Pagina delen

Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenet

Toelichting

Zie de bijlage(n).

De reactie van het college is op 7 januari 2021 toegevoegd.

Behandeld in Forum van 11 januari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Op 7 januari 2021 is een schriftelijke reactie van het college op de motie "Geen biomassa voor Zutphens warmtenet" als bijlage toegevoegd. De reactie kan desgewenst worden betrokken bij de bespreking over de motie.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 11-01-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
J Kerkhof
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Allereerst krijgen de indieners van de motie de gelegenheid deze toe te lichten.

CDA: De motie die is ingediend beoogt het gebruik van houten biomassa tegen te gaan. Er kleven grote nadelen aan deze vorm van energieopwekking, zoals ontbossing en een vervuilde leefomgeving. Wanneer het streven is om energieneutraal te zijn, is het geen goed idee daarvoor hout van buiten de gemeente Zutphen aan te voeren. Dat zal wel nodig zijn want er zal een flinke hoeveelheid hout nodig zijn om hiermee voldoende energie op te wekken. Biomassa stoot twee keer zoveel CO2 uit dan aardgas. Per saldo zal dit een achteruitgang betekenen, want deze optie leidt alleen maar tot meer CO2 uitstoot. Het CDA ziet niet welk probleem hiermee wordt opgelost.

VVD: Lang hebben we gedacht dat het wel mee zou vallen, maar uit de discussies die hierover gevoerd zijn heeft de VVD gemerkt dat er forse negatieve effecten gepaard gaan met biomassa. Van de andere kant snapt de fractie wel dat we niet van de ene op de andere dag energieneutraal kunnen zijn en dat daar verschillende energiebronnen voor nodig zijn. Graag verneemt de fractie welke afspraken het college hierover reeds gemaakt heeft. De VVD staat op het standpunt dat wanneer we het zonder biomassa kunnen, we dit moeten doen.

Stadspartij: We hebben ons altijd al tegen biomassa verzet. Snoeiafval heeft ook een functie in de natuur. Bovendien is er sprake van een cyclus. We verbranden bomen en gooien eerst meer CO2 in de lucht voordat we dit weer terugwinnen. Er zit veel tijd tussen voordat er weer eenzelfde opnamecapaciteit is. De Stadspartij vindt dat we meteen moeten zoeken naar de goede oplossing en op een andere manier in de energievoorziening voor een warmtenet moeten voorzien.

GroenLinks: We staan per definitie kritisch tegenover biomassa. Dat is in een brede welvaartsopvatting geen duurzame grondstof. Koolstof wordt heel snel verbrand en het duurt lang voor dat je dit weer terugwint en het gaat ten koste van biodiversiteit. We realiseren ons echter wel dat het niet gaat om een grote biomassacentrale.

BurgerBelang: We willen de vanzelfsprekendheid waarmee in Zutphen in zee wil gaat met allerlei partijen ter discussie stellen. We gaan hierbij uit van het principe nee, tenzij. Als gemeente moeten we hierin de regie pakken en een pas op de plaats maken. Dit moeten we ook uitdragen richting de cleantech regio, zodat binnen de regio op zoek gegaan kan worden naar alternatieven.

D66: Wijst op het verzoek om aan te geven of in het verleden verplichtingen zijn aangegaan.

ChristenUnie: Verduurzamen is belangrijk. Het moet wel op een verantwoorde manier. De veiligheid en gezondheid moeten gewaarborgd blijven.

SP: Punt 2 moet strakker geformuleerd worden. Het college moet met een heel goed verhaal komen, want er is een meerderheid voor de motie.

Reactie college:

College: De reactie is al schriftelijk neergelegd in een memo dat bij de stukken zit. De discussie over dit onderwerp zit vol met emotie en sentiment. Er zijn geen verplichtingen aangegaan en er zijn geen concrete plannen voor een warmtenet. Het college is zelf ook geen voorstander van biomassa als voornaamste warmtebron. Het is echter altijd verlicht om meerdere vormen van energiebronnen te benutten. Het zou ook hooguit gaan om een toepassing die de piekverwarming moet verzorgen voor een buurt in Zutphen. Als nu biomassa vooraf wordt uitgesloten, wordt het lastig om in de toekomst een warmtenet te realiseren. Dan kunnen er bezwaren zijn tegen van alles. Het college vindt het raar om nu een motie aan te nemen die dit op voorhand afwijst, zonder de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken af te wachten. Het college adviseert om een ervoor te zorgen dat er een goed afwegingskader komt voor de tijd dat dit serieus gaat spelen. Zo zorg je ervoor dat je hier met een brede blik naar kunt kijken.

KiesLokaal: Is geen voorstander van een biomassacentrale. Er zitten veel nadelen aan.

BewustZW: Het doel van de motie is niet nieuw. Het is goed om af en toe aan te geven hoe Zutphen hier in staat. BewustZW steunt de motie. Het is verstandig als het college de raad regelmatig mee neemt in de ontwikkelingen.

PvdA: We zijn benieuwd wat de indieners van de motie vinden van de reactie van het college. Is het niet goed om de ontwikkelingen van het wetenschappelijk onderzoek te volgen?

GroenLinks: Biomassa is er in vele soorten. Er zijn allerlei vormen waar belangrijke tegenargumenten voor zijn; voor sommige vormen wat minder. Een afwegingskader vindt GroenLinks zo gek nog niet. Het is goed om de wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen. Het is ook van belang om kennis te nemen van het advies dat de SER hierover geeft. Die adviseert om dit af te bouwen en biomassa alleen in te zetten voor pieken als overgangsmaatregel voor een beperkte tijd tot er alternatieven zijn. Hoe ziet de wethouder die toepassing, wat zijn volgens hem pieken, hoe ziet hij een exitstrategie voor zich?

D66: We zijn zeker ook bezig om naar verkeer en fijnstof te kijken en hebben daar met de Stadspartij al een motie over ingediend. Wellicht dat we in een nieuwe motie ook op houtkachels ingaan. De vraag aan het college is waarom het blijft vasthouden aan biomasssa. Is er een belemmering of is dit een keuze van het college?

Stadspartij: We zijn niet emotioneel maar principieel tegen biomassa. We willen de CO2 uitstoot terugdringen. Biomassa is daar niet geschikt voor, dit kan ook voor andere toepassingen worden gekozen. We willen deze brandstof niet voor de energievoorziening onttrekken aan de aarde.

SP: Het college wilde in Helbergen voor een gasgestookte ketel gaan en nu voor biomassa. Het is heel simpel: als je de rotzooi niet verstookt hoef je het er ook niet uit te filteren.

VVD: Wil nog antwoord op de vraag of er al afspraken zijn gemaakt. En met emoties is niets mis, als je maar wel naar de feiten blijft kijken. De VVD maakt bezwaar tegen de framing dat tegenstanders zich laten leiden door emoties en niet door de inhoud.

ChristenUnie: Waarom zou je het niet verbieden als het ook niet de voorkeur van het college heeft?

College: Het college heeft niet bedoeld om iemand in een hoek te zetten. Het heeft alleen willen aangeven dat er veel emotie in het debat zit en dat er veel over de duiding van feiten wordt gedebatteerd. Het wil nogmaals duidelijk maken dat het college zich nergens aan heeft gecommitteerd. Het heeft alleen deelgenomen aan het project Grip op de Maas. De aanvraag die hiervoor is ingediend is niet gehonoreerd. Dat is de enige concrete stap die is gezet. Een warmtenet is niet aan de orde voor 2026/2027. Het hoeft nu helemaal niet te gaan over de keuze voor een gascentrale of biomassacentrale. Het college wil gewoon zien wat er mogelijk is wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Als het zover is moet aan de hand van een afwegingskader een keuze worden gemaakt. Er zijn door GroenLinks ook enkele zeer technische vragen gesteld waar het college nu nog geen idee over heeft, omdat dit nog helemaal niet aan de orde is. Daarnaast is er momenteel ook geen geld en zonder bijdrage van het rijk zal het dus ook niet snel gaan. Het is allemaal nog heel erg prematuur.

GroenLinks: Het gaat nu dus om een theoretische afweging, waarbij het college de handen vrij wil hebben voor een goede afweging. Een afwegingskader vindt GroenLinks geen gek idee met de opmerking dat er dan ook in de lijn van het SER advies naar biomassa moet worden gekeken.

College: Het college volgt in het memo het SER advies. Als we de stap met biomassa kunnen overslaan dan moeten we dat doen. Maar je moet het ook niet uitsluiten als je nog niet weet wat je dan wel kunt toepassen. Onderwerpen als fijnstof en CO2 kunnen worden opgenomen in het afwegingskader. Dat is beter dan om je op één ding te concentreren op basis van de huidige kennis. Dan kan een initiatiefnemer ook aan dat afwegingskader worden gehouden.

CDA: Een voorbeeld is gebruik maken van geothermie. Dat zal toch wel goed bevallen? Bovendien moet worden gerealiseerd dat geen centrale rendabel kan draaien op alleen het voorzien in piekbelasting. Is er in de RES ook iets opgenomen over warmtenetten in onze regio?

D66: In hoeverre is het standpunt om geen biomassa te gebruiken een belemmering bij het indienen van een subsidieaanvraag?

ChristenUnie: Kan een voorstel voor een afwegingskader binnenkort tegemoet worden gezien?

GroenLinks: Het zou goed zijn om het afwegingskader op te nemen in de te ontwikkelen transitievisie.

College: In de RES gaat het over zon en windenergie. Over andere zaken zoals de transitievisie warmte gaan we zelf. Die zal ook aan de raad worden voorgelegd. We kunnen de regio hierover informeren en dit in onze eigen transitievisie opnemen. Bij een subsidieaanvraag moeten we aangeven welke warmtebronnen we overwegen. Het college denkt niet dat het uitsluiten van biomassa daarbij een belemmering vormt, maar moet dit nog even exact nagaan. Het college wil het afwegingskader wel meenemen in de transitievisie warmte, maar kan daar niet op korte termijn mee komen. Het inzetten van biomassa voor piekbelasting is wat de SER in zijn advies heeft benoemd. Het klopt dat dit inderdaad een moeilijk economisch model is. Het college heeft ook het standpunt dat als het met andere alternatieven kan, dat we dan daarvoor moeten kiezen. De afschrijvingstermijn van een biomassacentrale is echter toch al gauw 15 jaar wanneer je daarmee begint.

CDA: Als we biomassa echt niet willen, laten we dit dan ook uitspreken. Als er indieners aanpassingen aan de motie willen dan kunnen we het daar nog over hebben.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken. De indieners passen mogelijk de motie nog aan. Rijp voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend