Pagina delen

Motie: Democratisering huurdersvertegenwoordiging

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 15 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 01 februari 2016 is door Nils Muller (SP)  de motie "Democratisering huurdersvertegenwoordiging" ingediend. Bert Jansen (BewustZW) heeft mede ingediend.

De motie verzoekt het College om Woonbedrijf Ieder1 te verzoeken "te stoppen met de oprichting van een ondemocratische huurdersorganisatie" en "een huurdersorganisatie op te zetten met een democratische verenigingsstructuur en door de leden gekozen bestuursleden".

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat voor oordeelsvorming geagendeerd voor bespreking.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 15-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie Democratisering huurdersvertegenwoordiging.

Het woord is aan de indiener voor een toelichting.

SP: Allereerst wordt gesteld dat woningcorporatie Ieder1 op zich redelijk goed functioneert. Deze motie gaat niet over de kwaliteit van de woningcorporatie, maar over het democratisch gehalte van de huurdersvertegenwoordiging. Het huidige proces om te komen tot huurdersvertegenwoordiging is niet democratisch. Er zijn kwartiermakers die bestuursleden van een stichting gaan aanwijzen. De indieners zijn voorstander van een vereniging en verkiezingen voor een bestuur. De portefeuillehouder heeft geen bevoegdheden, maar kan als belangrijke onderhandelingspartner wel dringend verzoeken om te zorgen voor een democratische huurdersvertegenwoordiging.

De voorzitter geeft mevrouw C. Elskamp de gelegenheid om in te spreken.

[De inspreekreactie is als bijlage opgenomen]

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw C. Elskamp.

GroenLinks: Er wordt gepleit voor het aanhouden van de motie. Is het niet zo dat de motie kan helpen om te komen tot een democratische huurdersvertegenwoordiging?

Mevrouw Elskamp: Het gaat om het proces dat nu gevolgd wordt. Dat leidt tot ondemocratische huurdersvertegenwoordiging.

PvdA: Heeft u vertrouwen in het proces met Ieder1?

Mevrouw Elskamp: Er zijn nu zes kwartiermakers. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het met drie tegen drie, Zutphen tegen Deventer wordt. De huurders hebben hun zorgen bij dit proces.

D66: Hoe is het proces met de kwartiermakers ondemocratisch?

Mevrouw Elskamp: Niet alle huurders hebben de gelegenheid gehad om hun mening kenbaar te maken. Er is sprake van een rijdende trein en iedereen die een ander geluid liet horen werd uit die trein gezet.

Burgerbelang: Wat is er nodig aan verandering?

Mevrouw Elskamp: De alternatieven stichting en vereniging moeten worden uitgewerkt. De keuze daartussen moet aan alle huurders worden voorgelegd.

De voorzitter dank mevrouw Elskamp voor haar inspreekreactie en toelichting.

Vervolgens geeft zij het woord aan het college.

College: Een goede huurdersvertegenwoordiging is van belang. Op het proces hebben wij echter geen invloed. Op 1 april 2016 zal het college bij Ieder1 inzicht vragen in de wijze waarop huurdersvertegenwoordiging is vormgegeven.

PvdA: Wat is er precies verplicht? Moet het een stichting of vereniging zijn?

SP: Er kan gekozen worden tussen stichting of vereniging. Punt is dat de huurders inspraak moeten hebben in de keus.

De heer Hendriks (Ieder1): De corporatie bepaalt niet de vorm, dat is geheel aan de huurders.

PvdA: Het belang is dus een democratische structuur.

SP: Bij een stichting is er sprake van een aangewezen bestuur, een vereniging heeft een gekozen bestuur.

GroenLinks: De huurders bepalen de vorm, stichting of vereniging. Met het aannemen van de motie zou het college aansturen op een vereniging.

SP: De motie stuurt nergens op aan, maar roept op tot. Het probleem zit in de vorm met kwartiermakers. Mensen die andere geluiden laten horen worden uit de trein gezet.

De heer Hendriks (Ieder1): Er is een oproep gedaan aan alle huurders, daar kwamen deze kwartiermakers uit naar voren. Huurders waren vrij om zich aan te melden. Er is slechts geselecteerd om de werkvorm praktisch te houden.

SP: Er zijn documenten overlegd die een beeld schetsen van een selectie. Niet iedereen kan zich aansluiten. Het nadenken over de structuur en vorm vindt in een klein comité plaats. Er is weldegelijk een beperking geweest.

De heer Hendriks (Ieder1): In de aanloop wel, maar in de uiteindelijke keuze voor een vorm heeft iedereen een stem.

BewustZW: Het gaat om de werkwijze van de kwartiermakers. Dat is een ernstige zaak.

De heer Hendriks (Ieder1): De opgave voor de kwartiermakers was zwaar. Misschien te zwaar. Er was geen goede vertegenwoordiging. Vanuit Ieder1 is in gang gezet dat er nieuwe huurdersvertegenwoordiging zou komen. Er waren echter tegenstellingen binnen de groep en er lag een deadline. Dat heeft problemen gegeven. Het proces was ook voor de kwartiermakers zwaar. Er is opnieuw gevraagd om drie mensen die mee willen doen, maar het moet in deze fase wel werkbaar blijven. Het maakt Ieder1 overigens niet uit hoe de vertegenwoordiging wordt vorm gegeven. Dat is geheel aan de huurders.

BewustZW: Het proces is niet optimaal. Kan Ieder1 zich de wens voorstellen?

De heer Hendriks (Ieder1): Ieder1 heeft geen rol in de keuze die de huurders maken.

GroenLinks: Er is sprake van een extern begeleider. Is die vanuit Ieder1 aangeboden of hebben de kwartiermakers die zelf gezocht?

De heer Hendriks (Ieder1): Er is aan de vertegenwoordigers uit Deventer en Zutphen gevraagd of ze om tafel willen. Er is gevraagd om een extern begeleider, Ieder1 heeft daarin een voorstel gedaan en dat is geaccepteerd.

VVD: Wat is er nu precies ondemocratisch? Huurders zijn gevraagd om te participeren in het proces. Het is helaas zo dat daarin mensen afvallen.

PvdA: Er ligt een puzzel voor. Er zijn verschillende opties en deuren zijn niet gesloten. De toon van de motie is in deze wel wat absoluut. Beide groepen zouden in gesprek moeten gaan. De discussie is een impuls voor Ieder1.

GroenLinks: De motie roept op tot een vereniging structuur. De huurders moeten daarover zelf een democratisch besluit nemen.

SP: Het proces gaat nu niet democratisch. De trein rijdt omwille van de voortgang.

De heer Hendriks (Ieder1): De mensen die deelnemen zijn zelf naar voren gestapt. Het is voor hen de eerste keer dat ze zoiets doen en er worden fouten gemaakt. Maar de intenties zijn zuiver en goed. Sommigen zijn inderdaad niet gehoord, maar heel veel ook wel.

SP: Er wordt niet getwijfeld aan intenties. Het proces moet democratisch verder gaan. Dat is in het belang van Zutphen. Een aanpassing van de motie is bespreekbaar.

De voorzitter vraagt om de discussie bij de motie te houden.

CDA: De gemeente is in deze kwestie geen partij. Zij steunen de motie niet.

Belangrijk is dat het vertrouwen in Ieder1 hersteld wordt, wellicht met begeleiding op afstand.

GroenLinks: Wat betekent ‘op afstand zetten’? De huurders beslissen uiteindelijk.

CDA: Betrokkenen lijken in onmin geraakt te zijn. Een mediator kan wellicht rust in het proces brengen.

GroenLinks: Mediation past bij een conflict, het gaat hier om de oprichting van een organisatie voor huurdersvertegenwoordiging.

D66: Het resultaat moet een onafhankelijk en democratisch instituut zijn. De tegenstelling Deventer-Zutphen ligt er. Hoe kan een verenigingsvorm garanderen dat het een werkend orgaan wordt?

SP: Schaalvergroting is de achtergrond van het probleem. Kleinschaliger woningcorporaties zijn beter. Bij een vereniging is het ‘de meeste stemmen gelden’.

Stadspartij: De motie zet op t verkeerde been. De huurders zijn kwartiermakers.

SP: Als alle huurders kunnen stemmen is er sprake van democratie. Nu is dat niet zo.

Burgerbelang: Hoe ondemocratisch is het nu? Het besef van het belang is bij iedereen aanwezig. Wat kan het college doen in deze?

SP: Het college heeft weinig invloed. Hetgeen in de motie staat is het enige dat we als volksvertegenwoordiging kunnen doen.

GroenLinks: Neemt Ieder1 het verzoek serieus?

De heer Hendriks (Ieder1): Het signaal wordt meegenomen naar de huurders. Zij bepalen.

De voorzitter concludeert dat de gemeente weinig van doen heeft met deze kwestie.

SP: Er zijn huurders die nu niet meedoen. Komt er uiteindelijk een stemming?

Burgerbelang: Als de huurders een stem hebben in de uitkomst is het toch democratisch?

SP: Dat zou heel goed zijn.

GroenLinks: We hebben moeite met de motie. De kwartiermakers zijn nu aan zet. Wat voegt de motie toe?

SP: Het is de taak van het college en de raad om zich uit te spreken.

College: De gemeente gaat hier niet over. Als het resultaat bekend is gaan we bekijken wat de huurders hebben besloten.

SP: Een portefeuillehouder heeft wel degelijk invloed.

De voorzitter geeft aan dat de laatste conclusie niet genomen kan worden. U dicht de portefeuillehouder een andere rol toe.

SP: Wat gebeurt er als de huurdersvertegenwoordiging niet democratisch is?

College: Daar zullen we ons dan op beraden. Ieder1 biedt de huurders de mogelijkheid om tot een goede huurdersvertegenwoordiging te komen. We gaan in ieder geval vragen stellen.

SP: Vindt u een democratische huurdersvertegenwoordiging van belang?

College: Uiteraard.

ChristenUnie: De gemeente gaat hier niet ver. Als er iets niet loopt gaat het college vragen stellen.

GroenLinks: Wil de SP een vereniging?

SP: Een vereniging is het meest democratisch. Inspraak van de huurders is waar het om gaat.

GroenLinks: U kunt niet oproepen om tot een verenigingsstructuur te komen.

BewustZW: Wellicht kunnen we de motie aanpassen.

De voorzitter stelt dat zowel de vereniging als de stichting binnen het democratische stelsel passen. Het democratisch gehalte ligt geheel besloten in de statuten. Daar is op dit moment niets over te zeggen.

De heer Post (ambtelijke ondersteuning): Het democratisch gehalte hangt inderdaad af van de statuten.

De heer Hendriks (Ieder1): Een stichting kan ook democratisch zijn. De kwartiermakers zijn daar serieus mee bezig.

GroenLinks: Wij steunen de motie niet. De bespreking is wel zinvol. De huurders met een keuze voorgelegd worden.

De voorzitter vraagt naar de meningen van de fracties. Van de Stadspartij is bekend dat zij de uitkomsten mee terug nemen naar de fractie.

CDA: Geen steun.

ChristenUnie: Geen steun.

Burgerbelang: Geen steun.

VVD: Geen steun.

PvdA: Geen steun. Wellicht even aanhouden en het verdere proces afwachten.

D66: We nemen het mee terug naar de fractie.

College: Goed dat het besproken is. Na de vorming wordt bekeken wat de uitkomst is.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor verder debat in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend