Pagina delen

Motie: Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 15 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 4 december 2017 is de motie "Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen" door de fractie van de ChristenUnie ingediend.

De motie draagt het college op om bij nog uit te geven grondpercelen als voorwaarde mee te geven dat deze energieneutraal ontwikkeld moeten worden en om de raad hierover voor 1 februari 2018 te informeren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering moet worden besproken, voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe. Vervolgens krijgt de indiener van de motie de gelegenheid om een toelichting te geven.

CU licht toe dat de motie overbodig lijkt omdat het college al is gestart met uitvoering van de motie. Desondanks is de CU benieuwd naar mening van andere fracties en of zij vinden dat de uitvoering ver genoeg gaat (ook i.r.t. hetgeen de CdK heeft gememoreerd tijdens zijn gesprek met de raadsleden bij zijn bezoek aan Zutphen eind 2017).

Stadspartij vraagt of er niet meer kan worden gedaan dan het college heeft voorgesteld en onder andere op gebied van woningbouw niet vooruit kan worden gelopen op landelijke ontwikkelingen. Met ontwikkelaars zijn daar wellicht afspraken over te maken.

Het college antwoordt dat met huidige ontwikkelaars al afspraken worden gemaakt, onder andere over de EPC norm. Ook in geval van langlopende afspraken wordt gekeken of het aspect Duurzaamheid kan worden aangescherpt. Tenslotte gaat er een locatie ontwikkeld worden voor woningen die zeer cleantech gaan worden hetgeen landelijk gezien zeer vooruitstrevend is. Het onderwerp heeft dus volop aandacht bij het college.

CU vraagt in hoeverre het mogelijke is om voor bestaande afspraken aanvullende maatregelen in te zetten maar ook of er ambities zijn voor bestaande woningbouw.

VVD spreekt van een mooie motie en is blij dat het college hiermee al aan de slag is. Het is echter wel voorzichtig en er mag wel een tandje bij.

SP is blij dat het college al met de uitvoering van de motie aan de slag is gegaan. Kanttekening is wel dat de prijs van alle maatregelen om 'gasloze' woningen te bouwen bij de toekomstige bewoners komt te liggen. En gaan de huren van bestaande woningen niet stijgen als daar ook dergelijke duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen?

Het college licht toe dat de corporaties werken met een geringe huurstijging van € 7,50 per labelsprong. Deze huurstijging wordt gecompenseerd door lagere energielasten.

D66 vraagt een reactie op renovatie van woningen en waarom bij renovatie niet wordt besloten om 100% energieneutraal te gaan. Is dat onwil van corporaties, zijn er juridische belemmeringen, of is er nog een andere reden waarom woningen niet volledig van het gas af gaan?

College geeft aan dat dat renovatie gepaard gaat met hoge kosten. In veel gevallen gaat het om ongeveer € 100.00 per woning. Daar zit het dilemma.

Fractie Pepers en Verwoort spreekt van een goede motie die waarschijnlijk echter ook wel aangescherpt zou mogen worden. Is het kostenaspect de overweging dat minder vergaande beslissingen worden genomen, ook bij openstaande afspraken?

College antwoordt dat openstaande afspraken met name aan de orde zijn bij verkoop van grond voor nieuwbouw. In Leesten Oost bijvoorbeeld kunnen bewoners gebruik maken van een energiecoach die wordt aangeboden. Bij huurwoningen zijn de corporaties leidend in welke mogelijkheden worden aangeboden. Er wordt met pilots gewerkt om uit te zoeken welke maatregelen goed werken.

CU geeft aan dat de gemeente via het Bouwbesluit mogelijkheden heeft om aanvullende maatregelen op te leggen zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw (ook in geval van bestaande afspraken). In andere gemeenten gebeurt dit ook. Wil het college daar zo ver in gaan? En als dat consequenties heeft, welke zijn dat dan?

Het college geeft aan dat we wel te maken hebben met een aantal onomkeerbare besluiten en gegevens. In Leesten Oost bijvoorbeeld liggen wel gasleidingen klaar. Het is met elkaar blijven zoeken naar de 'goede wijze'. Wellicht dat in de Forumspecial op 25 januari as. ook goede en bruikbare ideeën worden ingebracht. 

Lijst Van Vliet wijst op het pilotproject in de Zuidwijken dat een besparing van ca. € 70 per maand heeft opgeleverd voor bewoners. Begin met aanpassingen van de woningen in het Waterkwartier. Daar zijn de woningen het minst duurzaam en is de meeste winst te behalen.

Pvda is voorstander van de motie maar maakt zich, net als de SP, wel zorgen om de kosten al moet het uiteindelijk wel geld opleveren. Wie gaan die kosten betalen? Wat betekent het voor kopers van woningen in het lage segment als hun woning wordt afgesloten van gas?

College licht toe dat niet iedereen voldoende middelen heeft om hun woning te verduurzamen. We kennen in Zutphen voor bestaande bouw wel het woningabonnement dat bewoners kunnen aangaan en dat wordt afgelost door verlaging van de energiekosten. De meerkosten voor nieuwbouwwoningen zonder gas liggen tussen € 7.500 - € 15.000. Ook hier geldt dat de energielasten lager zullen zijn en er sprake is van terugverdien effect.

SP is van mening dat mensen in een nieuwbouwwijk niet verplicht kunnen worden om meerkosten te betalen alleen omdat ze geen keuze hebben tussen wel of niet gasaansluiting.

College geeft aan dat mensen natuurlijk niet verplicht zijn om een dergelijke woning te kopen. Dat is een vrije keuze van mensen.

Stadspartij geeft aan dat als dergelijke meerkosten via de hypotheek worden uitgesmeerd over 30 jaar, de lagere energienota's voldoende compensatie bieden.

CU doet de suggestie dat aannemers vooraf inventariseren bij toekomstige bewoners in hoeverre er animo is voor gebruik van gas. Als dat maar een gering aantal bewoners is, kan worden besloten om geen gasleidingen aan te leggen in de (nieuwbouw)wijk.   

Burgerbelang staat achter de motie. De fractie is voorstander van verduurzaming van bestaande bouw en van bijvoorbeeld sociale huurwoningen. In het collegevoorstel ligt een mooie eerste aanzet.

CDA stelt dat de term 'energieneutraal' niet helder is. Woningen zonder gasleiding kunnen net zo goed energieneutraal zijn als woningen met gasleiding (waar gebruik van gas op andere wijze kan worden gecompenseerd). We moeten een statement maken en energie gaan besparen. Het college wordt gevraagd wat de overweging is om het bestaande Bouwbesluit nu wel te boven te gaan?

College licht toe dat we met zijn allen aan de slag moeten. Wat je kan doen moet je doen om bij te dragen en soms kan of moet er een schepje bovenop.  

CDA vraagt of we vanaf heden altijd boven het Bouwbesluit gaan zitten en of vergunningen alleen nog worden afgegeven in geval van energieneutraliteit.

College geeft aan dat dit nog niet kan worden geëist. Zoals eerder genoemd kan er bijvoorbeeld wel een energiecoach worden aangeboden. 

CDA merkt in aanvulling op de SP op dat, indien een energieneutrale woning wordt gebouwd, een hogere hypotheek kan worden gesloten tegen ook een lagere rente. Daarmee worden de meerkosten van de investering gefinancierd.

College geeft tot slot aan dat in het Waterkwartier al stappen zijn gezet en dat er nog steeds wordt gewerkt aan verdere maatregelen.

CU zegt blij te zijn met de positieve reacties op de motie. Gelet op de huidige stand van zaken en het effect dat inmiddels is bereikt, zal de motie echter word ingetrokken.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend