Pagina delen

Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 14 juni 2019 is de motie "Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht" door de fracties van Burgerbelang, D66 en CDA ingediend.

In de motie wordt uitgesproken dat de koers van de raad bij de begroting 2020 in heldere concrete kaders verwoord moet zijn. Dat de opzet van de Voorjaarsnota 2020 de raad meer in zijn kracht moet zetten door betere sturing mogelijk te maken op de mogelijke beleidsvoornemens en daarmee gepaard gaande financiën. En dat er conform de werkgroep financiële kaders een raadswerkgroep wordt geformeerd die met een raadsvoorstel naar de raad komt.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Hartelijk welkom bij dit forum over de motie Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht. De indieners krijgen als eerste gelegenheid de motie toe te lichten.

Burgerbelang: Waarom deze motie? Ik ben nu een jaar raadslid en heb mij verbaasd over de gang van zaken in het hele bezuinigingsproces, hoe wij als raad besluiten hebben genomen. Er was en is veel onduidelijkheid voor inwoners, bedrijven, instellingen. Als voorbeelden noem ik de ontwikkelingen rond de bilbliotheek, het Warnshuus, B-FM en Stichting Perspectief. Onduidelijk was steeds wat we als raad wilden, voor het college lijkt de opgave soms te groot. Ik heb het gevoel als raadslid mijn werk niet goed te kunnen doen. Het college kan haar voordeel doen met betere sturing van de raad.

D66: We vinden het belangrijk als raad ook richting inwoners, organisaties uit te leggen hoe de raad werkt. Participatie willen we daarom als drager in onze bestuursstijl opnemen. Bijna onvermijdelijk komen we als raad soms in het domein van het college, als het over de uitvoering gaat. Het gaat er echter vooral om dat we bij de Voorjaarsnota en Begroting voldoende handvatten hebben om de bestuursprocessen te kunnen beoordelen.

Voorzitter: Wil je derde indienende fractie, het CDA, nog aanvullen? Nee? Dan kunnen de andere fracties reageren.

VVD: Wat voegt deze motie toe? Nog een extra raadswerkgroep? Is dit niet een klus voor de auditcommissie?

SP: Op dit moment stellen we orde op zaken. We krijgen meer en betere informatie, heldere en concrete kaders van het college. Aan een werkgroep heeft onze fractie geen behoefte.

PvdA: Wat gaat deze motie toevoegen?

GroenLinks: Welke kaders levert deze werkgroep op? Ik ben nog zoekende naar het nut van deze werkgroep.

ChristenUnie: Wij zien deze motie als een stimulans om scherper te worden. We missen nu wel eens informatie?

SP: Wat ontbreekt er dan? Wilt u kletsen in een werkgroep?

ChristenUnie: We willen een signaal afgeven; deel informatie makkelijker met de raad.

VVD: Ik kan me vinden in de woorden van de SP. Welke gegevens moet het college dan aanleveren? We krijgen al zo veel informatie.

Burgerbelang: Er zit nu weinig sturing op hoe het college aan de slag gaat. De Stichting Perspectief krijgt bijvoorbeeld meerdere voorstellen, en dan is het ineens klaar. Als raad hebben we niet uitgesproken dat we hierop willen bezuinigen.

SP: Hierover moet je toch als politieke partij gewoon een standpunt innemen?

VVD: We hoeven als raad toch niet op de stoel van het college te gaan zitten?

GroenLinks: Via moties kun je als fractie het college richting meegeven.

Burgerbelang: Moties kunnen in incidentele gevallen werken, van een betere samenwerking in de raad verwacht ik meer.

SP: Er zijn niet voor niks verschillende politieke partijen.

Burgerbelang: Op onderdelen kunnen we (beter) samenwerken.

D66: Het doel van de motie is niet een raadswerkgroep aan het werk te zetten. We willen de Voorjaarsnota beter benutten. We hebben nu niet de informatie om te kunnen beoordelen of het loopt conform de begroting of dat we nog moeten bijsturen. We moeten daar als raad minder passief in zijn, is onze mening.

GroenLinks: De werkgroep financiële kaders had een duidelijk doel. De kaders zijn in dit geval minder goed voor te stellen.

PvdA: We waarderen de handreiking om samen te werken, maar laten we als raad wel in de goede rol blijven. Een extra werkgroep is wat ons betreft geen oplossing.

College: Het is een hele brede discussie die jullie vanavond hebben gevoerd. Dat maakt het lastig om te reageren. We vinden het heel belangrijk het gesprek met onze partners in de gemeente te voeren, daardoor kan besluitvorming soms iets langer op zich laten wachten. Voor de raad staan veel politieke instrumenten ter beschikking, gebruik deze goed.

Het college is bezig op te ruimen. De interim secretaris heeft een goed advies afgegeven. We zetten onder andere in op een betere verantwoording door het college richting raad.

Op dit moment zie ik geen toegevoegde waarde in een werkgroep. Pas op dat je als raad verdrinkt in je eigen vergadercircuit. Wel is het goed de samenwerking met elkaar op te zoeken.

Burgerbelang: We gaan ons beraden hoe we verder gaan met deze motie.

Voorzitter: Ik concludeer dat de motie door kan naar de raadsvergadering. Bedankt voor uw bijdragen. De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 27 januari 2020 Naar boven

Datum 27-01-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend