Pagina delen

Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 juni 2015 (09:30 - 17:00) Naar boven

Datum 19-06-2015 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie 'De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen' door de Stadspartij ingediend.

De motie draagt het college op om een plek te creëren waar biologische (en eventueel andere duurzame) marktaanbieders bij elkaar kunnen staan. Tevens wordt opgedragen te kijken naar een andere opstelling dan de traditionele op de Zaad-, Hout en Groenmarkt.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in dit geval 7 september - alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3).

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De Stadspartij krijgt het woord om de ingediende motie toe te lichten.

De Stadspartij geeft aan het doel van de motie is om versnippering tegen te gaan en om herkenbaarheid van de biologische markt te vergroten. Het idee is afkomstig van de biologische ondernemers die op de markt staan. Probleem is dat het op een plek clusteren van de biologische ondernemers botst met de opgebouwde rechten van de overige marktkooplieden. Met de motie wil men het college opdragen om te onderzoeken hoe het doel, minder versnippering van de biologische markt, bereikt kan worden.

D66 vraagt naar de omvang van het probleem. Zijn er niet steeds minder biologische kooplieden op de markt?

De Stadspartij meldt dat het aanbod juist stijgt maar dat dit niet zichtbaar is door de versnippering.

GroenLinks vraagt wat de reden voor de versnippering is.

Volgens de Stadspartij heeft dit alles te maken met opgebouwde rechten. Plaatsen zijn niet zomaar te veranderen.

De VVD noemt de motie sympathiek maar is van mening dat dit door de ondernemers onderling opgelost moet worden.

De Stadspartij is van mening dat de gemeente wel degelijk een rol heeft. Zij bepaalt formeel wie waar staat.

De PvdA vindt dat de ondernemers het zelf moeten regelen. Is er overleg geweest tussen de biologische ondernemers en de overige ondernemers?

De Stadspartij vraagt aan het college of de ondernemers onderling plaatsafspraken kunnen maken.

Het college antwoordt dat nieuwelingen een perifere plek op de markt krijgen en bij vrijkomende plaatsen steeds een stukje opschuiven naar de meer gunstige plekken.

D66 vraagt of de marktcommissie niet de plaatsen bepaalt.

De fractie van de Stadspartij merkt op dat volgens hen de gemeente de plekken toewijst.

Het college geeft nogmaals aan dat men aan de periferie begint en langzaam opschuift.

De fractie van GroenLinks beschouwt de biologische markt als belangrijk voor de stad en ziet daarom ook een rol voor de gemeente.

Burgerbelang sluit zich aan bij de opvatting van de VVD.

Het college is van mening dat men in gesprek moet met de ondernemers. De uitkomst is echter onzeker.

De SP is het eens met de VVD en Burgerbelang.

De Stadspartij benadrukt het belang van de biologische markt voor het biologisch gezicht van Zutphen. We willen graag een gesprek om toch de plaatsen beter op elkaar te laten aansluiten.

GroenLinks is blij met de toezegging van het college om in gesprek te gaan met de ondernemers

De Stadspartij wil weten of dit een echte toezegging is van het college.

Het college antwoordt bevestigend.

De Stadspartij geeft aan dat de motie dan in de raad kan worden ingetrokken.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende besproken is en dat het rijp is voor behandeling in de raad. Vervolgens sluit hij de vergadering

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 7 september 2015 (21:30-23:00) Naar boven

Datum 07-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend