Pagina delen

Motie: Geef de jeugd een stem!

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 11 februari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 hebben de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA de motie "Geef de jeugd een stem!" ingediend.

In deze motie verzoeken de indieners de gemeenteraad in te stemmen met een jaarlijkse gemeenteraad-take-over, waarbij kinderen en jongeren uit de gemeente voor minstens één uur de zaal van de gemeenteraad overnemen en vragen kunnen stellen aan het college en de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht samen met een afvaardiging van de leerlingen-, en studentenraden van de diverse PO, VO en MBO scholen uit te werken en het eerste vragenuurtje nog voor de voorjaarsnota 2019 in te voeren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 11-02-2019 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijB Vink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan D66, één van de indieners van de motie. GroenLinks als mede indiener verduidelijkt nog eens dat de betrokkenheid in de jeugd in de stad groot is. Men wil graag meedenken

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vindt het belangrijk om jongeren bij het onderwerp te betrekken. Ze willen met ons in gesprek en eventueel de mogelijkheid hebben om een motie in te kunnen dienen aldus de partij.De partij vraagt of het mogelijk is om in plaats van één keer per jaar de jongeren meerdere keren in het jaar een podium te kunnen bieden voor het direct stellen van vragen aan het college en de raad. Er is geen sprake van overname van de raad maar meer gezamenlijk op trekken met elkaar.

D66 benadrukt dat overname betekent dat de jongeren één keer per jaar de mogelijkheid hebben om hun ideeën in te dienen en vervolgens met de raad en college het gesprek daarover te hebben. Zie het als een eerste stap naar meer betrokkenheid van de jeugd in de politiek.

PvdA oppert het idee om het verzoek aan het college zoals in de motie verwoord, om te zetten in het verzoek aan de raad omdat het echt iets van de gemeenteraad is. De partij vindt het tevens belangrijk dat de groep betrokken jongeren wel een afspiegeling van de zutphense samenleving is. Dus van alle scholen. Tevens vraagt de partij zich af of er wel genoeg budget voor de invulling van deze motie is,

VVD vraagt zich af of deze motie niet overbodig is en dat dit niet vanuit de raad georganiseerd kan worden. Tevens wil de partij weten waarom er zo’n haast is om dit voor de voorjaarsnota uit te voeren. Kan dit niet later in het najaar plaatsvinden ?

D66 geeft aan dat een motie vanuit de raad nodig is om dit onderwerp op tafel te krijgen. De partij wil graag een evenredige vertegenwoordiging van de scholen en wil de jeugd verleiden om met de mooiste vragen te komen. De kosten voor deze motie zijn niet uitgerekend echter zullen niet zo hoog zijn verwacht de partij. Dit gezien het feit dat de raad er zelf tijd in moet steken.

GroenLinks geeft ook aan dat het meer om tijd van de raad gaat dan om geld.

Volgens de SP willen jongeren meer zeggenschap over hun omgeving hebben terwijl deze motie feitelijk om meer politiek bewustzijn gaat. Dus geeft het meer een podium aan jongeren die toch al politiek bewust zijn. 90% van de jeugd wil echter meer gehoord worden en die bereik je met deze motie niet, aldus de partij.

D66 geeft aan dat de politiek bewuste jongeren de weg in de politieke arena wel weet te vinden. Het gaat echter om die jongeren die dat minder zijn een handje te helpen. Met de motie krijgen zij juist een kans om hun ideeën en wensen met de raad te bespreken.

Burgerbelang vraagt zich af wanneer de raad voor een uur door de jeugd wordt overgenomen. Is dat tijdens de raadsvergadering of is dat meer zoiets als een raadslid voor een dag ?

D66 geeft aan dat de vorm van het vragenuurtje niet leidend is. Het gaat er meer om dat we hen de ruimte geven om aan het woord te kunnen komen.

Burgerbelang verwacht dat er weinig extra budget voor deze motie vrij hoeft te worden gemaakt omdat het gewoon tijdens de raadsvergadering gaat plaatsvinden.

GroenLinks benadrukt dat de jongeren deze gemeenteraad-take-over zelf zouden moeten gaan invullen.

Het college hinkt bij deze motie op 2 gedachten; Het betrekken van de jongeren bij de vraagstukken en het beleid van de gemeente heeft is van belang. Hierbij krijgt hun stem een plaats en kunnen zij daarin ook de verantwoordelijkheid op zich nemen zoals zij dat ook hebben aangegeven. Het college wil daarnaast ook zeer serieus omgaan met de stem van de jongeren. Zij wil dan ook meer aandacht en invulling geven aan de vragen van de jongeren en een vervolg daaraan geven. Hierdoor verwacht zij dat er meer tijd nodig is dan het slechte één keer per jaar bij elkaar komen. Het college ziet voor zichzelf in deze fase nog geen rol weg gelegd omdat het in deze opstartfase meer iets van de raad is.

Het college verduidelijkt dat de kosten voor het uitvoeren van deze motie zijn vastgelegd in de begroting en behelzen voornamelijk de inzet van ambtenaren en eventueel docenten.

Daarnaast is het college in gesprek met de organisatie achter het programma; “Groep 8 aan de macht”. Dit komt voort uit burgerschapsvorming en gaat over de vorming van een kinderraad. Deze kinderraad dient zelf voorstellen in, beslist daarover en neemt de eigen verantwoordelijkheid daarin. Dit past goed bij de ingediende motie en bij het beter plaats bieden van onze jeugd in de politiek.

SP verduidelijkt nog eens dat de jongeren graag gehoord willen worden. Met deze motie wordt echter slechts een klein deel van de jongeren bereikt.

GroenLinks vindt dat de SP te veel van te voren invult. De partij vindt dat er eerst maar eens met de jongeren in gesprek moeten worden gegaan waarna bekeken kan worden hoe de vorm van de kinderraad er uit kan komen te zien.

D66 wil graag dat het eerste gesprek met de jongeren breed gevoerd word en gaat hiervoor ook naar de scholen toe. Ze moeten in de mogelijkheid worden gesteld om hun verantwoordelijkheid te kunnen pakken aldus de partij. Ze hebben immers het recht om op te komen voor hun belangen.

Het college verzoekt de raad om nog eens na te denken over de manier hoe de jongeren een stem te geven. Eén en ander zal afhankelijk zijn van de gesprekken met de jeugd op de scholen.

 De voorzitter vraagt de indieners van de motie of deze voldoende besproken is en of dat deze nog aangepast moet worden De partijen gaan hierover nog in beraad

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend