Pagina delen

Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 11 februari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 hebben de fracties van de Stadspartij en Groenlinks de motie "Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025" ingediend.

In deze motie verzoeken de genoemde fracties het college om als gemeente aan te sluiten bij het convenant zero emissie doelgroepenvervoer 2025, de gemeenten Apeldoorn en Deventer te stimuleren het convenant te tekenen, er alles aan te doen het doelgroepenvervoer zo duurzaam mogelijk te laten verlopen, in te zetten op een nihile uitstoot in 2025 en de raad uiterlijk in april 2019 te informeren over de voortgang.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
Burgerbelang
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijM. Wesselink
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het een oordeelsvormende bijeenkomst is. Toelichtende vragen en debat zijn welkom.

Stadspartij: De uitgangspuntennotitie en het convenant geven aan dat gestreefd moet worden naar zero emissie voor het doelgroepenvervoer. Veel steden streven daar al naar. Als Zutphen dat ook doet, kan dat voordelen opleveren voor ons (kennisdeling bijvoorbeeld).

GroenLinks: Het zou mooi zijn als er een combinatie mogelijk is tussen lokale en duurzaam werkende kleine vervoerders.

College: Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat wordt wel een lastige opgave. Hoe maken we de voorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk? We moeten proberen de vervoerders te krijgen die we willen.

GroenLinks: Moeten we dan misschien nu geen eisen stellen over zero emissie? We kunnen ook later dat doel bereiken.

College: Ja, we hoeven niet direct de hoogste eisen te stellen bij aanvang van de periode. Dat past binnen het convenant. Als regio hebben we al duurzame ambities. Als we nog meer ambities hebben, zijn de kosten ook hoger.

CDA: Hoe lang duurt het contract? Kunnen kleinere bedrijven aan de doelstelling voldoen?

College: Het is een gunningsperiode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van twee jaar.

VVD: Wij zijn voor zero emissie. We hebben echter twijfel bij het jaartal 2025. Is dat wel haalbaar? Hoe hoog staat duurzaamheid op de prioriteitenlijst? Wat zijn de financiële consequenties? En waarom moeten we al zo snel rapporteren over de motie?

PvdA: Wij zijn verbaasd over het feit dat we eenzelfde stuk onlangs in het forum hebben behandeld. De aanbesteding is al geweest. Wordt het vervoer duurder door de duurzame doelstelling? Kunnen de huidige vervoerders wel aan de eisen voldoen?

SP: Wij zijn het eens met de PvdA. Dit is een herhaling van zetten. Grotere bedrijven zullen waarschijnlijk de aanbesteding winnen. Willen wij wel meer betalen voor het vervoer? Ik denk van niet.

BewustZW: Wij sluiten ons aan bij de SP en de PvdA.

D66: De aanbesteding voor het vervoer loopt al. Welke relatie heeft dat met de motie?

Stadspartij: Wij hebben niet de intentie om kleinere vervoerders uit te sluiten. Wij vinden dat duurzaamheid overal in terug te vinden moet zijn, in alle activiteiten van de gemeente.

SP: U kiest dus voor meer geld uitgeven aan duurzaamheid?

Stadspartij: Dat zeg ik niet.

SP: Dat werkt deze motie wel in de hand.

GroenLinks: Bij het vorige forum over leerlingvervoer was er te weinig aandacht voor duurzaamheid.

CDA: Wij vinden dat de motie de plank misslaat. Van duurzaamheid en leerlingvervoer zal beide niets terecht komen.

PvdA: Wij willen graag een andere motie, niet één die alleen maar gericht is op leerlingvervoer.

VVD: Wat is nou het doel van de motie?

GroenLinks: Dat uit het budget voor duurzaamheid meer geld naar leerlingvervoer gaat.

Stadspartij: Hoe staan Apeldoorn en Deventer in het convenant?

College: Ik heb nog niet met Apeldoorn en Deventer gesproken. Onze eisen zijn hetzelfde als die van hen.

Stadspartij: Het doel is in 2030 emissieloos te zijn. Is het college bereid in 2025 hogere ambities te hebben?

College: Ik ben voor een groeimodel. Dat vind ik een verstandige zet. De normen worden steeds hoger. We moeten ons niet fixeren op het naar voren halen van jaartallen.

Stadspartij: Bent u (vraag aan de wethouder) bereid het jaartal 2030 expliciet op te nemen in de aanbestedingsprocedure?

College: Ja, dat is nu al de ambitie van de regio.

PvdA: De provincie heeft al besloten over de jaartallen 2025 en 2030. De motie is een herhaling van zetten.

SP: De motie is overbodig.

CDA: Juicht de wethouder de motie toe?

College: Nee, per saldo krijgen we geen betere afspraken met de vervoerders. Het is verwarrend. Als we in 2025 niet emissieloos zijn, slaan we een flater. Ik raad de motie af.

Voorzitter: Is er aanleiding de motie aan te passen?

Stadspartij: Wij vinden het prima de motie los te zien van het doelgroepenvervoer. Welk standpunt nemen de andere fracties in?

Voorzitter: Ik constateer dat de motie niet rijp is voor besluitvorming. De indieners kunnen de motie eventueel aanpassen.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend