verlengen, maar het gaat erom dat er wat voor jongeren wordt gedaan. De contingenten zijn nog nooit gehaald, daarom is discussie daarover minder relevant. Waar de gemeente eigenaar van een leegstaand pand is, is het mogelijk direct actie te ondernemen; voor andere panden zou het college in gesprek kunnen treden met de eigenaren. Het gaat om relatief kleine investeringen.

Burgerbelang vraagt wat een kleine investering is.

De SP antwoordt dat dit zal moeten worden onderzocht.

Het college merkt op dat terecht door verschillende fracties is gezegd, dat jongerenhuisvesting in de woonvisie is opgenomen, mede op instigatie van de SP. In het voorjaar start een onderzoek onder de eigenaren. Voor het zomerreces is de visie op leegstaande panden te verwachten. Elke zelfstandige wooneenheid telt mee in het contingent. Dit geldt niet voor kamerbewoning. De wachttijd voor flats is aanzienlijk korter dan door de SP aangegeven. Bovendien is op De Mars ook tijdelijk woonruimte beschikbaar.

De indiener geeft aan de motie aan te gaan houden in de raad.

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken omdat de indiener er in de vijf raadsvergaderingen volgend op de vergadering waarin de motie is ingediend niet op is teruggekomen.
Geen amendementen ingediend