Pagina delen

Motie: Gebruik outcome-criteria jeugdzorg

Toelichting

Behandeld in Forum van 7 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Door het Rijk worden taken op het gebied van de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten en daarmee wordt jeugdzorg een nieuw beleidsterrein voor de gemeente. In de raadsvergadering van 23 september 2013 heeft de VVD een tweetal moties over Jeugdzorg ingediend om criteria vast te gaan leggen waarmee de kwaliteit en effectiviteit van de in te kopen hulp kan worden beoordeeld. Deze motie staat samen met de andere door de VVD ingediende motie over jeugdzorg geagendeerd. Op grond van het Reglement van Orde wordt een motie 'vreemd aan de orde van de dag' tenminste eenmaal in het Forum behandeld voordat de raad erover beslist.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en geeft het woord aan de VVD voor een toelichting op de ingediende motie.

De VVD geeft een toelichting en zegt dat dit niet op de korte termijn speelt maar op de langere termijn -2015/2016- de outcome-criteria  van belang zijn. De vraag is of het college de criteria die de staatssecretaris gaat vaststellen ook gaat gebruiken voor de toekomst.

D’66 zegt dat het nog niet duidelijk is waar de criteria voor bedoeld zijn.

De CU zegt dat outcome-criteria alleen zin hebben als er ook een nulmeting is vastgesteld en vraagt aan de VVD hoe zij daar tegenaan kijken.

Burgerbelang vraagt zich ook af waar we het over hebben. Is het inzicht bij het college niet aanwezig?

De PvdA vraagt zich af of het niet voorbarig is nu over de outcome-criteria te gaan praten, terwijl de staatssecretaris ze nog moet vaststellen. Wellicht willen we ook wel specifieke Zutphense criteria.

De SP is van oordeel dat de motie nu niet behandeld moet worden.

De Stadspartij verwijst naar voorbeelden in de gemeente Puttenen en vraagt zich af of marktwerking wel wenselijk is in deze situatie.

Het CDA heeft in eerste termijn geen vragen/reactie

GroenLinks had in eerste instantie sympathie voor de motie maar kreeg later veel twijfels. De materie leent zich niet voor deze wijze van aanpak.

Stadsbelang snapt de motie omdat in de verschillende forum vergadering duidelijk is geworden dat het college ook zoekende is.

De VVD zegt dat het de bedoeling is dat met de outcome-criteria vergelijkingen mogelijk worden gemaakt en dat de staatssecretaris  in december ook criteria gaat vaststellen.

De PvdA interrumpeert met de vraag vergelijken tussen wat en hoe.

De VVD antwoordt dat het gaat om vergelijkingen mogelijk te maken tussen verschillende aanbieders.

De PvdA zegt dat we te maken hebben met verschillende hulpverlenende organisaties en dat het pas in 2016 gaat spelen. De partij vindt de motie  wat prematuur.

De VVD zegt dat het college voor 31 oktober in het kader van de transities besluiten moet gaan nemen en dat daarbij ook het hanteren van de outcome-criteria behoren.

Ook in Zutphen krijgen we te maken met het inschakelen van buurtzorg en hoe gaan we om met de lichte en daarna zware jeugdzorg.

Het CDA vindt de motie meer een strategisch document, waarmee de VVD een piketpaaltje wil slaan. In januari krijgen we van de staatssecretaris meer te horen. Laten we dit even afwachten en kijken hoe we op de Zutphense wijze hiermee omgaan

De stadspartij zegt dat het een drama wordt als de lichte en zware jeugdzorg niet goed wordt georganiseerd.

Het college begrijpt de zorg die in de motie tot uitdrukking is gebracht, maar dat a.s. woensdag in den Haag de wetten in de tweede kamer aan de orde zijn en dat er outcome-criteria zullen worden opgelegd. In de regio worden ook criteria opgesteld Er is in Twello een voorlichtingsbijeenkomst geweest over de transities. De transitiecommissie is inmiddels akkoord gegaan met wat voor 31 oktober ingediend moet worden.

De PvdA interumpeert met de vraag of het transitiedocument ook nog in het forum behandeld gaat worden.

Het college zegt dat daarvoor geen tijd meer is. Het document moet ook nog voor 31 oktober in het college vastgesteld worden. als het document in alle deelnemende gemeente  is vastgesteld  en openbaar is komt het ook ter beschikking voor de gemeenteraad.

De PvdA vraagt of het besluit van het college betrekking heeft op het overgangsjaar 2015.

Het college antwoordt bevestigend.

Er wordt samengewerkt in de Stedendriehoek aangevuld met Hattem en Heerde en zonder Deventer dat een eigen koers vaart. Voor 2014 en 2015 wordt de transformatie uitgevoerd met de huidige aanbieders. Het proces van de samenwerking is nog niet helemaal bekend

De PvdA vraagt of we als Zutphen ook iets specifieks doen.

Het college zegt dat er wordt samengewerkt binnen de regio Stedendriehoek met op onderdelen ook Zutphense uitwerkingen met ondermeer CJG voor kracht. 

Burgerbelang vraagt of het rijk hiermee genoegen neemt.

Het college zegt dat de regio al bij de commissie is geweest en akkoord is gegaan met de arrangementen.

De PvdA vraagt of de VVD de motie in stemming wil brengen of wil aanhouden. De motie is nu prematuur.

Het college zegt dat de Jeugdwet nog door de Tweede Kamer moet worden vastgesteld en de staatssecretaris met criteria gaat komen.

De VVD deelt met dat zij zal voorstellen de motie aan te houden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend