Pagina delen

Motie: Duurzaamheidsparagraaf in ieder voorstel

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 23 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 09 mei jl. is door Karin Warmoltz en Dorien Bogerd de motie 'Duurzaamheidsparagraaf in ieder voorstel' ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
A. Koster - de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft de indieners van de motie het woord.

CDA: In één van onze meedenkerssessies is het idee geboren om duurzaamheid in ons hele beleid te verankeren. De basis voor de motie is de vraag hoe we duurzaamheid kunnen borgen in alles was we doen. Het lijkt dat het nauwelijks extra werk betekent voor de ambtelijke organisatie.

Stadspartij: We hebben deze motie ingediend om conform het collegeakkoord duurzaamheid extra onder de aandacht te brengen. Welk effect heeft een besluit of een maatregel als we kijken naar duurzaamheid.

BewustZW: Het is nog vaag en er zijn vragen. We zijn niet overtuigd dat het nauwelijks extra ambtelijk voorbereiding vraagt. Graag de visie hierover van het college. Wat doen we als de paragraaf duurzaamheid niet of niet voldoende is opgenomen in het voorstel? De laatste vraag is voor de indiener van de motie.

Burgerbelang: Vriendelijke motie. Zelfde vraag als mijn voorganger. Wat kost het aan ambtelijke inzet? Graag een onderbouwing door de indieners of door het college.

VVD: Wij vinden het een te plichtmatige motie en zijn geen voorstander van een extra paragraaf over duurzaamheid. Ook wij hebben de vraag over de meerkosten voor het college of voor de gemeente.

SP: Ook wij de vraag over de extra inzet. Maar als wij dit allemaal graag willen, dan moeten we het er niet om laten. Het mag geen reden zijn om de paragraaf duurzaamheid niet op te nemen. Belangrijker is echter de vraag of er niet meer thema’s zijn waaraan getoetst moet of kan worden. Iedere politieke partij moet zijn eigen meetlat hanteren waarop beleid wordt getoetst en niet afhankelijk willen zijn van thema’s die door ambtenaren onder elkaar worden gezet. Dit is de belangrijkste reden waarom SP tegen deze motie is.

PvdA: Wij hebben ook vraagtekens bij deze motie vanwege de vraag wat het extra kost en vanwege de vraag wat het extra oplevert. Graag scherper formuleren wat het oplevert.

D66: Wij ondersteunen de motie van harte. Als je kiest voor duurzaamheid, laat het dan ook zien. Het moet echter geen doel op zich worden.

GroenLinks: Wij ondersteunen deze motie van harte. Het is goed om de effecten aan de voorkant in beeld te brengen. Als de effecten negatief zijn, dan is dit in ieder geval afgewogen. Graag een antwoord van het college over de extra ambtelijke inzet.

Burgerbelang heeft een vraag voor Groenlinks. Gaat het niet verlammend werken als de effecten op het gebied van duurzaamheid negatief zijn?

SP: Risico is dat we luier worden. Als de paragraaf duurzaamheid klopt, dan zal het wel goed zijn. Dat is het nadeel van een standaard paragraaf.

GroenLinks ziet geen verschil met een standaard paragraaf over bijvoorbeeld werkgelegenheid of financiën. Het positieve is dat duurzaamheid op deze wijze tussen de oren zit van de hele organisatie en bij ieder voorstel.

Voorzitter geeft woord aan indieners van de motie voor de beantwoording.

CDA: Waarom negatief staan tegenover voorstel? Het geeft inzicht in wat je doet.

Burgerbelang: Het zijn kritische vragen.

CDA: Kritische vragen zijn goed. Het opnemen van de paragraaf over duurzaamheid geeft inzicht in de beslissingen die je neemt. Natuurlijk kan de uitslag negatief zijn, maar daarmee wordt het voorstel niet afgeserveerd.

Stadspartij: We vermoeden dat ambtelijk inzet meevalt, maar weten dit niet. Hecht wel aan het belang van een duurzaamheidsparagraaf.

CDA: Wat levert het op? Inzicht en richting bij beslissingen die genomen moeten worden. Als voorbeeld het toestaan van lichtmastreclame mits het verbruik wordt gecompenseerd door het plaatsen van een zonnepaneel op een school.

Voorzitter concludeert dat er geen vragen meer zijn en geeft woord aan het college voor de beantwoording van de vragen en voor het geven van een visie.

Het College geeft aan dat de extra kosten kunnen tegenvallen. De organisatie kijkt al naar duurzaamheid. Het resultaat: steeds meer panelen, de coöperatie voor de windenergie, etc. Er is veel aandacht voor. College weet uit ervaring dat het toevoegen van extra paragrafen niet altijd eenvoudig is. We zijn bezig met het thema “duurzaamheid” en het presidium heeft het college gevraagd om dit te tonen. Hiervoor is een principe afspraak gemaakt om in het forum op 26 september te laten zien wat de gemeente aan duurzaamheid doet en waar we mee bezig zijn. College stelt voor om de motie op 26 september te behandelen omdat het nu geen handig moment is om het verzoek door te voeren in de organisatie. Nogmaals: er is aandacht voor duurzaamheid, daar kunnen we niet meer om heen.

Het college raadt de motie, zoals die er nu ligt, af.

CDA: Wat een duurzaamheidsparagraaf moet inhouden? In de motie staat niets over de vorm; dat wordt aan de organisatie overgelaten.

College heeft er wel over nagedacht. We kunnen het oppakken bij één van onze sfeerpunten, namelijk Cleantech. Als we dat goed oppakken, dan kunnen we de motie hierin kwijt.

BewustZW kan zich vinden in woorden van de wethouder. Overigens wordt wel een voorstel gedaan over de vorm. In de motie staat bijvoorbeeld “ieder raadsvoorstel” en “effecten omschrijven”.

BewustZW voelt voor het geboden alternatief van het college, meer dan voor het aannemen van de motie.

CDA: Wat je niet weet, kun je niet opschrijven. We moeten het niet te zwaar zien en gewoon starten. Cleantech gaat ook om CO2 reductie. Hier gaat het ook om het sociale aspect. Voorstel is om het niet te groot te maken, maar langzaam doorvoeren in het beleid.

College: Ik onderschrijf dit. We moeten het doorvoeren; we moeten duurzaam denken en duurzaam handelen. Het kan met de speerpunten van het college mee; het college wil hierop inzetten.

Stadspartij: We kunnen alles proberen, laten we durven. Gaat niet alleen om cleantech. Laten we het gewoon inzetten; ook het college heeft de ambitie om duurzaam te zijn.

College: Wij zijn een duurzame gemeente, maar het kan altijd beter.

Groenlinks: Als we het weten, is het eenvoudig om op te schrijven.

BewustZW: Eens met de gedachte, maar niet met de motie. Welke opdracht gaat nu naar het college?

CDA: Het gaat om de bewustwording. Dat is de strekking van de motie.

Voorzitter: De motie is voldoende besproken en kan worden behandeld in de raad over 2 weken. Echter er is ook een voorstel van het college om de motie mee te nemen in het forum over duurzaamheid in september.

Stadspartij wil graag overleggen hoe wordt omgaan met de motie.

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De motie is met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.
Geen amendementen ingediend