Pagina delen

Motie: Een welkom AZC in Zutphen

Toelichting

Behandeld in Forum van 12 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 17 november 2014 heeft de fractie Burgerbelang de motie 'Een welkom AZC in Zutphen' ingediend. 
Vanwege de nauwe samenhang van deze motie met de tussen de gemeente en het COA af te sluiten bestuursovereenkomst is met het agenderen van de motie gewacht tot de concept bestuursovereenkomst gereed is.

Het college heeft aangegeven voorafgaand aan het tekenen van de bestuursovereenkomst het forum nog de gelegenheid te geven te reageren op de concept bestuursovereenkomst.

De motie en de concept bestuursovereenkomst staan gezamelijk geagendeerd in een forumvergadering.

Ook de antwoorden op de gestelde schriftelijke vragen terzake (2014-V0028 en 2014-V0030) zijn nu beschikbaar, waardoor de gevraagde informatie om het college te kunnen adviseren over de af te sluiten bestuursovereenkomst voorafgaand aan de discussie in het forum beschikbaar is.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-01-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J.V.H. Nijman
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met het agendapunt "concept bestuursovereenkomst met de COA" besproken. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Er zijn 4 stemmen voor en 23 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend