Pagina delen

Motie: Extra middelen voor armoedebestrijding - gemeentelijk armoedebeleid

Toelichting

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Deze zomer heeft het kabinet 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om het armoedebeleid in 2013 te intensiveren. Deze 20 miljoen zijn voor het grootste deel toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 04-11-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnie
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De motie heeft  een overlap met een raadsvoorstel ‘Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek’ dat na het definitief worden van de agenda door het college is aangeleverd. Dit raadsvoorstel staat op de conceptagenda van het Forum van 18 november.
De motie gaat over incidentele middelen voor 2013 en structurele middelen voor 2014 en 2015.
Het raadsvoorstel gaat over de incidentele middelen voor 2013.

De PvdA licht de motie toe.
Het kabinet heeft geld vrij gemaakt voor de armoedebestrijding. Dit geld komt in de algemene middelen van de gemeente. De  motie is bedoeld om het geld te oormerken.

Het college geeft aan dat het voorstel dat over 2 weken geagendeerd is, alleen over de incidentele gelden van 2013 gaat omdat dit bedrag bekend is. Over de rest hebben we pas in 2014 zekerheid en wordt dan opgepakt.
Het is wel de bedoeling dat het voorstel en motie met elkaar overeenstemmen...

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om vragen te stellen, zowel aan de initiatiefnemer van de motie als aan het college.

Stadsbelang begrijpt dat het vooral gaat om het oormerken van het geld en dit specifiek voor kinderen in te zetten, anders dan uit de inleiding blijkt. Oormerken lijkt Stadsbelang een goed idee en kinderen zijn het meest kwetsbaar. Is het college daartoe bereid en waaruit bestaat de overlap met het voorstel dat naar de raad komt.

Ook D66 vindt het een goed idee om de kinderen als doelgroep te nemen. Er zal nog wel over het onderwerp gediscussieerd moeten worden.

Het college geeft aan dat met de discussie gewacht kan worden tot de bespreking van het beleidstuk in het forum over 2 weken.

Burgerbelang merkt op dat deze motie in verschillende plaatsen is ingediend. Er spreekt uit het voorstel weinig betrokkenheid van Zutphen uit. De fractie vraagt zich af of een sympathiemotie nu wel zo handig is.
De vraag aan  het college is hoe de voorstellen over 2 weken eruit gaan zien.

De VVD verwijst naar een persbericht van 9 oktober jl. over de besteding van  het geld.
Als  het gaat  om het  verzachten van de armoede, moeten kinderen centraal staan.
De fractie vraagt aan het college of het geld ook beschikbaar wordt gesteld aan het Maatjesproject met hun vrijwilligers en hoe wordt dit ingezet?  Welke andere bestaande regelingen horen erbij?

D66 merkt op dat in de regelingen voor kinderen we op moeten passen voor dubbelingen en daarom goed in beeld moeten hebben waarin het beste geïnvesteerd kan worden.

De SP vindt het een sympathieke motie, die in een bredere context bekeken moet worden.

De Stadspartij stelt voor de motie aan te houden tot het raadsvoorstel besproken wordt.

Het CDA ondersteunt de motie en vraagt aan het college of die € 50.000,- de incidentele middelen voor 2013 zijn.

GroenLinks vindt het goed om dit geld te oormerken en voor kinderen te besteden en vraagt hoe die € 50.000,- via V€rbindkracht wordt verdeeld.

De PvdA, initiatiefnemer, reageert op de reacties.
De opmerking van D66 dat deze motie van weinig betrokkenheid van de gemeente getuigd is onjuist. Deze motie getuigt juist van Zutphense betrokkenheid, de gelden zouden anders gestort worden in de algemene middelen. De motie sluit ook aan bij het feit dat de armoede onder kinderen schrikbarend toegenomen is, daarom is iedere steun  meegenomen.

Het college gaat nu nog niet verder in op het voorstel, dat wordt over 2 weken besproken.
Vanwege het éénmalige karakter van de middelen is ervoor gekozen om bestaande regelingen op te plussen. Daarom loopt dit ook via V€erbindkracht en is men in gezamenlijk overleg tot besteding gekomen.
Bij de schuldpreventie door de ‘maatjes’ van Perspectief en SchuldHulpMaatjes kunnen de middelen aanvullend zijn door te investeren in scholing van vrijwilligers.
De verwachting is dat er in 2014 ongeveer 4x zoveel te besteden is, nl. € 200.000,- Of dit ook via V€rbindkracht zal lopen en of de besteding aan kinderen nog verder opgeplust moet worden, is de vraag. Er liggen nl. veel aanvragen.
Stadsbelang vraagt of dit bedrag structureel is en of er dan ook ruimte is voor nieuwe initiatieven.
Het college geeft aan dat in het voorstel dat over 2 weken wordt besproken, ook nieuwe initiatieven zitten. De incidentele middelen voor 2013 worden in het voorstel besteed aan bestaande initiatieven.
In 2015 gaat het besteedbare bedrag nog iets omhoog en vandaar af worden deze middelen structureel.
Als de motie aangenomen wordt kan gekozen worden om bv. een deel door V€rbindkracht te laten besteden. Daarnaast kunnen ook nieuwe initiatieven, van mensen die nog niet aan tafel zitten, gehonoreerd worden. Zo kun je het netwerk vergroten.

De PvdA, initiatiefnemer, reageert blij op het verhaal van de wethouder. Zij proeft een grote meerderheid voor het oormerken van het geld en dat de bestrijding van armoede onder kinderen extra ondersteund moeten worden.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en rijp is voor de raad.
Hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend