Pagina delen

Motie: Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 9 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 12 februari 2018 is de motie "Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat" door de fracties van Burgerbelang Zutphen Warnsveld en PVDA ingediend.

De motie verzoekt het college om passende maatregelen om de in de motie genoemde locatie verkeersveiliger te maken, waarbij in ieder geval zebrapaden op alle in de motie genoemde straten worden gerealiseerd. Tevens wordt verzocht te handhaven op de maximumsnelheid.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er staan drie moties op de agenda. Als eerste is het woord aan mevrouw Jager en de heer Vogelzang. Zij wonen in de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager spreekt in (zie haar inspraakreactie).

ChristenUnie: Is de schade aan de woningen aantoonbaar vastgesteld?

De heer Vogelzang: Nee, bij slechts één woning is dat aangetoond.

PvdA: Heeft u al meer informatie van de gemeente gekregen?

Mevrouw Jager: Nee.

Burgerbelang: Wat is de ideale oplossing voor de bewoners?

De heer Vogelzang: Verder verkeersluw maken van de Jan Vermeerstraat.

Mevrouw Jager: En het handhaven van de maximumsnelheid van 30 km/uur.

D66: Wat is specifiek aan de Jan Vermeerstraat?

Mevrouw Jager: Veel vrachtverkeer naar onbestemde doelen. Dat is dan met name ’s ochtends.

GroenLinks: Wij hebben een vraag aan het college. Kan de gemeente de navigatie zodanig instrueren dat bepaalde straten niet voor vrachtverkeer toegankelijk zijn?

College: Ja.

Voorzitter: Dank aan de insprekers. Ik stel voor de motie over de Paulus Potterstraat nu als eerste te behandelen. Ik geef het woord aan GroenLinks als indiener van de motie.

GroenLinks: Het is al een hele tijd geleden dat de Paulus Potterstraat een functie kreeg als fietsverbinding. Er zijn veel ongevallen met leerlingen in de straat. Ook is er veel schade aan auto’s. Ik zie de volgende grote knelpunten:

-          Drukte bij de scholen (halen en brengen)

-          Parkeerdruk bij het gezondheidscentrum

-          Overlast van vrachtverkeer

VVD: De parkeerplaats onderaan de fietsbrug is riskant en gevaarlijk. Daarnaast willen wij aandacht vragen voor “verkeersopvoeding”.

Burgerbelang: De inrichting van de wijk is verouderd. Revitaliseer de weg en richt hem opnieuw in.

CDA: Verkeersveiligheid vinden wij een belangrijk punt. Zijn er plannen van of gesprekken met buurtbewoners en –organisaties?

GroenLinks: Ja. Ook “parkeeropvoeding” is nodig. Veel mensen parkeren hun auto op de stoep.

ChristenUnie: Ook scholieren moeten het leren. En ouders die kinderen zomaar uit hun auto zetten. Er is veel fietsverkeer in de Paulus Potterstraat. Hoe urgent is deze motie?

PvdA: De Paulus Potterstraat heeft prioriteit. De inrichting van de straat is van belang, dan pas kan de politie goed handhaven. We moeten het totaalplaatje bekijken bij de herinrichting.

SP: Er gaat iets mis met verkeer in Zutphen. Wij vinden een integrale aanpak nodig.

BewustZW: Kleine maatregelen kunnen in de Paulus Potterstraat al effect sorteren.

College: We zijn al druk bezig met de Paulus Potterstraat. Deze weg is niet goed ingericht. We praten hierover met scholen en omwonenden. Er komt nu geen versnelling van het proces. Het college is demissionair. Eigen gedrag van de mensen is ook van belang, net als handhaving.

GroenLinks: Wij pleiten voor concrete stappen. De Paulus Potterstraat is één van de drukste fietspaden van de stad. Het is nu al een fietsstraat waar veel auto’s rijden.

SP: Zijn er misschien noodmaatregelen mogelijk? Wat is de status van het college?

Stadspartij: De verkeersveiligheid is urgent.

College: De Paulus Potterstraat heeft wel degelijk prioriteit. Het college is demissionair. De raad beslist. De verkeersveiligheid is van groot belang.

SP: De Gemeentewet kent geen demissionaire status. Doe vooral voorstellen aan ons.

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar de tweede motie: de integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving. Het woord is aan de indieners van de motie.

BewustZW: Wij krijgen signalen van inwoners dat zij zich niet gehoord voelen over (verkeers)veiligheid. Wij pleiten voor het actualiseren van het VCP (verkeerscirculatieplan). Dan moeten we de nieuwe maatschappelijke veranderingen meenemen. Kijk daarbij integraal naar de Zutphense verkeerssituatie. Breng het algemene beeld in kaart. Leg dat voor aan de raad en maak daarna keuzes. Nu graag zo snel mogelijk een inventarisatie.

Burgerbelang: Leg de moties naast elkaar. Dat is al een mooie inventarisatie. Geen nieuw VCP nu alsjeblieft.

CDA: Wij vinden een integrale aanpak belangrijk.

Burgerbelang: Wij willen niet alleen een integraal plan, maar zien ook graag dat het college nu de moties oppakt.

SP: Daar zijn wij het mee eens. Pak nu de straten aan die in de moties genoemd zijn.

ChristenUnie: Een VCP heeft een risicoanalyse als grondslag.

Burgerbelang: De straten die in de moties genoemd zijn, zijn de meest urgente. Pak die nu eerst aan. Daarna graag een bredere aanpak.

CDA: Is er nu al kennis bij het college over deze knelpunten?

SP: Wij willen nu graag snel maatregelen.

College: Ja, het college kent de kruispunten. Maar inwoners verschillen erg van mening over oplossingen. Aan de Deventerweg hebben wij 150 reacties opgehaald (voor de herinrichting van deze weg). Voor De Hoven hebben we ook veel aandacht. Het duurt lang voor de rondweg er is.

GroenLinks: Inwoners hebben veel goede ideeën. Graag meer urgentie voor een aanpak van de knelpunten.

SP: Wij zijn het als forum steeds eens, toch? Het college neemt alles mee wat we hier zeggen.

BewustZW: Wij willen geen groot nieuw VCP. Communiceer de vraag goed naar iedereen.

Voorzitter: Dan komen we nu toe aan de derde motie, de kruising Jan Vermeerstraat-Gerard Doustraat. Ik geef weer het woord aan de indieners.

Burgerbelang: Wij zien graag dat het college deze kruising nu meeneemt met de andere twee moties. De veiligheid op deze kruising moet beter.

PvdA: Ook wij zien graag een gecombineerde, integrale aanpak van deze kruising.

D66: Waarom staat in de motie dat daar vier zebrapaden moeten komen?

Burgerbelang: Dat is een mogelijke oplossing. Neem dat als idee mee.

ChristenUnie: Voor welk probleem is dit een oplossing?

Burgerbelang: Bij zebra’s gaan mensen langzamer rijden.

BewustZW: Laten we nu niet met oplossingen gaan aankomen. En laten we geen schijnveiligheid creëren op die kruising.

Burgerbelang: Het is slechts een idee.

College: Hoe krijgen we de veiligheid verbeterd? Dat is de vraag waar het om gaat.

GroenLinks: Wij wensen het college veel wijsheid daarbij.

Burgerbelang: Wanneer begint het college aan de aanpak van de zaken die genoemd zijn in de moties?

College: Kleine zaken pakken we snel aan. Met de Paulus Potterstraat zijn we al bezig.

De voorzitter sluit daarop het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend