Pagina delen

Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 26 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 12 september 2016 is de Motie "Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen" ingediend (door Nils Muller en Hein Brunsveld). Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie in principe eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 26-09-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening vergadering

De voorzitter heet de insprekers, het publiek, de pers en de forumleden welkom en opent de vergadering. Voor ligt de motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen.

Als eerste komen de insprekers aan het woord. Daarna kunnen verhelderende vragen worden gesteld over het betoog van de insprekers waarna de forumleden de motie bespreken.

Het woord is aan de eerste inspreker, de heer Ten Velde van Ten Velde Machines Vof.

 

Inspreekreacties

De inspreekreactie van de heer Ten Velde is als bijlage toegevoegd.

 

De heer Molenaar: twee en een half jaar geleden heb ik mij ingeschreven bij de KVK. Het parkmanagement was bij mij onbekend tot de rekening van de reclamebelasting kwam. Informatie over wat kan en mag, heb ik niet gekregen. Het bedrag van de aanslag is hoog. Dat beeld wordt gedeeld getuige de vele reacties die er kwamen naar aanleiding van het artikel.

Er zijn veel inbraken en de camera beveiliging werkt niet. De camera’s zijn te verblinden met felle lampen. Camera’s van ondernemers worden door justitie gebruikt in plaats van de beelden van de collectieve voorziening. Vraag is waarom het bedrag zo hoog is. Betaald een eenmanszaak evenveel als een Macdonalds?
Gesteld wordt dat het parkmanagement contact heeft gehad met ondernemers. De heer Molenaar heeft daar niets van vernomen.

De uitkomsten van de evaluatie moeten gedeeld worden.

 

De heer Veenendaal (voorzitter Stichting HIZ): Het is jammer dat er voorafgaand aan het indienen van de motie er geen contact is geweest met het HIZ. De reactie op de motie is inmiddels onder de forumleden verspreid.

De reclamebelasting vult het fonds voor een aantal collectieve voorzieningen. De hoogte is gebaseerd op een staffel op basis van de WOZ-waarde. Op die manier wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd. Helaas groeit het aantal freeriders. Belangrijk is dat er geld terugkomt naar de ondernemers.

Ten aanzien van de opmerking over ondoorzichtige besteding wordt aangegeven dat de jaarstukken voorhanden zijn. Het verslag van de stichting is in een openbare vergadering behandeld. Een accountantsverklaring zit erbij, zodat van een ondoorzichtige besteding geen sprake kan zijn.

De drempel voor toegang tot de beelden is hoog vanwege privacywetgeving. Alleen politie en justitie mogen er gebruik van maken.

De evaluatie van de heffing loopt.

Er is veel gerealiseerd, de rekening daarvan dient ook breed gedeeld te worden.

De hoop wordt uitgesproken voor een goede dialoog om te komen tot een toekomstbestendig systeem.

 

Vragen naar aanleiding van inspreekreacties

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.

 

GroenLinks: Hoe ligt de verhouding tussen de bijdrage van de heer Molenaar en de bijdrage van de Macdonalds?

 

De heer Veenendaal: Er zijn staffels gemaakt op basis van de WOZ-waarde om tot een evenwichtige verdeling te komen.

 

GroenLinks: Wat is volgens de heer Ten Velde een redelijk bedrag?

 

De heer Ten Velde: Dat is lastig te zeggen, omdat het afhankelijk is van de kosten van het systeem en de vraag of iedereen wordt aangeslagen.

 

De heer Molenaar: Betalen is prima, als het systeem werkt. Dan is € 250 een realistisch bedrag. Te meer daar op het pand al camera’s staan.

 

D66: Goed dat er inspreekreacties zijn en er veel publiek is. De transparantie van Stichting HIZ heeft ook een element van bereikbaarheid in zich.

 

De heer Veenendaal: Als ondernemers is hij goed bereikbaar. De cijfers zijn ook beschikbaar. Dat waren ze ook bij de invoering van het systeem. Van de tumult over de tarieven hoorde hij via via.

De tarieven zijn verlaagd, maar zijn nog steeds hoog. Er is begrip voor de emotie die daarover leeft.

 

D66: Op welke manier kunnen de aanwezigen hun mening over het systeem laten meewegen in de evaluatie?

 

De heer Veenendaal: Dat is mogelijk via het parkmanagement en ook de gemeente kijkt mee. Overigens moet een reclamebelasting ook aan wettelijke eisen voldoen. Gepleit wordt om bij elkaar te gaan zitten en oplossingen te zoeken.

 

Bewust ZW: De gemeente heeft in deze een taak en een verantwoordelijkheid. Is er beklag gedaan bij de gemeente over het gevoel dat u onvoldoende gehoord wordt?

 

de heer Ten Velde: Op zich is het parkmanagement bekend, maar we zijn door hen nooit benaderd. Daarom hebben we bij de gemeente ons beklag gedaan.

 

PvdA: Het lijkt ook gedeeltelijk een informatieprobleem bestaande uit twee onderdelen, de haal- en brengplicht. Ziet u een oplossing voor het communicatieprobleem?

 

De heer Ten Velde: Bij elkaar zitten en praten.

 

De heer Veenendaal: Er ligt ook een rol voor de gemeente. Wij hebben goede lijsten nodig met bedrijven. Daarnaast hebben ondernemers ook de taak om informatie tot zich te nemen. Er zijn bijvoorbeeld ondernemers zonder brievenbus. Er is veel tijd gestoken in het updaten van de site, daar staat veel informatie op.

 

Stadspartij: Al eerder zijn er vragen gesteld over dit systeem, maar het wordt almaar onduidelijker. Het parkmanagement geeft aan in gesprek te zijn, maar wil het college ook in gesprek?

 

De heer Veenendaal: Hij heeft geen beeld van het aantal bezwaarschriften, dat loopt via Tribuut.

 

Burgerbelang: Een aantal zaken worden in de reactie van Stichting HIZ al genoemd. Wat verwacht u op dit moment van de raad?

 

De heer Veenendaal: Hij verwacht van de gemeente en dan voornamelijk van Tribuut een overzicht. Cijfers kunnen een goed beeld geven van het probleem.

 

VVD: De ondernemers hebben ook belangen in deze. Zullen zij ook aanwezig zijn als er gesprekken gevoerd worden?

 

De heer Molenaar: Er is niet eerder contact geweest met het parkmanagement, terwijl zij toch de bedrijven moeten binnenhalen. Zijn belang is normale bedragen en werkende camera’s.

 

De voorzitter geeft het woord aan het college.

 

College: Twee jaar geleden zijn de gesprekken begonnen over het ondernemersfonds. Het parkmanagement kwam steeds op voor een lager bedrag voor kleine ondernemingen. Het parkmanagement heeft continu de gemeente gevraagd om informatie. Zij hebben veel gedaan.

Er is een gezamenlijk belang om vorm te geven aan de evaluatie.

Het op peil houden van het bedrijvenbestand is erg moeilijk. Het parkmanagement heeft hier veel in gedaan.

In een eerdere openbare vergadering was de opkomst laag. In dat verband is het belangrijk de gezamenlijkheid te benadrukken.

 

De voorzitter concludeert dat de inspreekreacties voldoende besproken zijn en vraagt de insprekers om plaats te nemen op de publieke tribune. Er wordt over gegaan tot het bespreken van de motie.

 

Bespreking van de motie

SP: Een uitleg over de noodzakelijkheid van de motie is niet nodig. Wel moet de gezamenlijkheid benadrukt worden. Herziening van het stelsel is een zaak van de raad. Nu de grote ondernemingen wegtrekken heeft, Zutphen de kleine ondernemers nodig.

 

College: Het is belangrijk hier geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

 

SP: Het onderscheid wordt gemaakt tussen groot en klein. Veel ondernemers op de tribune voelen zich genegeerd. Het bedrag van € 875 is gewoon te hoog.

 

GroenLinks: Hoe wordt er, volgens de indieners, omgegaan met het huidige belastingsjaar? Er ligt een begroting.

 

CDA: Daar is geen antwoord op, de begroting ligt er. Positief is de bereidheid tot samenwerking en de inzet van het parkmanagement. Op welke manier kan de gemeente de boel smeren?

 

College: Smeren is niet nodig, het probleem ligt ergens anders. Er is een andersoortige opzet nodig. De kosten voor de collectieve beveiliging, parkmanagement en dergelijke liggen er. Die post heeft een omvang.

De staffels zijn aangepast om evenwicht in de heffing te brengen. De evaluatie daarvan moet grondig gebeuren. Het parkmanagement wil daar iedereen in betrekken.

De bijdrage voor de kleine ondernemers is hoog, aan de bovenkant is de max echter ook bereikt. Er zijn een viertal keuzes: afschaffen, grotere ondernemers meer laten betalen, een deel via de OZB-heffing bekostigen of medefinanciering door de gemeente.

We gaan de evaluatie afwachten met dien verstande dat collectieve beveiliging belangrijk is voor een bedrijventerrein.

 

GroenLinks: Die collectieve beveiliging werkt blijkbaar niet.

 

College: Die conclusie is kort door de bocht. Om dat te kunnen concluderen is meer informatie noodzakelijk. Er zijn ook andere verhalen over het systeem.

Overigens hebben grotere ondernemingen hetzelfde gevoel bij de hoogte van het bedrag.

Er is een collectieve zorg voor een sluitende begroting.

 

Bewust ZW: We moeten op een andere manier kijken naar de kosten. Daar ligt een rol voor de gemeente.

 

College: De evaluatie afwachten is belangrijk. Daarna samen zoeken naar een oplossing, waarbij gezegd moet worden dat het keurmerk voor het bedrijventerrein belangrijk is.

 

GroenLinks: Hoe gaat het met de inning dit jaar en de bezwaren?

 

College: er zijn 220 aanslagen verstuurd en 35 bezwaren ingediend. Dit beeld komt overeen met het ondernemersfonds in de binnenstad. In dit lopende belastingsjaar kunnen de tarieven niet worden gewijzigd.

 

Sluiting van de vergadering

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor verder debat in de raad. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 oktober 2016 Naar boven

Datum 10-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend