Pagina delen

Motie: Energieneutrale IJsselkade Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 6 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 7 november 2016 is de motie "Energieneutrale IJsselkade Zutphen" door de fractie van PVDA ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 06-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA als indiener van de motie.

PvdA geeft aan dat zij de motie heeft ingediend om het energieneutraal maken van de IJsselkade als aandachtspunt bij het College te houden. De ontwikkelingen in de technieken om energie op te wekken uit het water de IJssel gaan steeds verder. Een voorbeeld is de Orion watermill van het bedrijf Pasman uit Baak.

GroenLinks is ook voor meer duurzame initiatieven en wijst op de goede voorbeelden die in de stad aanwezig zijn. Zij ondersteund de motie als deze ook serieus door het College wordt opgepakt.

BewustZW vindt dat de gemeente geen geld aan dure onderzoeken moet gaan uitgeven. Zij moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en het initiatief aan de ondernemer over laten. Het produceren van energie is niet de taak van de gemeente.

PvdA geeft aan zij ook niet in de techniek van de toekomst kan kijken in wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energieopwekking en wil dit vooral aan de markt overlaten. Daarnaast vindt zij dat als er energie door de gemeente op het net wordt geleverd, dan zal dit tegen een goed tarief moeten gebeuren.

BewustZW vindt dat de gemeente geen energieleverancier moet worden. Betrek daarvoor ZET erbij. Onderzoek naar energieopwekking moet door kundige marktpartijen worden gedaan.

PvdA vindt dat de gemeente landelijk gezien op achterstand staat bij het verduurzamen van energieopwekking. Zij vindt dat de gemeente met dit project hierin flinke stappen moet gaan maken.

CDA vindt de intentie van de motie prima. Zij heeft geen bezwaar dat de gemeente de door haar geproduceerde energie tegen betaling op het net wordt geleverd. Eventueel kan ZET dit overnemen. Het CDA is voor een zichtbare waterturbine. De partij vindt de motie wat beperkt en geeft daarom voorbeelden van alternatieve energie opwekmogelijkheden, die sneller te realiseren zijn dan een waterturbine.

PvdA geeft aan dat alle initiatieven om te komen tot energieneutraliteit welkom zijn.

De ChristenUnie vindt de motie duidelijk als het gaat om tot energieneutraliteit te komen.

SP vraagt zich af of het mogelijk is om opgewekte energie direct aan de 2 horecabedrijven op de IJsselkade te leveren.

PvdA geeft aan dat dat mogelijk is. Als voorbeeld noemt zij Doesburg waar waterenergie, die uit de stroming in de stuw bij de Oude IJssel gewonnen wordt, direct aan de bedrijven geleverd wordt.

VVD vraagt zich af waarom het College nu wederom komt met initiatieven van duurzame opwekking, terwijl in het verleden daar al studie naar is gedaan. Heeft zij daar toen niet voldoende over nagedacht vraagt zij zich af. Tevens vindt de VVD dat het vooral over waterenergie gaat terwijl er ook andere vormen van energieopwekking zijn, zoals getijden- en zonne energie. Daar zou ook meer aandacht aan moeten worden gegeven vindt de partij.

PvdA geeft aan dat de opwektechnieken steeds verder doorontwikkeld worden. Als voorbeeld noemt zij de Orion Watermill die steeds beter wordt en zich al heeft bewezen.Ook geeft zij aan dat de windturbine van Jan Duits een goede optie zou kunnen zijn.

Burgerbelang benadrukt dat er vele technieken beschikbaar zijn en dat er daarin goede keuzes moeten worden gemaakt.

PvdA benadrukt dat de technieken er wel zijn echter hoe moeten die worden geïmplementeerd in de IJsselkade en hoe wordt het gefinancierd ?

CDA benadrukt dat de windturbines van Jan Duits niet werken op de IJsselkade. Daarvoor is de windstroming er te gering.

Het College benadrukt dat er in kader van het project Ruimte voor Rivieren al onderzoeken zijn geweest naar het opwekken van energie uit de IJssel nabij de brug. Echter alle initiatieven moeten instemming hebben van RWS als beheerder van de rivier.

Tevens vindt het College vindt dat mogelijkheden tot energieopwekking uit de rivier zo snel mogelijk moet worden toegepast.

SP vraagt zich af wat de rol van RWS in deze eigenlijk is.

Het College benadrukt dat RWS onderzoek doet naar de mogelijkheid om uit de rivier energie op te wekken en die te leveren aan het net.

GroenLinks wil weten wat de rol van de gemeente is om initiatieven op het gebied van energieopwekking die uit de stad komen, in te zetten bij de verbinding met initiatieven die vanuit de professionele kant komen.

Het College geeft aan dat zijn haalbare initiatieven zal faciliteren echter niet financieren. Dat zal vanuit de markt moeten komen.

GroenLinks wil weten wat de rol van de gemeente is bij het verbinden van initiatieven op het gebied van energieopwekking in de gemeente.

Het College geeft aan dat zij die initiatieven zoveel mogelijk zal ondersteunen om ze mogelijk te maken.

GroenLinks ziet graag dat het College de initiatieven die in de stand leven en zijn, waar mogelijk meeneemt in de inrichting van de IJsselkade.

PvdA benadrukt de rol die de gemeente heeft om de samenleving uit dagen tot het komen met nieuwe initiatieven om de IJsselkade energieneutraal te krijgen.

Het College benadrukt dat zij meelift met initiatieven van RWS en van andere partijen. Daarbij wordt duidelijk gekeken naar wat haalbaar is en wat draagvlak heeft.

BewustZW concludeert dat de motie feitelijk niet nodig is omdat de gemeente al onderzoek doet naar wat in de motie staat.

Het College beaamt dat als de motie er niet zou zijn, zij toch wel onderzoek zou doen naar een energieneutrale IJsselkade. Zij geeft aan dat veel mogelijkheden tot energieopwekking al zijn bekeken. Het toepassen van een waterturbine was te duur en leverde te weinig rendement om. Wat er uiteindelijk komt hangt mede af van wat RWS toestaat. Technieken die een hoog rendement hebben zouden allang door marktpartijen zijn aangedragen.

PvdA vindt dat er in Zutphen, net als er in Doesburg is gebeurd, samen met partners een energieneutrale IJsselkade moet kunnen worden ontwikkeld. Het is feitelijk ook een statement naar de toekomst toe. Daarnaast geeft zij aan dat de windturbine van Duits op een verkeerde plek in de Noorderhaven stond. Op de IJsselkade is zo’n windturbine wel rendabel aldus de PvdA.

VVD vindt dat de motie er niet moet komen omdat zij niets toevoegt. Zij vindt dat de gemeente moet wachten op initiatieven van RWS.

Het CDA vindt dat de nieuwe IJsselkade een extra beleving moeten geven. De initiatieven tot duurzame opwekking dragen daar aan bij.

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat het plan ter besluitvorming naar de raad kan en sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaringen zijn afgelegd door de CU en de Stadspartij. Dhr. Oldenkamp heeft zich van stemming onthouden.
Geen amendementen ingediend