Pagina delen

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie "Extra geld voor speelattributen De IJsselslag" ingediend.

De motie verzoekt het college om een bedrag van maximaal €20.000,- uit het vrije deel van €200.000,- uit de onder besluitpunt 2 beschikbaar gestelde budget van €1.000.000,- van het raadsvoorstel Bijstellingsnotitie (2014-0164) te bestemmen voor de aanschaf van extra speelattributen die bijdragen aan de recreatieve functie van het zwembad.

Artikel 3:32 lid 2 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumvergadering wordt besproken alvorens de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 07-09-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft vervolgens de indieners van de motie de gelegenheid een toelichting te geven.

PvdA: De motie is bedoeld als ondersteuning van de crowdfunding actie die het personeel is gestart voor de aanschaf van speelattributen in het zwembad. Er zijn al drie speelattributen aangeschaft, maar toch is de actie nog actueel om zo het gebruik van het zwembad te bevorderen. De fractie is blij met de eerder gedane toezegging van het college dat het overschot op de bouwkosten (deels) ten behoeve van het zwembad aangewend zou kunnen worden.

CDA: Het klinkt wel sympathiek, maar het is een burgerinitiatief en zou dat ook moeten blijven. Wel is er geld nodig voor een tillift. Die zou uit een eventueel overschot op de bouwkosten betaald kunnen worden.

Stadspartij: Er is nu € 4.000 opgehaald. Wat de fractie betreft wordt dit bedrag door de gemeente verdubbeld. Dat geldt voor dit moment. Mocht er over enkele dagen bijvoorbeeld ineens € 10.000 door een particulier worden gestort, betekent dat niet automatisch ook een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Er moet een einddatum worden gesteld.

SP: steunt de motie niet. Als het bezoekersaantal te laag is om het zwembad goed te exploiteren, is het slechts een doekje voor het bloeden.

PvdA: Het gaat slecht om ondersteuning van de personeelsactie. Het werven van voldoende klanten is een taak van het zwembad.

SP: Twijfelt aan genoemde reden. Als het ook is om de bezoekersaantallen te vergroten, moet het in breder perspectief worden geplaatst.

PvdA: Onderliggende gedachte is ook dat kinderen moeten bewegen en sporten. Het zwembad biedt daartoe de gelegenheid. Bovendien verdient de crowdfunding actie van het personeel ondersteuning.

ChristenUnie: Indien al degenen die mopperden over het nieuwe zwembad in het verleden het zwembad hadden bezocht, was er geen enkel probleem geweest. De raad heeft duidelijk gekozen voor deze opzet van het zwembad, gefinancierd vanuit de NUON gelden. Het zwembad heeft de opdracht het tot een succes te maken; daarmee moet de raad zich niet bezig houden.

GroenLinks: onderschrijft deze opvatting. Een tillift is wel noodzakelijk, maar van geheel andere orde. Het is de vraag of aanschaf van nog meer speelattributen nodig is en of dat het doel wat de raad heeft bevordert. Eerst maar eens afwachten hoe het loopt.

D66: Sluit zich aan bij vorige sprekers, met name voor wat betreft de rol die de gemeente hierin heeft. De huidige speelobjecten zijn voldoende; voor meer is er geen ruimte in het bad. Het is wel fantastisch dat het personeel dat voor elkaar heeft weten te krijgen.

Stadspartij: Vanuit het oude bad zijn wel veel gedateerd materiaal meegenomen.

GroenLinks: Vervanging van materiaal is toch meegenomen in de exploitatie-opzet die de grondslag vormt voor de subsidiëring? Daarover behoeft toch niet in de raad te worden gediscussieerd?

VVD: Op 19 juni zijn de algemene beschouwingen gehouden en kwam het college met een mededeling over noodzakelijke bezuinigingen. Daarover wordt volgende week gedebatteerd. De fractie steunt het personeel, maar financiële steun geven waar dat niet nodig is, is niet aan de orde. In de raad is langdurig over het zwembad gesproken. Het is nu de kunst het onderwerp los te laten.

Het college: In de discussie over het zwembad is een besluit genomen over de glijbaan. Dat was slikken voor het personeel. Het is mooi zoals de medewerkers het hebben opgepakt en met crowdfunding zijn begonnen. Het college geeft de voorkeur aan het realiseren van een tillift. Omdat het nog even kan duren voordat duidelijk is hoeveel van het bouwbudget over blijft, wordt die vanuit een ander budget gefinancierd. Het college stelt voor de motie pas te behandelen als de bouwkosten definitief zijn bepaald. Het college zal dan voorstellen doen over aanwending van een eventueel positief saldo.

ChristenUnie: De bouwkosten moeten toch al bekend zijn?

College: Een aantal zaken moet nog worden afgewerkt. Over afzienbare tijd zal er duidelijkheid zijn.

GroenLinks: Vervanging van materiaal is toch wel verwerkt in de begroting?

College: Dat is het geval, maar in de afgelopen jaren was er kennelijk onvoldoende ruimte. In principe wordt dit meegenomen in de begroting dus ook in de subsidievaststelling.

SP: Vraagt nogmaals of er te weinig speelattributen zijn of dat er te weinig bezoekers komen.

PvdA: De fractie heeft geen inzicht in de bezoekersaantallen. De motie is vooral bedoeld als ondersteuning van het personeel.

ChristenUnie: Het kan niet waar zijn dat ondersteuning van de personeelsactie de enige reden is. Het is een middel om extra kinderen te trekken, maar dat was de glijbaan in het oude zwembad ook. Dat bleek niet toereikend om het zwembad te behouden.

PvdA: Voelt ervoor voor te stellen de motie aan te houden tot de eindafrekening van de bouwkosten gereed is het college voorstellen doet over besteding van het overschot. De fractie zal zich intern beraden.

De voorzitter concludeert dat het voorstel nu voldoende besproken is. Het is aan de indieners van de motie hoe zij hiermee verder willen omgaan.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend