Pagina delen

Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 27 januari 2020 is de motie "Een duurzame toekomst voor de Hanzehof" ingediend door de fracties van GroenLinks en BewustZW.

In de motie wordt het college verzocht met de Muzehof op zoek te gaan naar permanente huisvesting in of rond de binnenstad zonder daarbij extra vierkante meters na te streven voor huidige of toekomstige culturele partners. Daarnaast wordt het verzoek gedaan scenario A van het memo d.d. 12 maart 2019 verder uit te werken en daarbij actief op zoek te blijven gaan naar cofinanciering. Ook wordt het college gevraagd actief op zoek te gaan naar partners die een financieel positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan zowel de grondexploitatie ter plekke als aan de toekomstige dagelijkse exploitatie en daarbij ook mogelijke woonfuncties en diverse horeca-bestemmingen te betrekken. In de motie is het college tot slot verzocht de raad voor het zomerreces van 2020 te informeren over de uitvoering van deze motie.

Artikel 3:30 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt behandeld voordat de Raad er een besluit over neemt. In de raadsvergadering van 27 januari heeft de fractie van GroenLinks verzocht om directe behandeling. De raad heeft echter besloten dat eerst een Forum over de motie plaatsvindt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 17-02-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
Burgerbelang
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over de 'Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof'. Ik geef eerst het woord aan de indieners van de motie, GroenLinks en BewustZW, waarna er vragen kunnen worden gesteld.

GroenLinks: De motie verzoekt het college met de Muzehof op zoek te gaan naar permanente huisvesting in of rond de binnenstad zonder daarbij extra vierkante meters na te streven voor huidige of toekomstige culturele partners. Om scenario A van het memo van 12 maart 2019 verder uit te werken en daarbij actief op zoek te blijven naar cofinanciering. En om actief op zoek te gaan naar partners die een financieel positieve bijdrage kunnen leveren aan zowel de grondexploitatie ter plekke als aan de toekomstige dagelijkse exploitatien daarbij ook mogelijke woonfuncties en diverse horecabestemmingen te betrekken.

We hebben de motie nu ingediend omdat wij niet geloven in de laatste plannen om de Hanzehof als cultuurhuis tezamen met de partners van hanzehof en Muzehof te laten zijn.

Hanzehof als podium van de stad bestaat al meer dan 100 jaar.

De Muzehof is een ander verhaal. Daar draait het om cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat vraagt geen grote nieuwe locatie. Ze hebben geen eigen budget. Dat betekent niet dat de gemeente dit moet verzorgen. Financieel zijn de extra vierkante meters voor de Muzehof niet haalbaar. Dat is daarom een extra molensteen om de nek van de Hanzehof. Waarom een nieuw gebouw als Zutphen al zoveel cultuur heeft? Verspreiding van cultuur maakt Zutphen aantrekkelijk. Het is geen taak van Muzehof om permanent onderdak te bieden aan andere culturele instellingen. Hiervoor is geen geld en geen draagvlak.

BewustZW: Wij zijn bewust indiener van deze motie vanwege de doelstelling van deze motie.

Stadspartij: Hoe kijken de indieners van de motie aan tegen het Muzecollectief?

GroenLinks: Het Muzecollectief is een historische eenheid met de Muzehof. Het is aan het college of dit op één locatie moet.

CDA: Er wordt uitgegaan van behoud van de Theaterzaal en de Buitensociëteit, waarop is dat gebaseerd? Het gaat niet over de Hanzehof maar vooral over de Muzehof. Wij hebben ook een vraag aan de wethouder: Hoe kijkt u aan tegen een andere locatie voor de Muzehof?

GroenLinks: Het gaat om een duurzame toekomst voor de Hanzehof. Dat wordt belemmerd door de behoefte aan 2200 extra vierkante meters voor de Muzehof. Het is volstrekt ondenkbaar dat de Buitensociëteit weg zal gaan. Het is mogelijk dat de Theaterzaal weggaat.

College: Voor de raad is het belangrijk om niet iedere Euro aan cultuursubsidie niet al te bestemmen. Iedere toekomstige scenario voor de Hanzehof kost geld. Iedere toekomstige scenario maakt noodzakelijk dat ook andere partijen geld meebrengen. Als college hebben we de intentie de richting van de motie mee te nemen. In een volgend Forum geven we aan hoe we dit hebben meegenomen.

D66: Kunnen de stappen ook worden uitgebreid naar andere culturele partners, activiteiten en instellingen in de stad?

College: Dat is logische, we gaan kijken of dit kan worden meegenomen in het plaatje.

VVD: Wij hebben moeite met deze discussie. We zijn het nu al aan het invullen. Eerst moet je vaststellen wat je wil. Dan kun je invullen wat je wil. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Een vraag aan GroenLinks: Waar haalt u vandaan dat de Hanzehof een cultuurhuis wordt? Processen moeten in de goede volgorde lopen: eerst weten wat je wil, dan invullen.

GroenLinks: In een van de laatste memo's van het college werd gesproken van een cultuurhuis.

College: Wij dachten dat het nu over de brede discussie over de Hanzehof zou gaan, maar dat komt in maart.

CDA: Op 2 december hebben wij aangegeven dat de zaken eerst moeten worden verfijnd en dat de dekking moet worden meegegeven.

College: Met dat voorstel is het college aan de slag gegaan, ook om aan te geven hoe de dekking wordt gegeven. Daarover praten we in maart. Deze motie komt er tussendoor.

SP: Er komt geen extra geld naar het theater. De motie gaat uit van het bestaan van de Hanzehof. Daarom zullen wij de motie niet steunen.

D66: Twee punten: In maart 2019 gaf GroenLinks aan blij te zijn met scenario A maar dat er meer culturele ondernemers en instellingen bij betrokken moesten zijn. Ten tweede: het coalitiestandpunt "Samen kleuren we Zutphen en Warnsveld" is een rode draad. Wij steunen de Motie, behalve het eerste punt. Samen met Muzehof moet op zoek worden gegaan naar extra vierkante meters om het bestaan te verzekeren. Kan punt 1 breder worden geformuleerd?

PVDA: Wij zijn tegen de motie. De motie is een doodsteek voor de Hanzehof en wellicht ook voor de Muzehof.

VVD: Wij zijn geen voorstander van deze motie, want de motie loopt voor de muziek uit en we moeten niet op de stoel van het college gaan zitten. We vinden de Hanzehof wel belangrijk.

GroenLinks: In maart 2019 heeft GroenLinks aangegeven blij te zijn met de plannen maar hoopt op meer verbinding met andere culturele ondernemers en instellingen.

Voorzitter: Het Forum gehoord is dit voorstel rijp voor agendering in de raad. Ik sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend