Pagina delen

Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 9 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 12 februari 2018 is de motie "Dementievriendelijke gemeente Zutphen" door de fracties van PVDA, BewustZW en Lijst van Vliet ingediend.

De motie draagt het college op om binnen 6 maanden te komen met een actieplan voor een dementievriendelijke gemeente waarbij gebruik wordt gemaakt van in de motie genoemde netwerken en het bij de motie bijgevoegde stappenplan van de Alzheimer Stichting.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 09-04-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPH.M.H. Giesen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66Y ten Holder
VVDG Peteroff
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen”. De insprekers krijgen elk 4 minuten tijd om in te spreken.

Judith Kroes, coördinator dementie netwerk Zutphen Lochem

Evelien van der Leiden, bedenker en oprichter van de Bovenkamer Zutphen

Hans Polman, bestuurslid stichting Alzheimer Nederland Gelderland Oost

De voorzitter geeft het woord aan de eerste van de drie insprekers.

Dementie netwerk Zutphen/Lochem: We zijn blij met de motie. Een dementievriendelijke samenleving is erg belangrijk. Het is nogal wat voordat je een dementievriendelijke gemeente bent. Je moet dingen regelen en organiseren. Een casemanager is onmisbaar in het realiseren van dementievriendelijke samenleving Het bordje is niet het belangrijkste voor ons. Het is met name belangrijk dat de samenleving kan omgaan met iemand die dementie heeft.

D66: Participeert de Gemeente in het ketennetwerk dementie? Is ervoor de casemanager dementie is al niet een structurele regeling gecreëerd vanuit de zorgverzekeringswet?

Dementie netwerk Zutphen/Lochem: Nee, de gemeente participeert nog niet mee maar dragen wel financieel bij. We zijn met de beleidsmedewerkers aan kijken of de gemeente kan participeren in het netwerk.

Het klopt dat de casemanagers gefinancierd worden via de zorgverzekeringswet. Het is al sinds januari 2015 zo alleen zij er in het verleden andere keuzes gemaakt waardoor die financiering een probleem werd. We zijn nu aan het kijken hoe we dit goed kunnen oplossen.

Bovenkamer Zutphen: Haal dementie uit de taboesfeer, en vergroot de kennis hierover.

Alzheimer Nederland: Het gaat over u en mij, en daar moeten we snel een goed beleid over maken. Als we heel snel zijn maken we het ook voor de mensen die nu dementie hebben een kwaliteitsslag in hun leven. (zie ook uitgeschreven bijlage).

D66: Wat is de visie Alzheimer Nederland op het gebied van goede zorg? Zien jullie die als integraal als specialistisch?

Alzheimer Nederland: Wij zien het niet als specialistisch.

PvdA licht de motie toe.

SP: Welke reserve? We hebben geen reserve in het sociaal domein.

PVDA: We snappen dat er geen reserve is maar we vinden dat er geld moet worden vrijgemaakt in het collegeplan voor deze groep mensen.

D66: Moet de naam van de motie niet anders niet anders heten. Dementie vriendelijke gemeente ipv dementie vriendelijke samenleving.

PvdA: We zijn het hier mee eens.

VVD: Kan het college iets vertellen over de dementietafel?

College: Ja. We zitten verschillende partijen die iets aan dementie willen doen om tafel. We kijken samen hoe effectief we het nu doen, wat is er nodig om het maatschappelijk vraagstuk wat op ons afkomt en hoe pakken we dat aan. Het gaat eigenlijk over deze motie. We zijn bezig met een plan van aanpak en college verwacht dat deze binnen een half jaar gereed is. Maar college onderschrijft niet dat we dan volledig voldoen aan de dementie vriendelijk samenleving en het precies het stappenplan van Alzheimer Nederland volgen in dat half jaar.

D66: Wordt er in het plan ook rekening gehouden met de zorgval die ontstaat als een cliënt van de wmo overgaat naar de wlz regeling? Dit pakt nadelig uit voor de cliënt.

College: In de keten zitten meer knelpunten bijv financiering casemanagers en we zullen aan de tafel hier ten dele uit komen. Ten dele zijn het ook onderwerpen die regionale overleggen aanbod komen. Zo zijn we aangesloten bij het overleg Regietafel met het Zorgkantoor in Apeldoorn. We moeten niet als gemeente alle problemen zelf proberen op te lossen maar de verantwoordelijkheden die elders liggen ook bij die partijen neer te leggen zoals bij de rijksoverheid en de verzekeraars.

CDA: Is deze motie overbodig omdat er heel veel gebeurd?

College: Ik omarm de motie en het is een steun in de rug. Maar ik onderschrijf wat u zegt.

PvdA: Het college heeft gezegd dat ze het liefst met hetzelfde budget doorgaat. Maar de doelgroep gaat groeien. Hoe ziet het college dit voor zich om met hetzelfde budget een grotere groep op termijn te ondersteunen?

College: Of het op termijn lukt weten we niet zeker. We moeten goed kijken of we de middelen die we nu beschikbaar hebben voor dementie in kunnen zetten. Als we het daar niet mee redden kunnen we altijd de keuze naar de raad doen of we nog meer geld beschikbaar hebben." 

Voorzitter: De motie is gereed voor de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen de (gewijzigde) motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend