Motie: Een welkom AZC in Zutphen

Onderwerp Motie: Een welkom AZC in Zutphen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Een welkom AZC in Zutphen

Onderwerp Motie: Een welkom AZC in Zutphen
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder A. de Jonge
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidBeperkt

Toelichting

Bijlagen

2014-M0022

Forum van 12 januari 2015


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 17 november 2014 heeft de fractie Burgerbelang de motie 'Een welkom AZC in Zutphen' ingediend. 
Vanwege de nauwe samenhang van deze motie met de tussen de gemeente en het COA af te sluiten bestuursovereenkomst is met het agenderen van de motie gewacht tot de concept bestuursovereenkomst gereed is.

Het college heeft aangegeven voorafgaand aan het tekenen van de bestuursovereenkomst het forum nog de gelegenheid te geven te reageren op de concept bestuursovereenkomst.

De motie en de concept bestuursovereenkomst staan gezamelijk geagendeerd in een forumvergadering.

Ook de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen terzake (2014-V0028 en 2014-V0030) zijn nu beschikbaar, waardoor de gevraagde informatie om het college te kunnen adviseren over de af te sluiten bestuursovereenkomst voorafgaand aan de discussie in het forum beschikbaar is.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 12-01-2015
Tijd: 19:00 - 21:00
Zaal: Burgerzaal
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: J.V.H. Nijman
Notulist: More Support

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen

Pers: nee
Publiek: 90 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het agendapunt "concept bestuursovereenkomst met de COA" besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering


Bijlagen:
Handelingen raad 12 januari 2015

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Er zijn 4 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl