Pagina delen

Motie: De bovenkamer

Toelichting

 

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 29 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 15 februari jl. is door Andre Oldenkamp (CU) de motie 'De Bovenkamer' ingediend (mede indienende fracties zijn CDA, PvdA en BewustZW).

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en geeft aan dat er drie insprekers zijn. Zij geeft het woord aan de eerste inspreker.

Mevrouw Vanderlijde spreekt in namens de initiatiefnemers van De Bovenkamer. Haar tekst is als bijlage bijgevoegd.

PvdA: Is er verschil tussen het Odensehuis en De Bovenkamer?

Mevrouw Vanderlijde: Ja. Het Odensehuis maakt geen deel uit van een netwerk, het staat meer op zichzelf.

VVD: Als de gemeente nu geen geld beschikbaar stelt, hoe is dan de toekomst van De Bovenkamer?

Mevrouw Vanderlijde: Die toekomst ziet er dan slecht uit. Het initiatief gaat dan mogelijk niet door.

Burgerbelang: Hebben jullie fondsen aangeschreven?

Mevrouw Vanderlijde: Ja. Wij zijn nu een stichting, dat maakt fondswerving makkelijker.

GroenLinks: Hoe groot is het bereik in Zutphen?

Mevrouw Vanderlijde: In Apeldoorn zijn 1.600 contacten geweest. In Zutphen zijn ongeveer 700 mensen met dementie. Dat is heel veel.

D66: Was er bij de start van het initiatief al het besef dat de gemeente nodig is?

Mevrouw Vanderlijde: Nee, maar het is wel logisch sinds de transities in het sociaal domein.

De voorzitter geeft, nu er geen vragen meer zijn voor mevrouw Vanderlijde, het woord aan de tweede inspreker.

De heer Molenbroek spreekt in namens Alzheimer Nederland, afdeling Zutphen en omgeving. Zijn tekst is als bijlage bijgevoegd. De forumleden hebben geen vragen aan hem.

De voorzitter geeft daarop het woord aan de derde inspreker.

De heer Schuurmans spreekt in als Projectleider Dementienetwerk Zutphen en omgeving. Ook zijn tekst is als bijlage bijgevoegd.

ChristenUnie: Wat is het verschil tussen het Odensehuis en De Bovenkamer?

De heer Schuurmans: De Bovenkamer heeft onze voorkeur. Daar worden vrijwilligers geschoold en zijn korte lijnen met de zorgorganisaties.

De ChristenUnie geeft vervolgens een korte toelichting op de motie. De aandacht voor ouderen wordt veel belangrijker. De aantallen zijn hoog en nemen toe. Bij De Bovenkamer zijn veel vrijwilligers betrokken en dat vinden wij goed. De motie gaat over een periode van drie jaar. Het gaat om relatief lage kosten. Nu kunnen we dit initiatief van start laten gaan.

PvdA: Voor de PvdA-fractie is van belang dat alle Zutphense organisaties dit initiatief steunen.

CDA: Wij vinden vroegsignalering vooral belangrijk in dit initiatief. Juist dat past in de kaders van het sociaal domein.

Het college geeft aan dat er een subsidieaanvraag met een projectplan ligt van De Bovenkamer. Er is budget voor dit soort initiatieven. Het college steunt de strekking en intentie van de motie en staat op het punt positief te besluiten over de subsidieaanvraag. Ik ga de heer Hemelaar, die vanavond ook had willen inspreken namens het Odensehuis, uitnodigen contact te zoeken in het netwerk. De initiatieven kunnen elkaar goed aanvullen en versterken.

D66: Waarom heeft u de subsidieaanvraag van het Odensehuis in 2015 afgewezen?

College: Het Odensehuis zit niet in het brede netwerk.

D66: Is dat een principieel standpunt?

ChristenUnie: De raad heeft beleid vastgesteld hierover.

College: Dat klopt, de raad heeft kaders vastgesteld: we gaan algemene voorzieningen mogelijk maken. Het college toetst aanvragen aan die voorwaarden. Bij het Odensehuis is de behoefte weinig onderbouwd. Over De Bovenkamer wil ik nog wel opmerken dat het initiatief integraler moet worden.

De verschillende fracties geven daarop hun reactie op de motie.

VVD: Dank voor alle insprekers en de wethouder. De VVD wil liever faciliteren dan subsidiëren. Mooi dat er een subsidieaanvraag ligt. Wat is de termijn daarvan? En hoe belangrijk is het dat de motie wordt ingediend?

College: Bij die termijn gaat het om weken, geen maanden.

Burgerbelang: Deze avond geeft duidelijkheid. Het gaat om een urgent vraagstuk. Wij zijn blij met de motie.

Stadspartij: Iedereen heeft vanavond duidelijk verwoord waar hij of zij voor staat. Wij ondersteunen de motie.

GroenLinks: Ik schrik van de hoge aantallen. Dit initiatief is dus belangrijk. Wij worden hier blij van.

SP: Dank aan alle insprekers. Wordt de motie ingediend?

PvdA: Ook wij danken alle insprekers en zijn blij met de uitspraak van de wethouder.

ChristenUnie: De motie lijkt overbodig. Wil de wethouder ons van de voortgang op de hoogte houden? Dank dat iedereen de motie steunt.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend