Pagina delen

Motie: Energieneutraal bouwen: 'Nul op de meter'

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 14 maart 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 15 februari jl. is door Huibert Brouwer (D66) de motie 'energieneutraal bouwen: 'NulopdeMeter' ingediend (mede indienende fracties zijn CDA, Stadspartij en CU).

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 14-03-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan D66 voor het inleiden van de motie.

D66 geeft aan dat de motie als doel heeft om duurzaam bouwen te stimuleren. We hebben de wind mee door de recent afgesloten akkoord op de klimaattop in Parijs en het Nederlands energieakkoord.

De motie moet helpen om Zutphen op de duur energie neutraal te maken en zal er voor zorgen dat de maandlasten lager worden.

D66 vraagt zich af wat voor middelen ingezet kunnen worden om duurzame bouw te stimuleren. In Amersfoort worden de kosten voor bouwleges verlaagd als er duurzaam wordt gebouwd.

Tevens kan de gemeente zich aansluiten bij de “Stroomversnelling” Dit is een netwerk van bouwondernemers met als doel elkaar te versterken om meer verduurzaming in de bouwopdrachten te realiseren. De gemeente Apeldoorn heeft zich ook aangesloten bij dit netwerk en doet daarmee kennis op.

D66 geeft aan dat met de motie getracht wordt om het energieverbruik te verminderen en het energieneutraal bouwen te vermeerderen. Hierdoor wordt de woonstad Zutphen aantrekkelijker gemaakt om er zich te vestigen.

Stadspartij wil graag dat het energieneutraal bouwen vooral ook bij nieuwbouw gestimuleerd wordt. Daarnaast vindt zij dat de gemeente veel beter moet uitdragen dat zij een energieneutrale gemeente wil worden waarin vooral ook energieneutraal wordt gebouwd.

PvdA wil weten om welke bouw het nu gaat; bestaande en of nieuwbouw?

Stadspartij geeft aan dat het niet alleen om nieuwbouw gaat.

GroenLinks benadrukt dat de gemeenteraad al heeft vastgelegd dat zij energieneutraliteit belangrijk vindt. Wat voegt deze motie dan nog toe vraagt zij zich af? En als er een nieuwe stimuleringsregel is dan moet de gemeente dat toch meteen toepassen.

D66 geeft aan dat er door het energieakkoord nu meer urgentie is om lokale initiatieven te versterken. De inzet van het verlagen van de leges gebeurd echter nog niet op grote schaal.

Het college geeft aan dat zij tot nu toe nog geen nieuwe feiten heeft gehoord. Er is zeker een urgentie om de bouw te verduurzamen. De gemeente is gestart met het project “Woonwijs” waarbij de particuliere huisbezitter wordt ontzorgd bij het verduurzamen van de woning. In dit project wordt de opbrengst van de besparing op de energiekosten door het verduurzamen van de woning, weer gebruikt om de verbouwkosten te financieren.

Stadspartij benadrukt dat het project Woonwijs alleen voor de bestaande bouw geldt.

VVD denkt dat door het klimaatakkoord van Parijs de regels voor de nieuwbouw vanzelf worden aangescherpt, zodat woningen op den duur vanzelf energieneutraal worden gebouwd.

SP gelooft niet dat het akkoord Parijs op de korte termijn veel invloed heeft op het lokale gebeuren. De eigen lokale initiatieven zijn veel belangrijker. De partij vraagt zich af of de “Stroomversnelling” er alleen voor het verduurzamen van koopwoningen is.

D66 benadrukt dat dit ook geld voor woningcoöperaties en overheden. Alle geïntresseerde partijen kunnen zich aansluiten.

ChristenUnie benadrukt dat de bouw conservatief van karakter is. De aannemers gaan immers in eerste instantie voor de winst. Er moet echter bij de bedrijven een omslag komen in de overtuiging dat er door het gebruik van innovatieve toepassingen ook winst gehaald kan worden.

PvdA geeft aan dat er steeds meer vertrouwen komt bij investeerders bij het toepassen van duurzame energie. Het ondersteunen van een initiatief op lokaal niveau zoals deze motie betaamd, past dan ook helemaal.

GroenLinks deelt het optimisme van de PvdA. Zij is echter verontrust over de onmacht van de gemeente dat haar duurzaamheidsprojecten maar niet goed van de grond komen. GroenLinks twijfelt over het nut van het verlagen van de bouwleges.

PvdA vindt dat er lef moet worden getoond om energiemaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad en het realiseren van energieneutrale woningen in de Noorderhaven.

CDA benadrukt dat het bij de “Stroomversnelling” vooral ook gaat over innovatie in de bouw.

VVD verwacht niet dat eventuele financiële middelen uit deze motie de bewoners zal stimuleren haar woning te isoleren. Zeker niet als er een flinke eigen bijdrage moet komen om de woning verder te verduurzamen tot nul op de meter.

CDA denkt dat de grootste verduurzamingsslag gemaakt wordt in de renovatie van de sociale woningbouw. Woningcoöperaties kunnen immers door de grootschaligheid, goedkoop renoveren.

GroenLinks vindt dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen tot het energieneutraal bouwen in plaats van te wachten op initiatieven uit het bedrijfsleven.

CDA is het daar mee eens. In de Noorderhaven hebben we immers de kans tot het bouwen van een energie neutrale wijk al gemist doordat medewerking van de ontwikkelaars ontbrak.

Volgens GroenLinks wordt daar in de toekomst nog volop gebouwd dus zijn er wel degelijk nog kansen.

Stadspartij geeft aan dat in de Noorderhaven de contracten zijn gesloten waardoor er geen extra eisen kunnen worden gesteld. De partij geeft aan dat er op landelijk nivo geen afspraken zijn gemaakt over wie nou wat gaat doen. Die besluiteloosheid maakt het nemen van eigen lokale initiatieven des te belangrijker.

ChristenUnie geeft aan dat de heer Jansen van BewustZW, die niet aanwezig kon zijn, heeft doorgegeven de motie te ondersteunen.

Tevens geeft de ChristenUnie aan de stimuleringsregeling, het verlagen van de bouwleges, te ondersteunen.

VVD vraagt zich af of de motie ook de particuliere woonbezitters voldoende bereikt.

D66 benadrukt dat het voor de bouwers niet wettelijk verplicht is om mee te doen met het verduurzamen van woningen. Wel kunnen bedrijven bewust worden gemaakt dat er een kans op werk ligt wat eventueel kan worden gestimuleerd met een financiële impuls.

CDA twijfelt of het verlagen van bouwleges wel werkt. De partij ziet meer iets in het differentiëren van de OZB. Hoe hoger de energielabel des te lager de OZB. Dit hoeft de gemeente bovendien weinig te kosten.

GroenLinks vindt dit een goed idee maar vraagt zich af of dit wel wettelijke afgedwongen kan worden.

Het college geeft aan dit ook niet te weten en geeft aan deze optie uit te zoeken.

ChristenUnie draagt het College op om met meerdere uitgewerkte stimulerings-voorstellen te komen om zodoende de woningmarkt te verduurzamen. De bouwers moeten gaan inzien dat het ook anders kan dan de traditionele bouw.

Stadspartij vindt dat de motie er niet is om partijen op te leiden om een energie neutrale woning te realiseren. Het is er vooral voor om in gesprek te gaan met bewoners en hen te wijzen op de (landelijke) mogelijkheden die er voor hen zijn.

GroenLinks heeft moeite met de eerste zin in de motie en wil deze graag aanpassen . Dit moet concreter.

PvdA vindt dat de gesprekken met de particuliere initiatiefnemers informatief en vooral niet dwingend moeten zijn. Tijdens het onderhoud moet de particulier duidelijk weten welke mogelijkheden er voor hem zijn.

Stadspartij onderschrijft deze mening.

Het college benadrukt nogmaals dat door het concept “Woonwijs“ de mensen ontzorgt worden bij het verduurzamen van de woning. Met de woningbouwcoöperaties vinden hierover al gesprekken plaats.

Het verlagen van de bouwleges of de grondprijs vindt het College een stap te ver. Dat gaat de gemeente te veel kosten. Daarnaast benadrukt het College dat er in de sociale sector al veel verduurzaamd is. Op de particuliere markt is er echter nog veel te doen.

CDA is het opgevallen dat er nog maar weinig woningeigenaren gestimuleerd zijn om in “Woonwijs” te stappen. Er is maar weinig motivatie om daadwerkelijk te besparen. Differentiatie in de OZB is een optie om kostenneutraal te kunnen werken.

Het college merkt op dat het project “Woonwijs” nog in een pilot fase zit. Dus er wordt nog naar de juiste inzet gekeken. Uit de opgedane ervaring blijkt de mensen de looptijd van een project ca. 30 jaar, veel te lang vinden. Ook hikken ze tegen de hoge eigen bijdrage op. Het college vraagt zich af of beide concepten niet uit dezelfde vijver hun klanten plukken. Beconcurreren ze elkaar niet ?

CDA geeft aan dat bij “Woonwijs” door de energieleverancier een dienst verkocht wordt. Bijvoorbeeld het leveren van warmte of licht. Eneco brengt dergelijke concepten op de markt.

GroenLinks vindt het mooi dat de energieleveranciers zoals Eneco zo de kar trekken. Ze vraagt zich af wat de gemeente dan nog moet doen.

CDA kan hier niet op antwoorden want ze weet niet wat er inhoudelijk in het concept “Woonwijs “ staat.

Stadspartij geeft aan dat de gemeente wel degelijk een belangrijke rol heeft omdat er nog veel meer bereikt moet worden. Het project “Woonwijs” ziet zij als een steun in de rug.

CDA ziet ook kansen om de OZB te verhogen als mensen niet willen meewerken.

PvdA geeft aan dat zij dat niet wil en dat dit bovendien niet in deze motie zit.

Het college constateert voldaan dat er een meerderheid voor deze motie is en dat zij dit als een steun in de rug ziet om verder te onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen er mogelijk zijn.

GroenLinks wil op de duur graag een overzicht in wat de gemeente al bereikt heeft op duurzaamheidsgebied.

Het college geeft in dit kader echter aan dat er zoveel mogelijk aan de markt wordt overgelaten. Daar moeten vooral de ideeën van komen.

D66 benadrukt tot slot dat wij als gemeente veel meer moeten uitdragen wat er al niet gebeurd op het gebied van duurzaamheid in onze gemeente.

De voorzitter stelt vast dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze motie en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De tekst van punt 3 is aangepast.
Geen amendementen ingediend