Pagina delen

Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 06 november 2017 is de motie 'Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad'  ingediend door de SP.

De motie verzoekt het college de verzelfstandiging van het zwembad zo spoedig mogelijk terug te draaien en de mogelijkheden en kosten op een rij te zetten voor het ombouwen van 'de IJsselslag' naar recreatiebad met glijbaan en buitenbad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 20-11-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdA
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan de SP het woord om haar motie te verduidelijken.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

 

Lijst van Vliet geeft aan dat er veel is misgegaan rondom het zwembad en dat de jeugd de grote verliezers is. De partij vraagt zich af of er wel voldoende ruimte is voor een buitenbad. Wel is er ruimte voor een glijbaan. Lijst van Vliet wil dat de gemeente het bestuur van het zwembad weer in eigen hand neemt. De partij steunt de motie.

Burgerbelang vraagt zich af waarom er nu pas wordt ingegrepen, terwijl al langer bekend was dat het misging met de exploitatie van het bad. Ook is het voor de partij niet duidelijk of de exploitatie wordt verbeterd als er een buitenbad en een glijbaan wordt aangelegd.

SP geeft aan dat zij vanaf 2007 altijd al geen voorstander van een instructiebad is geweest. Ze kan niet aangeven of het aanleggen van een glijbaan en buitenbad de exploitatie haalbaarder maakt. Er zal structureel meer geld naar het zwembad moeten want Zutphen verdiend een recreatiebad.

Burgerbelang verwacht dat bij de aanleg van een recreatiebad, de zwemverenigingen in de knel komen.

SP geeft aan dat het nieuwe recreatie bad ernaast aangelegd wordt zoals dat ook bij het oude Graaf Ottobad het geval was. De motie roept echter op om eerste de kosten en mogelijkheden van de uitbreiding in beeld te brengen.

VVD geeft aan dat het geen voorstander is van het terugdraaien van de verzelfstandiging. Tevens ziet zij geen noodzaak tot het aanleggen van een buitenbad omdat Zutphen er met het Bronsbergermeer al een hele mooie heeft.

SP vermeld dat het water in het Bronsbergermeer niet altijd geschikt is om milieuhygiënische redenen. Volgens de partij is er onder de bevolking nog steeds de behoefte aan een buitenbad.

VVD vindt het Bronsbergermeer een mooi alternatief en ziet geen noodzaak tot het aanleggen van een buitenbad.

SP verduidelijkt dat het Bronsbergermeer vanwege blauwalg in de zomer soms niet schoon genoeg is als zwemwater. Een buitenbad is veel prettiger aldus de partij.

ChristenUnie is tegen het terugdraaien van de verzelfstandiging. Ook geeft zij aan dat er uit diverse rapporten blijk dat het aanleggen van een buitenbad niet rendabel is. De partij vraagt zich af of delen van die onderzoeken eventueel heroverwogen moeten worden.

Volgens de SP is nieuw onderzoek niet nodig, echter de kosten van nieuwe investeringen moeten wel duidelijk inzichtelijk worden gemaakt. De inkomsten via de doelgroep instructie zwemmers lopen terug terwijl die uit de recreatieve zwemmers minder hard teruglopen.

Door verschillende gebruikers, personeel en de bevolking is er volgens de SP vooraf aan de bouw van het huidige zwembad al gewaarschuwd om er niet alleen een doelgroepen bad aan te leggen.

GroenLinks benadrukt dat het financieel gezond houden van het zwembad prioriteit heeft. Of het aanleggen van een glijbaan hieraan bijdraagt is de vraag. De partij wil eerst een goede diagnose van de cijfers in bezoekersaantallen ten opzichte van de begroting voordat er maatregelen worden genomen. De partij wil een motie indienen waarin om een snelle scan wordt gevraagd om duidelijk beeld te krijgen in de situatie rondom het zwembad.

Eventueel wordt de bevolking en gebruikers er actief bij betrokken.

De SP vraagt om verduidelijking om deze nieuwe motie die om nog meer onderzoek vraagt.

GroenLinks verduidelijkt de nieuwe motie waarin om een onafhankelijk onderzoek wordt gevraagd om overzicht te krijgen in wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is en wat het echte probleem is. Afhankelijk daarvan kunnen dan oplossingen worden bedacht.

De voorzitter verduidelijkt dat er in de raadsvergadering van vanavond een extra agendapunt zwembad komt. Hierin worden 2 extra moties meegenomen.

SP somt allerlei bewijslasten uit het verkleden op waaruit blijkt dat er altijd al twijfel is geweest in de aanleg van alleen een instructiebad.

CDA kan zich deels vinden in de motie. Alleen keurt de partij het terugdraaien van de verzelfstandig af. De partij vraagt zich af of er bij de bouw van dit zwembad mogelijk niet genoeg naar de toekomst is gekeken. Het vergelijkt daarbij als voorbeeld de hoogte van entreekosten van het zwembad dat in geen verhouding staat met de kosten van goedkope zonvakanties. Ook valt het bezoekersaantal van doelgroepen zoals Sutfene nogal tegen. Al deze feiten moeten nog eens tegen het licht worden gehouden om te zien wat er nu echt nodig is.

Stadspartij geeft aan dat er in het verleden bewuste keuzes zijn gemaakt voor de aanleg van het huidige doelgroepenbad. Dit naar aanleiding van de behoefte van de bezoekers en naar het feit of het bad exploitabel zou zijn. De partij wil dat er eerste een extern onderzoek komt naar de exploitatiemogelijkheden van het huidige zwembad voordat er een keus wordt gemaakt naar extra voorzieningen zoals bijvoorbeeld een glijbaan.

SP benadrukt dat de Zutphense bevolking graag een recreatiebad wil. Dit zal volgens de tevens zorgdragen voor een betere exploitatie van het gehele bad.

Stadspartij benadrukt dat volgens haar de aanleg van bijvoorbeeld een glijbaan het bad niet beter exploitabel zal maken.

D66 benadrukt dat het zwembad gebaad is bij bestuurlijke rust. Een goed beeld door onderzoek over wat er mis is met het zwembad, helpt daarbij. Het terugdraaien van de verzelfstandiging zal daarbij niet helpen. De partij vraagt zich af waarom in de motie het terugdraaien van de verzelfstandiging gecombineerd wordt met het ombouwen van het huidige zwembad.

SP geeft aan dat de verzelfstandiging van het zwembad de diepliggende oorzaak is van de huidige problemen. Het stichtingsbestuur moet verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur. Zolang er een positief resultaat wordt gehaald levert dit volgens de partij geen problemen op. Als de verantwoording alleen bij de raad ligt dan kan er in situaties waarbij het minder gaat, makkelijker gestuurd worden in het zoeken naar oplossingen.

D66 geeft aan dat het eventueel ombouwen van het zwembad te veel kosten met zich meebrengen en niet haalbaar is. Dit mede omdat er veel voorzieningen die nodig zouden kunnen zijn voor een toekomstige uitbreiding, weg bezuinigd zijn.

SP vermeld dat zij destijds al voor het aanleggen van de voorzieningen waren die uitbreiding in de toekomst mogelijk maakte. De partij wil nu echter het gehele kostenplaatje zien voordat zij de conclusie trekt of uitbreiding wel of niet haalbaar is.

Het college geeft aan dat het terugdraaien van de verzelfstandiging van het zwembad en het ombouwen ervan lastig met elkaar te combineren zijn. In 2011 is door de raad besloten om een doelgroepenbad aan te leggen omdat daar de meeste behoefte aan was. Vanwege het feit dat er veel concurrentie is met buitenbaden in de omringende gemeente acht het college de aanleg van een buitenbad niet haalbaar. Ook mede vanwege de hoge energiekosten die buitenbaden met zich meebrengen.

Het college wil zich eerst verdiepen in hoe we met het bestuur en het beheer van het huidige zwembad verder gaan alvorens te kijken naar een eventuele verbouwing er van.

Burgerbelang vindt 30 minuten voor deze motie tekort. De partij wil dat er eerst rust moet komen in het besturen van het zwembad alvorens er gekeken kan worden in wat er echt haalbaar is bij een eventuele verbouwing van het bad.

SP vraagt of deze motie voldoende besproken is.

 

De voorzitter concludeert dat na stemming deze motie rijp genoeg is voor behandeling in de raad.

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Verworpen
Bij de hoofdelijke stemming werden 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend