Pagina delen

Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget

Toelichting

2014-M0012 - 2e gewijzigde versie (pdf)Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 19 mei 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 22 april 2014 is door D66, GroenLinks en Stadspartij Zutphen-Warnsveld de motie Eigen regie Persoonsgebonden budget ingediend. De motie verzoekt het college in haar uitvoeringsplan de PGB regeling en de voorwaarden zo mee te nemen dat deze qua toegang en uitvoering overeenkomt met de huidige werkwijze en regelgeving. Verder verzoekt de motie het college dat de nieuwe regeling in alle gevallen zal voldoen aan de voorwaarde dat maximale keuzevrijheid en zelfregie minstens op het huidige niveau blijft bestaan (mits wettelijk toegestaan). Het Reglement van Orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-05-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangEsther van Beek - van Heerde
SPLenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijDorien Bogerd
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieJeroen Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens wordt de behandelwijze vastgesteld.

Alleereerst krijgt D66 namens de indieners het woord om de motie toe te lichten.

Het belang van de keuzevrijheid van het PGB wordt benadrukt. Bovendien is een PGB vaak goedkoper dan zorg in natura. Men noemt de fraudegevallen uit het verleden jammer maar verwacht dat fraude veel minder voor zal kunenn  komen nu het zorgplan in samenspraak met de gemeente en de zorgverlener wordt opgesteld.

Vervolgens is het woord aan het forum om te reageren op de ingediende motie.

Burgerbelang is van mening dat er nog teveel vraagtekens zijn omtrend de WMO. Komt de motie niet te vroeg? Bovendien wil men weten over hoeveel gevallen het gaat en wat voor bedrag er mee gemoeid is. Ook wil men weten of fraudebestrijding in het komende uitvoeringsplan meegenomen zal worden.

Ook de PvdA vraagt zich af of de motie niet te vroeg komt.

De VVD is van mening dat de bewoording van de motie ongelukkig gekozen is. In de komende transitie gaat iedereen meedenken over zijn of haar zorg; dit is niet alleen voorbehouden aan mensen met een PGB. Daarnaast gaat de motie teveel uit van de bestaande situatie. Deze is daarmee te star.


De SP wil graag weten of er ook hulp komt bij de administratieve lasten die men heeft bij een PGB.

 De Christenunie onderschrijft de intentie van de motie.

 Het CDA geeft aan dat een PGB met zorg ingezet moet worden. Eigen regie is vaak ook mogelijk als andersoortige zorg wordt geboden. Detransitie is nog in volle gang, waarom is de motie nu al ingediend? Komt deze niet te vroeg? 

Vervolgens krijgt het college het woord om zich uit te spreken over de motie.

Het college geeft aan dat  op 22 april j.l. een amendement op de WMO in de Tweede Kamer is aangenomen (amendement 106 : betreffende art 2.3.6). Dit amendement regelt de toegang tot een PGB.
- de client moet redelijkerwijs in staat zijn tot waardering van het PGB

- de client moet gemotiveerd zijn om een PGB te ontvangen

- de aangekochte zorg dient doelgericht, veilig en geschikt te zijn

Daarmee is in feite de inhoud van de motie al wettelijk geborgd. Daarnaast komt het college in het najaar met de verordening en beleidsregels omtrent het PGB. Geadviseerd wordt de motie tot die tijd aan te houden.

 Het college geeftaan dat het mogelijk is om een PGB niet toe te kennen indien deze veel duurder is dan zorg in natura.

 De indieners van de motie krijgen nu nogmaals het woord om te reageren op alle vragen en opmerkingen.

Voor D66 is het grootste punt van zorg de zorg aan naasten. Men zou graag zien dat mensen straks hun PGB identiek kunnen inzetten.

De VVD interumpeert.: Men kan in 2015 de zorg op dezelfde manier als nu inzetten. De wet is duidelijk. Die keuzevrijheid blijft er.

Het college geeft aan dat er na de indicatiestelling een keuze kan worden gemaakt tussen PGB of zorg in natura.In het najaar gaat worden gekeken naar de vertaling van de wet in beleidsregels. Het amendement dat door de Tweede kamer is aangenomen is echter duidelijk. Het PGB blijft een gelijkwaardig alternatief van hulp in natura.

De SP wil graag nogmaals weten hoe het staat met andministratieve hulp omtrent het PGB.

Groen Links geeft aan dat de financien geregeld gaan worden door het SVB, deze wordt na goedkeuring van de zorgaanvraag de budgethouder. Daar heeft men dus geen omkijken meer naar. Bovendien wordt gekeken of men in staat is om een PGB te kunnen overzien.

Het college geeft aan dat als gevolg van het amendement de regie zeker bij de client ligt.

De VVD wil weten of er een uitvoeringsplan komt.

Het college geeft aan dat er allereerst een beleidsplan gaat komen en dat een uitvoeringsplan zal volgen. Onbekend is nog wanneer.

De voorzitter concludeert dat het voorstel afdoende behandeld is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 juni 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-06-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 6 oktober 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-10-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 13 oktober 2014 (20:00 - 23:00) Naar boven

Datum 13-10-2014 Tijd 20:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend