Pagina delen

Motie: De energierekening is te hoog

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 11 maart 2019 heeft de fractie van de SP de motie "De energierekening is te hoog" ingediend.

In deze motie roept de genoemde fractie het college op om, in samenwerking met woningcorporaties, particuliere verhuurders, energiebedrijven en wie zij daartoe verder nodig acht, tot een plan ter verlaging van de energierekening voor Zutphense huishoudens te komen en dit plan binnen zes maanden aan de raad te presenteren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 25-03-2019 Tijd 21:30 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de vergadering over de motie "De energierekening is te hoog". Dan geef ik eerst de indiener het woord.

SP: Het is simpel: de energierekening is te hoog. Veel mensen kunnen de energierekening niet betalen. Veel mensen komen door de stijging van de energierekening dieper in de problemen. met deze motie wordt het college gevraagd te onderzoeken hoe de energierekening omlaag kan.

Stadspartij: De motie is grondig en klein samengevat.  Deze motie is vergelijkbaar met de motie over zonnepanelen. Bij de behandeling van die motie is aangegeven met een eigen motie over dit onderwerp te komen. Met deze motie lijkt daar gehoor aan te zijn gegeven. Daar zijn we blij mee.

GroenLinks: Wij zijn blij met de motie. We moeten woningcorporaties aanzetten om te investeren in tochtige huizen.   

SP: Met de motie roepen wij het college op om, in samenwerking met woningcorporaties, particuliere verhuurders, energiebedrijven en wie zij daartoe verder nodig acht, tot een plan ter verlaging van de energierekening voor Zutphense huishoudens te komen.

GroenLinks: Wij zouden graag concrete zaken willen zien in plaats van een plan.

SP: Dat is aan het college om daar invulling aan te geven.

CDA: De energielasten zijn te hoog. Maar kunnen wij als gemeente daar wat aan doen? Als gemeente zijnde is het lastig om daar wat aan te kunnen doen. Hoe dan? Graag landelijke voorbeelden.

SP: De situatie is er. Het is belangrijk  om als raad uit te spreken dat de energierekening te hoog is. Deze moet omlaag. Wij vragen het college om met een plan te komen.

Burgerbelang: Deze motie suggereert twee aannames: Dat het college nog geen opdracht gegeven is, maar het college heeft deze opdracht al. Hoe groot is het probleem. Er wordt een stijging van gemiddeld €334,-- aangenomen. Hoe kom je aan die cijfers?

SP: Deze cijfers komen van het CBS/ het Nibud.

Burgerbelang: Zijn er algemene bronnen gebruikt voor de cijfers?

SP: De cijfers komen van het CBS/ het Nibud. De motie is ingediend naar aanleiding van het bericht dat de rekening nog meer gaat stijgen.

Burgerbelang: Waar komt het idee vandaan dat het college ter zake nu nog geen opdracht zou hebben?

SP: Als de raad uitspreekt dat de energierekening te hoog is, kunnen wij het college vragen met een plan te komen.

VVD: Die €334,-- is een landelijk gemiddelde. Het is lastig om dat te vertalen naar Zutphen.

SP: Wij hebben zelf onderzoek gedaan in het Waterkwartier bij gerenoveerde huizen. Het blijkt dat in die huizen na renovatie meer stookkosten zijn.

VVD: Hoe ziet de SP de invulling van deze motie? Wat is de rol van het college als alle partijen aan tafel zitten? Het verlagen van de energierekening is iets voor particuliere organisaties en de woningcorporaties zelf.

SP: Kijken naar wat wel mogelijk is, wat je hier aan kan doen.

VVD: Wat is dan de rol van het college?

SP: Dat moet het college onderzoeken.

College: Dit is werkelijk een probleem, als college moeten we daar wat aan doen. De mogelijkheden zijn echter beperkt, veel moet Den Haag doen. Wel kunnen we iets doen in de afspraken met woningcorporaties, in de woonvisie waarop de prestatieafspraken worden gebaseerd.

PVDA: De motie: ja. Maar een paar weken terug hadden we ook de motie over zonnepanelen. Met deze motie kun je weinig. Je krijgt iedere keer het zelfde antwoord, want je kunt er niets mee.

SP: De motie over zonnepanelen bevatte concrete maatregelen. Deze motie betreft een gezamenlijke uitspraak  dat de energierekening te hoog is. Met deze motie willen we het college stimuleren om het onderste uit de kan te halen.

BewustZW: Wat staat er in de motie. Het college moet altijd opkomen voor haar inwoners. Als raad kun je niet vinden dat de energierekening te hoog is. Het college moet met partijen gaan praten en aandacht vragen voor dit vraagstuk. Dat de kosten na renovatie hoger uitvallen is logisch omdat kosten worden doorbelast.  Deze motie is overbodig, want dit gebeurt al. Het plan van aanpak kost geld. Dat had benoemd moeten worden. Nu staat er niet waar het geld vandaan moet komen.

D66: De energierekening is te hoog. Wij steunen echter de motie niet: particuliere verhoudingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een landelijk probleem, dat moet landelijk worden opgelost. Woningcorporaties kunnen we wel beïnvloeden, niet sturen, maar dat gebeurt al.

College: Belangrijk is de woonvisie, hierop willen we aanhaken. We hebben een beperkte invloed op uitoefening. Ik wil u oproepen dit mee te nemen in de woonvisie als die wordt vastgesteld.

Burgerbelang: Niet alleen huurhuizen, maar alle huizen moeten worden meegenomen.

College: Wij hebben geen zak met geld hiervoor. De maatregelen worden besproken in samenwerking met ZET (Zutphen Energie) voor wat betreft advisering en ondersteuning. Voor koopwoningen geldt een andere verhouding dan voor huur.

PVDA: Dan is de motie overbodig want dat gebeurt al.

College: Het is prettig om duidelijke afspraken met de raad te krijgen. Wij nemen aan dat dat geen belemmering is. Belangrijk is dat de uitspraken in lijn met de woonvisie worden gedaan.

D66: De motie moet de lading dekken. Als je als gemeente geen invloed hebt op de woningcorporaties, dan is dit een motie voor de bühne. Wij willen dit alleen steunen als het gaat om woningcorporaties, maar dat gebeurt al.

Voorzitter: De motie is hier voldoende besproken, de motie kan voor verder debat door naar de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend