Pagina delen

Motie: Die ballon gaat niet op

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 8 april 2019 is de motie "Die ballon gaat niet op" door de fracties van GroenLinks, Stadspartij en D66 ingediend.

In de motie vragen de genoemde fracties het college om een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten en de raad hierover uiterlijk in september 2019 te informeren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 17-06-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het CDA , één van de indieners van de motie.

SP geeft aan moeite te hebben met deze motie omdat het het probleem van de plastic soep niet oplost terwijl de veroorzakers daarvan, de fabrikanten vrij uit gaan. Een verbod op ballonnen lijkt op een soort betutteling wat tot irritatie kan leiden. De SP wil dat er meer gekeken wordt naar de oorzaak van het plastic probleem. De partij vraagt zich of de motie over een verbod van het gebruik van ballonnen gaat tijdens festivals of in algemene zin.

GroenLinks geeft aan dat dit feitelijk over een algemeen verbod gaat dus ook tijdens evenementen. Het lijkt betuttelend, echter het werkt wel.

SP vraagt nogmaals of het over een algemeen verbod gaat of allen bij evenementen. Er wordt nu gezegd dat het over een verbod over alle ballonnen gaat echter dat staat niet in de motie.

CDA verduidelijkt dat het over een algemeen verbod op het gebruik van ballonnen gaat.

SP geeft aan dat zij in dat geval niet in kan stemmen met deze motie.

D66 verduidelijkt dat als je goed wilt handhaven er dan een totaal verbod moet komen op het toepassen van luchtballonnen.

GroenLinks wil weten hoe dan de handhaving bij een verbod op het gebruik van ballonnen bij begrafenissen eruit komt te zien.

D66 geeft aan dat met begrafenisondernemers hierover goede afspraken te maken zijn

BewustZW vindt de motie betuttelend en vindt dat er een algeheel verbod moet komen.

VVD voelt wel wat voor deze motie. Van belang is hierbij de bewustwording dat afval in een vroeg stadium gescheiden wordt. Daarbij past een algeheel verbod op het gebruik van luchtballonnen. Onderscheid maken voor begrafenissen wil de partij niet. Het is of een algemeen verbod bij het toepassen van ballonnen of het altijd toestaan.

CDA wil weten hoe de handhaving op het verbod bij begrafenissen er dan moet uit zien.

VVD legt daarbij de verantwoording bij de begrafenisondernemer. Echter de partij vindt vooral de bewustwording van de burgers op het feit dat afval van ballonnen een risico vormt voor het milieu en de dierenwereld.

Burgerbelang is het eens met de motie. De partij vraagt zich wel af hoe groot het probleem met het afval van de ballonnen nu feitelijk is. Hoe vaak vindt er nu schade plaats door die ballonnen ? De partij wil weten wat de kosten zijn op handhaving van een algemeen verbod op lucht ballonnen.

GroenLinks geeft aan dat er afgelopen jaar al 3 gevallen bekend zijn waarbij dieren schade hebben ondervonden bij het inslikken van plastic afkomstig van ballonnen,

VVD merkt op dat ballonnen overal terecht kunnen komen, ook buiten Zutphen. Het is aan de gemeente de verantwoordelijkheid bij het opstellen van een APV om dit te voorkomen.

SP benadrukt nogmaals dat de oorzaak van de plastic soep ligt bij de producenten van allerlei plastic producten. Dit los je niet op door het gebruik van plastic ballonnen te verbieden. De partij stelt nogmaals de vraag of het over een algemeen verbod gaat of over alleen over een verbod bij vergunde evenementen of festivals wat direct gehandhaafd kan worden

GroenLinks geeft aan dat de motie gaat over een verbod bij evenementen.

D66 benadrukt dit nogmaals en ijvert voor een algemeen verbod in alle gemeenten zodat er van gemeentegrens overschrijdende overlast geen sprake meer is. Tevens vindt er dan een reductie van zwerfafval plaats

BewustZW vindt het verbieden van de verkoop van ballonnen in winkels niet wenselijk. Door het verbod van het gebruik ervan geef je meer duidelijkheid.

PvdA verwacht dat het negeren van een verbod handhavingstijd gaat kosten.

GroenLinks verwacht dat er bij een verleende vergunning waarbij er sprake is van een verbod op ballonnen, de organisatoren er zich ook aan zullen houden. Handhaving is dan ook niet of nauwelijks nodig.

PvdA verwacht dat er ondanks een verbod toch gehandhaafd moet worden.

Het college verduidelijkt dat wensballonnen al zijn verboden. Tevens geeft zij aan dat het uitvoeren van deze motie goed mogelijk is door eenvoudig de APV te veranderen. Dat zal niet veel tijd en ambtelijke capaciteit kosten.

Hoewel er nog geen verbod is, is er al wel een ontmoedigingsbeleid. Bij het aanvragen van vergunningen worden de initiatiefnemers op de hoogte gebracht dat het gebruik van ballonnen niet wenselijk is. Dit ontmoedigingsbeleid werkt goed. Helaas zijn niet alle festiviteiten in de gemeente vergunningsplichtig. Het effectief handhaven is ook lastig omdat niet alle evenementen bekend zijn

D66 denkt dat de bekendheid van een definitief verbod op ballonnen tijdens festivals via de APV, snel verspreid zal worden.

CDA benadrukt dat er in het najaar een debat komt over het handhavingsbeleid. De handhaving op het verbod op luchtballonnen zal daarin ook meegenomen moeten worden.

De voorzitter vraagt de indieners van de motie of deze voldoende besproken is en concludeert vervolgens dat deze rijp is voor besluitvorming in de raad. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 18 stemmen voor en 7 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend