Pagina delen

Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 7 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 24 oktober 2016 is de motie "Een duurzame toekomst voor De Kaardebol" ingediend door de Stadspartij, BewustZW en Lijst van Vliet.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in casu in de forumvergadering van 7 november 2016 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Het verzoek van de indieners is om deze motie, indien deze voldoende besproken is en rijp is voor besluitvorming in de raad, de besluitvorming in de raadsvergadering van 7 november 2016 te laten plaatsvinden.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 07-11-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In deze vergadering wordt een petitie aangeboden en er zijn vijf insprekers. Daarnaast moet de motie worden behandeld. De voorzitter geeft aan dat er geen tijdsdruk is en dat de vergadering over twee weken kan worden vervolgd. Volgorde van de vergadering is:

 1. Indienen en toelichting op petitie;
 2. Inspraakreacties;
 3. Vragen van formumleden aan insprekers;
 4. Toelichting motie door mw. Bogerd;
 5. Reactie college;
 6. Vragen forumleden aan indieners motie en college;
 7. Discussie.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Faber voor een toelichting op de petitie.

Mevrouw Faber biedt de petitie aan namens participanten, obligatiehouders en andere betrokkenen. De tekst van de petitie is als bijlage aan het verslag toegevoegd. Petitie Driekant Buiten (pdf)In de petitie wordt aan het college ruimte gevraagd. Tijd en ruimte om te onderzoeken in welke vorm het centrum, eventueel in een gewijzigde vorm, kan doorgaan.

Mevrouw Faber overhandigt de petitie aan de voorzitter.

De voorzitter zal de petitie vanavond overdragen aan de voorzitter van de raad.

De voorzitter geeft het woord aan de vijf insprekers. Inspraakreacties 1 tm 4 zijn als bijlagen bijgevoegd.

 1. Wim Kersten (namens Vlindertuin De Kas)Inspreekreactie Vlindertuin de Kas (pdf)
 2. Everdien Vanderlyde (namens De Bovenkamer)Inspreekreactie De Bovenkamer (pdf)
 3. Patrick Reeuwijk (namens Archeologie Beleven!)Inspreekreactie Archeologie Beleven (pdf)
 4. Aart van der Houwen (namens Driekant Buiten)Inspreekreactie Driekant Buiten (pdf)
 5. Eric van Veluwen (namens Driekant Buiten onder eigennaam)

De heer Van Veluwen is sinds een aantal maanden betrokken bij het project en heeft ervaring met soortgelijke projecten. Hij is in contact gekomen met de heer Smit, heeft mooie ideeën gezien en wil deze graag uitbouwen.

Het probleem is dat het project zowel hard als zacht is. Daarom heeft hij een plan gemaakt. Dit plan is als bijlage aan het verslag toegevoegd. Plan Stadslandgoed Keuken van Buiten door E. van Veluwen (pdf)

De voorzitter biedt forumleden de gelegenheid voor het stellen van vragen aan de insprekers.

D66 heeft een vraag aan de heer Kersten. “Klopt het dat Vlindertuin de Kas weigert om huur en servicekosten te betalen?”

De heer Kersten antwoordt dat dit niet juist is. Er is een reservering gemaakt voor de huurkosten. Er is bereidheid om huur te betalen mits huurbedrag niet verdriedubbeld wordt door een claim van service- en onderhoudskosten. Omdat Driekant Buiten geen fatsoenlijke contract heeft aangeboden, is nog niet tot betaling overgegaan. De reden hiervoor is dat bij betaling van huurpenningen Vlindertuin de Kas in een moeilijke positie komt, omdat zij dan indirect akkoord zouden gaan met een niet aanwezige huurovereenkomst. Met de heer Smit is dit meerdere malen gecommuniceerd. In april is met de heer Sueters een huurbedrag afgesproken met de garantie dat dit het huurbedrag voor een jaar zou zijn.

Burgerbelang heeft een vraag aan de heer Reeuwijk.

“U wilt een bruisend centrum maken van de Kaardebol, maar dan als buitenstaander. Hoe verhoudt dit zich tot de ideeën en visies van de andere insprekers?”

De heer Reeuwijk geeft aan dat Archeologie Beleven hun activiteiten wil uitbreiden en daarover (ivm financiering) contact heeft met o.a. de provincie. De provincie wil een zekerheid voor de komende 10 jaar. En die zekerheid kan niet worden gegeven als Archeologie Beleven als onderhuurder bij de Kaardebol betrokken is. Het is zeker wel de bedoeling om met andere partijen samen te werken.

SP heeft een vraag aan de heer Kersten. “De heer Kersten is optimistisch over de tijd die komen gaat. Waarop is dit gebaseerd?”

De heer Kersten: “Dit is gebaseerd op de positieve reacties van bezoekers en op contacten met andere gebruikers van de Kaardebol over projecten voor de komende tijd. De afgelopen tijd was er geen communicatie en geen samenwerking met Driekant Buiten.”

De voorzitter geeft het woord aan de Stadspartij. Zij spreekt namens de indieners van de motie.

Stadspartij geeft een overzicht van de stappen die sinds 2011 zijn gezet rondom de Kaardebol. Nadat Atelier 3D was gestopt is gezocht na een nieuwe partner. Met de komst van de Driekant Buiten leek zowel de horeca als de zakelijk inbreng te zijn binnengebracht. Eén huurder en een aantal onderhuurders betekent voor de gemeente één aanspreekpunt; een logische keuze. In de praktijk blijkt dit echter niet te werken. Er zijn teveel ideeën om deze allemaal te laten samensmelten tot één visie. Daarbij heeft de nieuwkomer alles voor het zeggen gekregen en dat wordt niet geaccepteerd. Ook de rol van de ingevlogen manager is niet voor iedereen duidelijk geweest. De duurzaamheidsdoelstelling is wellicht ook niet scherp in het contract vastgelegd tussen de gemeente en Driekant Buiten.

Het financiële doel en het duurzaamheidsdoel bijten elkaar. We zoeken een horecaondernemer en een verbinder. En de vraag is of deze in één hand kunnen liggen. Fijn om te horen en ervaren dat iedereen iets moois wil maken van de Kaardebol.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Sueters om namens het college een reactie te geven.

Het college geeft aan dat de afgelopen jaren velen zich hebben ingespannen om van de Kaardebol een succes te maken met duurzaamheid en educatie als belangrijke pijlers. Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over het onderwerp, waarbij de conclusie van het college is dat de oorzaak van de problemen ligt in de onderlinge relaties. Het college wil daarom voorkomen dat er met vingers wordt gewezen.

“We moeten de goede punten meenemen voor de toekomst. Het feit is dat het buitenterrein goed bezet is en er vinden mooie activiteiten plaats. Dit moet doorgaan. Vanaf 1 november heeft de gemeente het beheer weer overgenomen.

De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat we de gemeente kritisch moet kijken naar datgene wat we met elkaar voor ogen hadden met de Kaardebol en welke oplossingsrichtingen er zijn.”

Het college heeft voor ogen:

 1. duurzaamheid en educatie zijn en blijven de pijlers;
 2. de toekomstige organisatie moet op eigen benen staan, ook financieel;
 3. partijen moeten hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen tegen gelijke huur;
 4. samen zijn we meer, oftewel één plus één is drie.

Het college ziet daarin een spanningsveld en stelt daarbij de vraag hoe een uitbater commerciële en maatschappelijke activiteiten kan onderbrengen in één kostendekkende exploitatie.

Het college vraagt tijd tot februari / maart om met een voorstel te komen waarin verschillende oplossingsrichtingen aan bod komen. Dit in samenspraak met de huidige gebruikers. Hiervoor zijn al enkele afspraken gemaakt. Het college neemt de opgedane ervaringen mee en wil daarna samen met de raad van gedachten wisselen en de koers bepalen.

In de tussentijd neemt de gemeente de beheertaak op zich en kunnen de onderhuurders hun activiteiten blijven uitvoeren. Voor alle partijen zorgt dat op dit moment voor rust.

Tegelijkertijd wil het college ruimte houden om met eventuele geïnteresseerden gesprekken te voeren. Het college houdt de raad hierover op de hoogte.

De punten uit de motie, met uitzondering van punt II, worden in het voorstel meegenomen. Punt II wil het college graag later in de tijd zetten.

De voorzitter bedankt de heer Sueters en stelt de forumleden in de gelegenheid om vragen te stellen aan het college. De voorzitter geeft aan dat vragen aan de indieners van de motie over twee weken kunnen worden gesteld.

Stadspartij geeft aan dat niet alleen de Stadspartij, maar ook Lijst van Vliet en BewustZW de motie hebben ondertekend.Wanneer kunnen de contracten feitelijk worden afgesloten?

College: Als de kaders duidelijk zijn, liggen er in februari /maart concept-huurcontracten.

D66: Waarom zijn de afspraken met de onderhuurders niet in het huurcontract met Dreikant Buiten vastgelegd?

College: Omdat wij uitgingen van samenwerking en daarin hadden wij vertrouwen.

SP: Onze fractie heeft in december 2015 vragen gesteld over de 'particuliere exploitatie' en vraagt nu aan het college of 'particuliere exploitatie' gelet op de ervaringen nog steeds mogelijk is. Of kunen de gebruikers straks rechtstreeks van de gemeente huren, zodat zij zekerheid hebben en blijven houden?

Het college neemt deze vraag mee in de nadere uitwerking.

De voorzitter meldt dat er nog 2 minuten zijn en stelt voor om de vergadering te schorsen. De vergadering wordt over 2 weken vervolgd, zodat alle fracties in de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan het college en aan de indieners van de motie.

De voorzitter dankt alle aanwezigen, attendeert de forumleden op de folder van De Bovenkamer en schorst de vergadering.

Na de vergadering ontvangt de voorzitter het jaarverslag van Stichting Spelend Leren. Dit jaarverslag wordt als bijlage aan de stukken van deze vergadering toegevoegd.Stichting Samen Spelend Leren (pdf)

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad 7 november 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is niet behandeld in de raadsvergadering, omdat de voorbereidende Forumvergadering over deze motie die eerder op deze avond heeft plaatsgevonden is geschorst.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 24 oktober 2016 is de motie "Een duurzame toekomst voor De Kaardebol" ingediend door de Stadspartij, BewustZW en Lijst van Vliet.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie in principe eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt. De motie is op 7 november voor de eerste keer besproken in het Forum. Omdat er onvoldoende tijd was om de bespreking af te ronden, is geconcludeerd dat het onderwerp voor vervolgbespreking wordt geagendeerd op 21 november 2016. Aangezien op 7 november gelegenheid is geweest om gebruik te maken van het spreekrecht zal er op 21 november geen spreekrecht zijn.

Aan het eind van de bespreking zal worden geconcludeerd of de motie rijp is voor besluitvorming door de raad.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij het vervolg op de geschorste forumvergadering over de motie “Een duurzame toekomst voor de Kaardebol”. Vandaag is er gelegenheid voor de fracties om met elkaar in de discussie te gaan. Voorafgaand aan deze discussie krijgt het college de gelegenheid om een toelichting te geven over de ontwikkelingen van de afgelopen weken.

College: Twee weken geleden is kort gesproken over de toekomst van de Kaardebol. Het college heeft toegezegd om in gesprek te gaan met de gebruikers van de Kaardebol. Het college wil vanavond de fracties informeren over deze gesprekken. Ook wil het college kort ingaan op de berichten in de kranten van de afgelopen weken. Het college herkent zich niet in veel van hetgeen de afgelopen tijd is gezegd en geschreven. het college heeft zich op de vlakte gehouden om niet publiekelijk in de “wellis-nietes” discussie te geraken. Het college herkent zich niet in de bewering dat het een dominante rol heeft gespeeld in een conflict. Het college geeft aan dat iedere huurder rechten heeft met betrekking tot het gebruik en de hoogte van de huur. Het klopt dat er onduidelijkheden waren over de huurverplichtingen; er waren echter ook zekerheden. Voor alle gebruikers was duidelijk dat de activiteiten konden worden voortgezet tegen een gelijk huurbedrag. Wat dat voor de servicekosten betekende was niet duidelijk. Dit zal duidelijk worden in het voorstel van maart. Feit is dat servicekosten wel in verhouding moeten staan tot het huurbedrag.

De samenwerking was primair de verantwoordelijkheid van Driekant Buiten en de gebruikers. Natuurlijk was er ook contact tussen de gemeente en Driekant Buiten in de rol van verhuurder versus huurder. Ook voor algemene vragen kon Driekant Buiten bij de gemeente terecht.

De betrokkenheid werd echter groter toen er zorgelijke signalen kwamen over een serieus conflict. Het college heeft op dat moment Driekant Buiten aangesproken omdat niet werd gehandeld in het belang van de gemeente. Driekant Buiten heeft vervolgens zelf gebruik gemaakt van de ontbindende voorwaarde.

Op vrijdag 18 november vond een gesprek plaats tussen gemeente en gebruikers. In dit gesprek is aangegeven dat de gebruikers kunnen blijven huren voor het afgesproken huurbedrag. Ook is het beheer geregeld en de gemeente heeft een vast aanspreekpunt aangewezen.

Voor de toekomst blijft het college bij de toezegging die hierover is gedaan in de forumvergadering van 2 weken geleden. Bovendien gaat het college op zoek naar iemand die het proces kan begeleiden en er zullen gesprekken plaatsvinden met belangstellenden voor onder andere de horeca.

Het college wil naast de duurzaamheidsdoelstelling ook kijken hoe de ontwikkelingen passen bij de nieuwe speerpunten van het college en de raad. De financiële punten in het kader van de kerntakendiscussie moeten in verhouding staan tot de gewenste invulling en voorwaarden die worden gesteld met betrekking tot het gebruik.

Het college kan niets meer veranderen aan de ontstane situatie waarbij Driekant Buiten de samenwerking heeft opgezegd. De onderlinge verhoudingen waren verstoord en er waren onvoldoende aanknopingspunten om dit te herstellen. Het college wilde iets moois realiseren. Voor alle partijen is het jammer dat de samenwerking is mislukt.

Tot slot merkt het college op dat vanavond de behandeling van de motie aan de orde is. Het college stelt voor om de motie aan te houden. Het college wil alle mogelijkheden ophouden, van verkoop tot volledig eigen beheer. Het college ontvangt vanavond graag suggesties zodat deze kunnen worden meegenomen in het voorstel van maart. 

De voorzitter geeft het woord aan indieners van de motie.

Lijst Van Vliet: Deze kwestie geeft aan dat er niet moet worden gesneden in iets dat goed loopt. Graag duidelijkheid voor huurders en verhuurders en een visie voor de lange termijn. 

BewustZW: De duurzaamheidsdoelstelling staat voorop. De huidige situatie is schadelijk en spijtig voor alle betrokkenen. Wat opvalt is dat er nu uitspraken worden gedaan, terwijl de raad nog niet weet hoe het zover heeft kunnen komen. De motie heeft tot doel om volledige openheid van zaken te krijgen voor zowel de gemeenteraad als de inwoners van Zutphen. Graag openheid en transparantie.

Stadspartij wil nog een drietal punten melden:

 1. De duurzaamheidsdoelstelling is onderbelicht. Oplossing: vanuit de gemeente naast de afdeling vastgoed ook de afdeling duurzaamheid betrekken bij de Kaardebol.
 2. Stadspartij geeft graag ruimte tot maart aan college en past de motie op dit punt aan.
 3. Stadspartij wil het college een aantal punten meegeven voor het onderzoek van de komende tijd. Het gaat dan om de mogelijkheid voor functiesplitsing, de mogelijkheid voor een vorm van coöperatie of vereniging van eigenaren ten behoeve van het bevorderen van de samenwerking, het aanstellen van een projectorganisator naast de verbinder en om het ontwikkelen van een financieel groeimodel.

 De voorzitter geeft het woord aan de forumleden.

 VVD is teleurgesteld en vraagt waar de regie is geweest door het college.De huurder heeft met volle verstand het huurcontract ondertekend. De onderhuurders zijn eilandjes. Het verleden koesteren maar er moet wel ruimte zijn voor dialoog. 300 % verhoging van de kosten kan niet. VVD heeft 3 vragen aan het college.

 1. Hoe krijgt het college de regie in handen en op welke termijn?
 2. Wat zijn de financiële consequenties en hoe worden die opgelost?
 3. Zijn alle openstaande vorderingen opgelost, ook met Atelier 3D?

 PvdA dankt het college voor de toelichting en gelooft nog steeds in het duurzaamheidscentrum met educatie.

PvdA wil graag een toelichting over hoe het zover heeft kunnen komen en stelt de volgende vragen aan het college.

 1. Hoe zit het met de huurcontracten?
 2. Kan de gemeente een eenheid maken van De Kaardebol?
 3. Is de commerciële huur van 70.000 euro reëel?
 4. In hoeverre kan component duurzaamheid vanuit de gemeente worden toegevoegd (naast vastgoed)?

 SP denkt niet dat het probleem bij De Kaardebol schuilt in de onderlinge verhoudingen. Volgens de SP ligt het probleem in het feit dat het gebouw en de gronden te weinig opbrengen om de kosten te dekken. Dit leidt tot frictie zeker als de wethouder de onderhuurders toezegt dat de huren gelijk blijven. SP heeft het college reeds gewaarschuwd voor dit probleem na de mislukking met Atelier 3D. Echter, het college is daarna doorgegaan op dezelfde weg zonder eerst te analyseren waarom de problemen bij Atelier 3D waren ontstaan. Er zijn 3 smaken voor de toekomst: alles verkopen, of meer investeren of we nemen beheer en regie in eigen handen. Wat de SP betreft moet vanavond de discussie hierover gaan en vraagt het college om hierop te reageren.

 D66 vraagt zich af hoe het verder moet.

Eerst plat contract met de huurder en nu nadenken hoe het verder moet. Is dit niet te laat?

Op 12 september 2016 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college. In de beantwoording staat dat het college geen afspraken heeft gemaakt met de onderhuurders omdat in beginsel het gaat om een contract tussen hoofdhuurder en onderhuurders.

 1. Hoe verhoudt deze beantwoording zich tot de toezeggingen die de wethouder persoonlijk heeft gemaakt met de onderhuurders?
 2. Met wie is afgesproken dat er meer samenwerking moet ontstaan op De Kaardebol en waar is dit vastgelegd?
 3. Klopt het dat onderhuurders zelf mochten weten met wie ze zaken kunnen doen omdat dit niet in het contract tussen Driekant Buiten en de gemeente is geregeld?
 4. Is het college door Henk Smit geïnformeerd over de problemen die ontstonden rondom de Vlindertuin en hoe luidde de reactie van het college?
 5. Kunt u alle gesprekken over het huurcontract met Henk Smit benoemen inclusief de informele telefonische contacten?
 6. Heeft u of één van uw collegeleden contact gehad met de heer Henk Smit en hem onder druk verzocht om het contract te ontbinden? Zo nee, hoe is het dan gegaan? Zo ja, met welke argumenten heeft u de heer Smit onder druk gezet om het contract te ontbinden?
 7. Met welke reden heeft Driekant Buiten het aanbod voor mediation afgewezen?
 8. Welke voorwaarden heeft het college gesteld voorafgaand aan het mediationtraject?
 9. Waarom was de gemeente zelf geen partij in het voorgestelde mediationtraject?
 10. Had de beheerder vanaf het moment dat Driekant Buiten hoofdhuurder was nog taken, en zo ja welke?

 De voorzitter stelt voor om de overige vragen schriftelijk in te dienen en stelt voor dat het college, gelet op de beschikbare tijd, de gelegenheid krijgt om alle vragen schriftelijk te beantwoorden.

 GroenLinks vindt het een lastig onderwerp en is overspoeld met mails. Over de toekomst en beleving van het verleden wordt verschillend gedacht. Daarom wil Groenlinks graag een nieuwe visie te ontwikkelen.

 1. Graag een toelichting van de wethouder wat ‘actief betrekken’ betekent?
 2. Waar moeten de geïnteresseerden aan voldoen?

Verder sluit Groenlinks zich aan bij de woorden van de Stadspartij over de duurzaamheidsdoelstelling.

 Interruptie SP

Pleidooi voor duurzaamheid komt terug bij Groenlinks en Stadspartij. Daarvoor is begrip. Is het ook mogelijk om de doelstellingen mbt educatie en onderwijs te verbreden?

Reactie Groenlinks: primair milieu en duurzaamheidseducatie. Groenlinks is benieuwd of de geïnteresseerden waarmee het college gesprekken heeft, zich kunnen voegen in de duurzaamheids- en educatiedoelstellingen.

 Groenlinks: Alle opties liggen open volgens het college, maar we moeten wel leren uit het verleden. Is het verstandig om alles onder te brengen bij één hoofdhuurder? Groenlinks is niet direct enthousiast over de optie van gehele verkoop, maar wil graag worden geïnformeerd over deze optie.

Er wordt veel over kosten gesproken. In een ontvangen mail van Vivian Siebering wordt mooi uitgedrukt dat er naast een financiële opbrengst ook sprake is van een maatschappelijke opbrengst. Dit is voor Groenlinks een belangrijk element bij het zoeken naar geïnteresseerde partijen.

 Reactie op interruptie van SP door Stadspartij.

De Stadspartij vindt het geen optie om op deze locatie op te leiden tot bijvoorbeeld automonteur.

 Interruptie door VVD op GroenLinks

We kunnen niet terugkomen op onze afspraken uit het verleden over de duurzaamheidsdoelstelling en het daaraan verbonden bedrag. Dus ook niet achteraf snijden in dit bedrag. Wel kunnen we opnieuw kijken naar de doelstellingen, maar dan gelden er ook andere normen en bedragen.

 CDA vindt het jammer dat het zo loopt. Het draait om geld maar de vraag aan de raad is: “wat is het ons waard?” Meten we de opbrengst in geld of in maatschappelijke waarde? En wat wil de raad?

Wat het CDA betreft gaat het om duurzaamheid in de aller breedste zin van het woord en de educatie die daarover gegeven wordt. CDA wil graag eerst discussie met de raad voordat door het college een voorstel wordt uitwerkt.

 ChristenUnie heeft waardering voor de woorden van de wethouder, zeker gelezen het artikel in de krant. ChristenUnie wil eerst kaders en uitgangspunten bepalen voordat er een plan wordt ontwikkeld. ChristenUnie vraagt het college om een visie voor het centrum.

 Interruptie Stadspartij

We moeten niet terug naar de tekentafel. Er ligt een visie met harde en zachte randvoorwaarden. Laten we dit als basis nemen.

 Reactie en vervolg Christenunie

Kennelijk was die visie niet zo duidelijk dat deze leidde tot een goede oplossing. Als de visie is vastgesteld kan daarna een visie op het vastgoed en op het beheermodel worden ontwikkeld. Daarna een specialist inhuren om dit vorm te geven.

 Burgerbelang kan zich grotendeels vinden in het verhaal van GroenLinks en wil daaraan toevoegen dat het voeren van gesprekken met de gebruikers van de Kaardebol als een goed vertrekpunt wordt ervaren.

 Interruptie SP Hoe staat Burgerbelang tegen de optie om direct te verhuren aan de huidige gebruikers zodat zij zekerheid hebben?

 Burgerbelang Prima oplossing tot maart. En na maart? Eerst plan afwachten hoe eea zich ontwikkelt en daarna over geld praten.

Burgerbelang vindt de vragen die zijn gesteld door D66 niet relevant en deze vragen diskwalificeren de inhoudelijke discussie.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

 College vraagt aan de raad wat nodig is om tot een goed proces te komen.

 BewustZW vindt het opmerkelijk dat het college nu vragen stelt aan de raad terwijl de raad juist om helderheid vraagt. Dus graag eerst de vragen van de raad beantwoorden.

 SP stelt voor dat de wethouder een presentatie geeft samen met de huidige huurders waarin zij een toekomst uitstippelen voor de Kaardebol, bij voorkeur in december.

 Christenunie geeft aan dat een procesvoorstel iets anders is dan een inhoudelijk verhaal door huurders. Een procesvoorstel geeft de stappen aan van de weg naar een oplossing. In een procesvoorstel begin je niet met een oplossing.

 De voorzitter geeft het woord aan het college.

 Het college zal de vragen schriftelijk beantwoorden en zal tevens een procesvoorstel maken.

 De voorzitter vraagt de forumleden of het voorstel van het college akkoord is.

 Stadspartij merkt dat er behoefte is om door te praten over dit onderwerp en gaat er vanuit dat over twee weken dit onderwerp op de agenda van de raad staat.

BewustZW graag vragen schriftelijk beantwoorden en dan eerst behandeling in forum en daarna in de raad.

 PvdA vraagt wanneer de vragen schriftelijk zijn beantwoord ivm de komende fractievergaderingen begin volgende week. Kan er op korte termijn een oplossing komen voor het vacuüm dat is ontstaan op de Kaardebol?

 College zal vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden en met procesvoorstel komen. Tijdelijk beheer is vanaf 1 november geregeld.

 De voorzitter vraagt om een datum voor beantwoording van de vragen.

 Groenlinks vraagt om tijd voor een zorgvuldige beantwoording en tijd voor de behandeling in de fractie.

 D66 meldt dat er meer vragen zijn en zal hiervoor een verzoek om inlichtingen indienen.

 Voorzitter dankt D66 dat dit nu alvast wordt gemeld.

 VVD wil over twee weken het vervolg eerst behandelen in het forum.

 Christenunie wil mogelijk vervolg eerst in presidium overleggen.

 Burgerbelang vraagt tijd en adviseert om dit voorstel niet al over twee weken opnieuw te behandelen in het forum.

 De voorzitter stelt voor om in het presidium af te spreken hoe dit onderwerp verder moeten worden opgepakt.

 BewustZW geeft aan dat het presidium pas over twee weken bij elkaar komt en dat betekent dat pas over vier weken dit onderwerp opnieuw kan worden besproken.

 De voorzitter zal het presidium adviseren om het onderwerp over twee weken opnieuw te agenderen en schorst de vergadering over de motie.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 6 december 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Deze motie is ingediend in de raadsvergadering van 24 oktober 2016. De motie is reeds besproken in de Forumvergaderingen van 7 en 21 november 2016. Omdat de laatste bespreking vanwege de veelheid aan vragen nog niet is afgerond, zal deze op 6 december 2016 verder worden vervolgd. De nog openstaande vragen aan het college worden intussen schriftelijke beantwoord en komen naar verwachting in de loop van maandag 28 november 2016 gereed, zodat deze beschikbaar zijn voordat de fractievergaderingen plaatsvinden.
Deze antwoorden worden als bijlage toegevoegd.

Inspreken is niet meer mogelijk, omdat het een voortzetting van een eerder geschorste Forumvergadering betreft.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 06-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij het vervolg op de geschorste forumvergadering over de motie “Een duurzame toekomst voor de Kaardebol”. De vragen die zijn gesteld tijdens het forum van 21 november zijn schriftelijk beantwoord en aan de stukken toegevoegd. De voorzitter geeft eerst het woord aan de wethouder Sueters. Daarna krijgen alle fracties de gelegenheid om een reactie te geven en met elkaar in discussie te gaan.

College: Wethouder Sueters gaat in op zijn rol en staat stil bij de toekomst van De Kaardebol. Wethouders Pennings is aanwezig omdat zij het onderwerp ‘duurzaamheid’ in haar portefeuille heeft.

“ In de schriftelijke beantwoording is mijn rol onderbelicht. Dat heeft een reden. Ik wil en vind dat ik u het beste persoonlijk uitleg kan geven en aan u ben ik verantwoording schuldig. Tijdens uw vorige vergadering gaf ik aan dat ik mij in veel zaken niet herken van wat er is gezegd en geschreven. Hier sta ik nog steeds achter. Tegelijkertijd heb ik mijzelf de afgelopen tijd natuurlijk wel veelvuldig de vraag gesteld of ik altijd goed heb gehandeld.

Mijn conclusie is: nee. Niet altijd.

Ik licht het u toe.

Steeds ben ik bezig geweest met onze ambitie om van De Kaardebol een plek te maken waar huurder en onderhuurders samenwerken aan duurzaamheid en educatie. Dat heb ik telkens voor ogen gehad. Toen ik in het dossier stapte als kersverse wethouder, was de constructie met A3D net gestrand en lag de vraag voor hoe we snel een oplossing konden vinden voor De Kaardebol. Op dat moment deed zich de kans voor om met Driekant Buiten het probleem dat was ontstaan, op te lossen.

Dat heb ik gedaan, zoals ik dat altijd heb gedaan als er probleem was. Pragmatisch. Dat ben ik. Zo ben ik al mijn hele leven met problemen en kansen omgegaan. Ik ben er ingestapt om deze kans te grijpen en het probleem op te lossen. Mijn pragmatiek uit zich dan bijvoorbeeld in dat ik graag bereid ben mee te denken. Als ik iemand kan helpen vanwege mijn ervaring, dan staat mijn deur open. 

Deze openstaande deur, mijn pragmatiek en oplossingsgerichtheid, en het meedenken waren in dit dossier achteraf bezien niet handig. Mijn intenties waren steeds goed. Toch is er aan mijn optreden betekenis gegeven en daarover is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven. Ook nu spreken we er weer over.

De rol die ik had moeten pakken, had er één op afstand moeten zijn. Dit betekent dus niet zelf eigenstandig en pragmatisch handelen en niet zelf meedenken over uitvoeringszaken. Mijn uitleg over het huurrecht richting de hoofdhuurder en het helpen bij het opstellen van de huurcontracten zijn daar een voorbeeld van.

Meer afstand was dus gepast geweest. Het gebrek aan afstand mag alleen niet verward worden met bemoeienis. Hiervan was absoluut geen sprake. Met meer afstand had mogelijk voorkomen kunnen worden dat betekenis kon worden gegeven aan mijn betrokkenheid. Op basis hiervan concludeer ik dat ik mijn rol beter had kunnen invullen.

Voorzitter, tot slot over mijn rol. Dat ik nu in de hoofdrol zit, had niet zo mogen gebeuren. Het raakt mij oprecht dat ik mijn rol in dit dossier achteraf bezien niet goed heb ingeschat. Dat betreur ik. Hiervoor ben ik verantwoordelijk, net zoals andere partijen in dit dossier verantwoordelijk zijn voor hun keuzes.

Ik ben puur oplossingsgericht geweest. Met goede intenties. Ik heb het beste voorgehad met eenieder en het publieke belang willen behartigen. Wat er nu zoal gezegd en geschreven wordt, raakt mij dan ook zeer.

De toekomst!

Van de vorige vergadering zijn mij drie dingen in het bijzonder bijgebleven, namelijk:

1.      uw gesprek over wat we willen met De Kas;
2.      de vele suggesties en het belang dat u hecht aan duurzaamheid en educatie;
3.      en wat het ons waard is.

Het volgende wil ik u graag meegeven voor uw vergadering. De ambities die wij met z’n allen hebben geformuleerd voor onder andere de aanbesteding van A3D zijn nog steeds actueel en die geven een goede richting. Uw suggesties uit de vorige vergadering passen daar uitstekend bij. Onze ambitie is helder. Mijn voorstel is dat we op basis van deze uitgangspunten scenario’s gaan uitwerken. In deze scenario’s komen zo veel als mogelijk de door u aangegeven wensen terug. Evenals de motie. Op basis van deze scenario’s kunnen we dan samen het gesprek voeren. Dan kan ook de vraag terugkomen wat het ons waard is. 

Kortom, er ligt dus een meer dan goede basis om aan de slag te gaan. Dit willen we graag. Dit geldt ook voor de huidige gebruikers. Daar kunnen we ook niet lang meer mee wachten. Wij willen u in maart scenario’s kunnen voorleggen, maar bovenal hebben de gebruikers ook recht op duidelijkheid. Ik wil u dus echt vragen om aan te geven of u de voorgestelde lijn steunt.”

De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

SP: Graag haast bij het zoeken naar een oplossing zodat we bestaande huurders niet kwijtraken. Is het college in staat om eerder dan maart met een oplossing te komen?

College gaat voor zorgvuldigheid en denkt de tijd nodig te hebben.

CDA reageert op SP en is voor een goede ipv een snelle oplossing. Er is geen simpele oplossing. Het is 3 keer niet gelukt. Nu graag eerst goed uitzoeken.

SP vraagt aan CDA of de huurders zolang kunnen wachten.

CDA antwoordt dat er tijd nodig is voor alle partijen om na te denken of ze willen blijven en wat daar voor nodig is. Willen de partijen nog samenwerken? Beweging zal er sowieso zijn.

VVD ziet de huurders nog niet vertrekken. VVD is van mening dat college tot 2 maal toe geen regie heeft genomen en is teleurgesteld. VVD concludeert dat met Atelier 3D een scheur is opgelopen. VVD is ook benieuwd naar de reactie van D66 over de antwoorden op de gestelde vragen.

VVD vraagt het college hoe de regie nu wel kan worden gehouden. Graag goed en niet per definitie snel.

GroenLinks gaat in op de inleiding van wethouder Sueters. Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar er is zeker wel waardering voor de kwetsbare opstelling.

De waarheid zal ergens in het midden liggen. Raadsleden krijgen veel informatie. De intenties van de wethouder zijn goed geweest. Daarmee is recht gedaan aan eenieder die veel heeft gedaan voor De Kaardebol. GroenLinks wil de discussie ombuigen zonder het verleden te negeren. Naar de toekomst kijken betekent voor GroenLinks: een duurzaamheidsproject met veel gedreven mensen.

D66 wil in de raad spreken over de rol van de wethouder. Echter na de inleiding van de wethouder zijn er toch vragen. U zei “ ik heb veel nagedacht”. Waarover heeft u nagedacht? Welke gevolgen heeft uw houding gehad?

ChristenUnie wil graag naar de toekomst kijken en een snelle oplossing. Er is echter een dilemma: de raad heeft kaders gesteld. En volgens deze kaders staat de gemeente op afstand staat en ligt het initiatief bij de huurders/gebruikers van De Kas. Als deze partijen in staat zijn om snel met een plan te komen dan graag. De gemeente hoeft niet, zoals de VVD voorstelt, de regie te nemen.

VVD het eigen initiatief is niet gelukt.

Woordelijke weergave:

De heer Müller namens de SP: “Volgens mij is het probleem hier niet waar het initiatief vandaan komt of het wel of niet pakken van de regie door wie dan ook. Het probleem hier is dat we te maken hebben met een gebouw dat niet genoeg opbrengt aan huur om de kosten te kunnen dekken. En dan zijn er een aantal smaken beschikbaar. Ofwel we verkopen de boel, ofwel er gaat veel meer subsidie naartoe, ofwel we nemen het in gemeentelijke handen en dan betalen we er ook. Volgens mij is dat de keuze die voor ons ligt en hoeven we niet te wachten tot maart voordat we het gaan hebben over die keuze. Volgens mij kunnen we het daar in januari al over hebben. Sterker nog volgens mij kunnen we het daar vanavond al over hebben. En dan kan ik gelijk duidelijk zijn wat de SP vindt. Wij denken dat de Kaardebol van groot waarde is voor de gemeente Zutphen. Wij denken ook dat de waarde kan toenemen; niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van zorg en van educatie. Dat kan de zaak ook kostendekkend maken. Volgens mij moeten we ook nu doorpakken. De Kaardebol in gemeentelijke handen nemen. Iedereen die daar zit duidelijkheid en zekerheid geven en zorgen dat we verder kunnen en dat we dit achter ons kunnen laten.”

 Voorzitter: “Dank u wel, dan de heer Oldenkamp van de Christenunie.”

 ChristenUnie De voorstellen van VVD en SP betekenen een verandering van het kader. Dat mag, maar dan moet raad eerst een voorstel in behandeling nemen over het wijzigen van het kader. Deze discussie is legitiem; tot nu toe is er niet geschoven.

 Voorzitter: “Dan zag ik mevrouw Moester die wil reageren. Mevrouw Moester van de PvdA”

 Mevrouw Moester namens de PvdA: “Dank u wel voorzitter. We zijn heel blij met de antwoorden, de inleiding van de heer Sueters. Ik denk dat hij een goed beeld geeft van de rol die hij gehad heeft en dat dat absoluut niet op alle vlakken goed is geweest. Ik denk dat hij daar scherper naar de toekomst naar moet kijken. Ik denk dat het helder is dat het op je netvlies staat dat je dat ook gaat doen. Praktisch meedenken, pragmatisch en oplossingsgericht, dat vind ik natuurlijk wel eigenschappen van een wethouder die gewoon echt waardevol kunnen zijn in een college. Dus ik zou wel willen oproepen om dat gewoon te laten, maar wel proberen de balans te zoeken tussen je rol en hoe je als wethouder kan zijn. Wij zijn ook heel blij dat mevrouw Pennings bij dit forum zit. Ik denk echt dat een combinatie gemaakt moet worden met duurzaamheid, educatie en dan het vastgoedgedeelte, het gebouw waar natuurlijk problemen rond zijn. Dat dat een beetje naar de achterkant verdwijnt. Ik denk ook dat, even terugkomend op de vraag die voorligt van, hoe moet we dit financieren, want ik denk dat dat de grootste vraag is, hoe dat moet gebeuren op een goede manier. Ik denk zeker dat het mogelijk is om de huurprijs gewoon zo te laten. En met die € 30.000 subsidie, wat volgens mij in het begin bij het opstarten van de Kaardebol afgesproken is, om dat te handhaven. Ik begrijp dat volgend jaar de laatste keer is dat die € 30.000 subsidie gegeven kan worden. Mijn voorstel is om dat te verlengen, want ik denk dat dat mogelijk is. En dat baseer ik op het feit dat de huurder die er nu in zat het financiële plaatje wel rond kreeg, maar wat mij betreft de samenwerking niet rond kreeg met de mensen die er zitten. En als je dat, volgens mij, op een goede manier kan organiseren, dan kan je daar een heel mooi complex van maken. Ik ben er een paar keer geweest. Ik vind dat er heel veel energie in zit. Er zijn heel veel mensen, heel veel vrijwilligers die op een goede manier hun eigen ding doen. Maar het zou mooi zijn om er iets collectiefs van te maken, maar ik denk dat daar de hoofdhuurder een grote rol kan spelen en dat het college daarin kan faciliteren.

De scenario’s die de wethouder noemt, daar staan we achter. Maar ik heb wel een probleem met de snelheid. Ik denk dat het wel goed, wat het CDA ook zegt, moet gebeuren. Het is een lastig probleem. Maar dat je wel zo snel mogelijk zekerheid biedt voor de mensen die er nu zitten. Want onzekerheid, ja dat is natuurlijk een heel naar gevoel. En dat wil je gewoon niet, omdat je de initiatieven die er nu zijn wel graag wil laten groeien. Ik zou maart 2017, ja ik vind dit ver weg, misschien dat dit iets eerder zou kunnen.”

 Voorzitter: “ Dank je wel, dan zal ik aan deze kant de heren Hissink, Lammers en Siemes die het woord wilden. Ik geeft ze in die volgorde het woord. De heer Hissink van de VVD.”

 VVD reageert op de Christenunie en wil de kaders niet veranderen.

 Voorzitter: "Dan het woord aan de heer Lammers van D66."

 D66” “Dank je wel voorzitter. Ik wou nog even ingaan op wat de heer Müller gezegd heeft en wat mevrouw Moester gezegd heeft. Nou, De Kaardebol is een prachtig gebouw. Echt het is een gebouw waar we echt trots op moeten zijn. En dan wil ik opmerken dat Driekant Buiten bereid is en nog steeds bereid is om die € 70.000,-- euro te betalen. En Driekant heeft tot nu ook de huur betaald.”

 Voorzitter: “Dank je wel, dan ga ik naar de heer Siemes van Burgerbelang tenzij de heer Müller op D66 wil reageren. Dan gaat dat voor. Daarna de heer Siemes.”

 De heer Müller namens de SP: ”Ja Driekant heeft de huur betaald, maar bij mijn weten is die huur niet € 70.000,-- op dit moment. Volgens mij is de huur 10% van de omzet met een minimum van € 7.500,--.”

 De heer Lammers namens D66: “ja, die afspraak is gemaakt ja.”

 De heer Müller namens de SP: “Dat is van een heel andere orde dan het bedrag dat straks nog werd aangevoerd.”

 De heer Lammers namens D66: “Ja, maar dat hij ook toe bereid.”

 Voorzitter: “Mevrouw Moester wil op dit punt reageren. Het lijkt me goed om dit eerst op te helderen alvorens we verder gaan.”

 Mevrouw Moester namens de PvdA: “Ik zou de heer Lammers willen vragen of hij denkt dat het mogelijk is dat de breuk die ontstaan is tussen Driekant Buiten en de onderhuurders, dat dat nog hersteld kan worden. Dat u nog een mogelijkheid ziet dat dat nog een kans, dat dat nog goed kan komen. Nou ik vraag me echt af of dat nog mogelijk is. Maar u ziet dat blijkbaar, dus ik ben heel benieuwd hoe u dat ziet.”

 Voorzitter: “Het woord is aan de heer Lammers.”

 De heer Lammers: “Ja dat is een hele moeilijke. Mensen op De Kaardebol die gewoon hun eigen baasje willen spelen en gewoon niet in het gareel willen lopen van de hoofdhuurder”.

 Voorzitter: “Dit levert enige discussie op.”

 De heer Lammers: “In het gareel lopen is verkeerd gekozen. Maar in ieder zich niet willen conformeren aan afspraken.”

 Voorzitter: “Ik wil eerst naar de heer Siemes van Burgerbelang. Die wacht al even.”

 De heer Siemes namens Burgerbelang: “Ja dit kan deels gezien worden als interruptie. Ik denk dat heel veel mensen dit gevoel delen. Maar van mijn kant uit is het toch vrij scherp dat ik een probleem heb met alles wat u net inbracht met betrekking tot de rol nu van Driekant en dat dat dan weer hersteld zou moeten worden. Want u gaf ook in de eerste vragen die u stelde gaf u aan van ja wat de gevolgen waren van wat de wethouder had aangegeven in het begin. Als u daarmee ook doelde dat het handelen van de wethouder -voor verantwoordelijk is- dat de Driekant nu niet in de Kaardebol zou zitten, volgens mij is dat niet de kwestie. Dat is toch echt een breuk, zoals mevrouw Moester ook aangaf, tussen Driekant Buiten en de onderhuurders. En om mijn betoog dan voort te zetten, maar ik weet niet of er nog meer interrupties waren? Ik wou er nog wel wat aan toevoegen. Dan kom ik zo terug.”

 Voorzitter: “Ja, mevrouw Warmoltz van het CDA”.

Vervolg samenvatting:

CDA Het is lastig om als hoofdhuurder niet alles te kunnen doen wat je wil en ook nog rekening moet houden met de gestelde kaders van de raad. Hierdoor ontstaat frictie. Dus het klopt dat in deze constructie niet iedereen eigen baas kan spelen.

GroenLinks herkent zich ook niet in de opmerkingen van D66 en sluit zich aan bij de woorden van Burgerbelang.

SP In het gareel lopen is in alle gevallen lastig. Hierdoor ontstaat frictie. En daarom 2 opties: Of je verkoopt de boel of je neemt de regie.

Burgerbelang De indieners van de motie zijn op zoek naar een goede plek voor duurzaamheidsinitiatieven. Haastwerk is tot nu toe niet succesvol geweest. Naast de rol van de wethouder moeten we ook kijken naar de rol van de raadsleden. Ook zij moeten meer afstand nemen, boven de strijdende partijen gaan staan en naar de toekomst kijken. Hoe gaan we om met de motie?

SP waar doelt Burgerbelang op?

Burgerbelang het gaat om de persoonlijke inbreng van raadsleden.

ChristenUnie Het gaat om onze rol. De raad gaat over de kaders. Daarom graag hierover een concreet voorstel.

SP Het college kan rekenen op een motie met de vraag om de verzelfstandiging terug te draaien en de Kaardebol in eigen handen te nemen.

ChristenUnie geeft SP in overweging om met initiatiefvoorstel te komen. Dan wordt het gelijk concreet.

Stadspartij Dank voor aanwezigheid wethouder duurzaamheid. Graag duidelijkheid voor het eind van het jaar voor 3 bestaande initiatieven. De subsidie waarover wordt gesproken is niet gekoppeld aan de Kaardebol. Verzoek aan college: subsidieverzoeken afhandelen. Het is niet aan de raad om te bepalen met welke partijen wordt gesproken; dit is aan het college. In de motie roepen we op om 2 functies uit elkaar te houden. Verzoek aan het college om op korte termijn goede contracten af te sluiten.

BewustZW Verklaring over rol en verantwoordelijkheid moet in raad worden afgelegd. Het is aan het college om de doelstelling die behoren bij het kader te realiseren. De verwevenheid van petten is lastig. Hoe zijn de contracten aangegaan en heeft iedereen inzage gehad? Is uitgegaan van de juiste kaders?

Haken alle partijen aan bij een nieuw kader? Wat geven we het college mee en hoe zorgen we ervoor dat het college achteraf verantwoording kan afleggen aan de raad en de samenleving?

CDA Wat willen we het college meegeven? Vraag aan alle partijen: wie wil waar schuiven?

D66 Hoe gaat het op de Kaardebol? Wie heeft de leiding?

De voorzitter vraagt het college om een reactie te geven.

College (Sueters) We kunnen met de bestaande kaders een goede start maken en de ideeën uitwerken in scenario’s. In tussentijd blijven we met elkaar discussiëren en waar nodig kunnen we met de raad de kaders aanpassen. We gaan met de gebruikers praten en we faciliteren de huidige gebruikers. Het college wil zo snel mogelijk de scenario’s uitwerken. Het college pakt de regie.

College (Pennings) De subsidie is nog beschikbaar voor 2016 en 2017. Voor 2016 is nog niet uitgekeerd. Er ligt een aanvraag. Voorstel is om deze subsidie structureel te maken via de voorjaarsnota.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om de laatste vragen te stellen.

SP kunnen we nu niet kiezen? Waarom 3 maanden wachten?

ChristenUnie Op een aantal punten wordt ruimte geboden in de kaders. Heeft de wethouder ruimte nodig? Dan kunnen we het daar over hebben.

Burgerbelang vraagt aan SP waarom het college niet eerst met betrokkenen in gesprek moet gaan.

SP We moeten niet te lang wachten ivm risico vertrek huurders.

Stadspartij ziet meer opties dan SP. Ziet graag meerdere voorstellen; ook vanuit de samenleving.

BewustZW Driekant overweegt procedure. Wat betekent dit voor het proces?

College wil zorgvuldig handelen. Hiervoor is tijd nodig. Als er problemen ontstaan tijdens de uitwerking met gevolgen voor de kaders dan zal het college de raad daarover informeren en bevragen. Er zijn meer smaken mogelijk en we willen de huurders behouden. Maar eerst een totaalplaatje.

De rechtszaak speelt niet omdat Driekant Buiten het contract heeft opgezegd.

Voorzitter vraagt of de motie voldoende behandeld is en vanavond kan worden behandeld in de raad.

D66 vraagt om de motie vanavond niet te behandelen omdat D66 eerst wil overleggen binnen de fractie.

ChristenUnie stelt voor om de scenario’s af te wachten. De wethouder heeft immers toegezegd om de inhoud van de motie mee te nemen bij de uitwerking van de scenario’s. 

BewustZW stelt voor om in de pauze met de indieners van de motie te overleggen of de motie vanavond of over 2 weken in de raad wordt behandeld.

De voorzitter vindt dit een goed voorstel. De motie is voldoende besproken en de vergadering wordt gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend