Pagina delen

Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 10 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 heeft de fractie van D66 de motie "Cultuuromslag Sociaal Domein" ingediend.

In deze motie verzoekt D66 het college in het sociaal domein een samenwerkingsstructuur met ketenaanpak vorm te geven en inhoudelijk scherp te sturen middels resultaatgericht opdrachtgeverschap. Ook vraagt de fractie het college de gemeentelijke taken in het sociaal domein met name te richten op het voeren van regie, toezicht houden, indiceren en coördineren en uitvoerende, ondersteunende en hulpverlenende begeleiding (via detachering) te beleggen bij derden en/of extern in te kopen. Het college wordt tot slot verzocht bij de toegezegde maandelijkse update over het sociaal domein ook de voortgang op bovenstaande punten mee te nemen.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 10-09-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom, deze vergadering is geopend. We bespreken eerst motie 34 Cultuuromslag Sociaal Domein. Het woord is aan de indiener.

D66: We hebben deze motie samen met Burgerbelang ingediend, mede naar aanleiding van het rapport van Berenschot. Daaruit rees het beeld op van een sociaal-economische opgave in deze gemeente, die als een mammoettanker een eigen koers vaart. We moeten deze koers zien te keren. De motie kost geen geld, maar vraagt iets van alle spelers. Nieuw is dat het expliciet vraagt om een cultuurverandering.

College: De motie vraagt om een samenwerkingsstructuur met ketenaanpak. Wij vinden dat de gemeente de regie moet voeren. In samenwerkingsverband heb je daarvoor niet altijd de ruimte.
Ook vraagt u inhoudelijk te sturen middels resultaatgericht opdrachtgeverschap. We hebben echter ook uitvoeringstaken als gemeente.
Daarnaast vraagt u uitvoerende hulpverlenende begeleiding te beleggen bij derden en extern in te kopen. We hebben in het verleden zaken juist te veel elders neergelegd.

D66: De motie is breed bedoeld in het gehele sociale domein en gaat niet over de inkoop bij de gemeente.

College: Zoals ik het lees conflicteert de motie deels met de regierol en de rest doen we al.
De toegezegde update gaat specifiek over het vervolg van Delta en het Plein, niet over het gehele sociaal domein. Het is te veel om, zoals de motie vraagt, in de voortgangsrapportage op te nemen.

D66: De regierol van de gemeente kan veel meerwaarde bieden en hoeft niet te conflicteren met wat de motie vraagt.

ChristenUnie: Sturing of regie en gedrag zijn verschillende dingen.

D66: Je kunt de regierol en cultuur of gedrag niet los zien van elkaar.

Stadspartij: Wat wordt precies bedoelt met ketenaanpak?

D66: Op alle terreinen van het sociaal domein kan de gemeente een regierol nemen en tegelijk in een ketenaanpak met verschillende partners per terrein werken.

PvdA: We willen de wethouder de kans geven de regierol te nemen. Er zijn veranderingen nodig, we verwachten van het college dat zij er alles aan doen deze te realiseren.

CDA: Betekent deze motie dat we terug moeten naar de tekentafel?

D66: Nee, juist heel hard vooruit. De motie is een steun in de rug om veel te veranderen.

ChristenUnie: Waar zit precies de verandering? De sense of urgency is er al, hoe draagt de motie daar nog aan bij?

D66: De motie is misschien wel vooral een beroep op onszelf, de raad.

GroenLinks: We zijn in de hele omslag nu bezig. Ik snap de wensen uit de motie, maar helpt dit nu? Vertrouwen is toch het sleutelwoord, het voelt vreemd nu deze kant op te gaan. Wat onze fractie betreft komt de motie te vroeg, als hij al nodig zou zijn.

SP: De motie is vaag en abstract, op onderdelen met elkaar in tegenspraak. Het lijkt een noodkreet. Wat ons betreft lijkt de motie overbodig, als hij gehandhaafd blijft, dan graag concreter.

Stadspartij: De verzoeken onder 1 en 4 meer toespitsen zou helpen.

Burgerbelang: We hebben deze motie mede ingediend. We hebben vertrouwen dat we op de goede weg zijn in het sociaal domein, maar als raad moeten we scherp zijn over onze verwachtingen.

College: De steun in de rug begrijpen we en daar zijn we blij mee. Het beeld van de tanker nemen wij ook heel serieus. Het gaat erom dat je aan zet bent te zeggen wat je wil bereiken en ook doorzettingsmacht hebt als gemeentebestuur. Het moet geen structuurdiscussie worden, het gaat om de mindset. Denk er ook goed over na om de ruimte om regie te voeren te verengen. Dat kan eventueel ook op een ander moment. Laat het nu even bij ons als college.

Voorzitter: Dan kan ik concluderen dat deze motie voldoende is besproken en kan worden geagendeerd in de raad.
We gaan verder met motie 33 Bezuinigingen Sociaal Domein. Ik geef de indiener het woord.

ChristenUnie: Willen we het voorzieningenniveau in de gemeente kunnen handhaven, moet er meer evenwicht komen in onze gemeente. Er is een duidelijke link tussen sociale woningbouw en het sociaal domein. Om bezuinigingen in de toekomst te voorkomen moeten we ingrijpen.

College: Voor wat betreft deze motie vervang ik mijn welgewaardeerde collega Ten Broeke, die in een ander Forum aanwezig is.
We zijn bezig met de woonvisie, die komt dit najaar. Het lijkt ons beter te wachten met deze motie tot dat moment. Daarbij vragen vooral de overwegingen in de motie om nuance.

SP: In de motie draagt u het college op te komen tot een evenwichtige verdeling van mensen met een uitkering. Zo ga je niet met mensen om. De maatregelen die worden voorgesteld zijn belachelijk.

ChristenUnie: Er is een duidelijke relatie tussen huurwoningen en het sociaal domein.

SP: Het gaat mij om de aangekondigde maatregelen.

GroenLinks: Ik ben geschrokken van de motie. In het coalitieakkoord hebben we bovendien aandacht voor de problematiek. Het percentage sociale huurwoningen is onderwerp van de woonvisie.

CDA: We hebben het ons als gemeente ook wel moeilijk gemaakt. De indruk bestaat dat mensen met een uitkering uit andere gemeenten naar ons toekomen. Het is precair, we kunnen dit beter bij de woonvisie afwegen.

PvdA: De woonvisie is de juiste manier om het woningaanbod in de gemeente te organiseren. Ik ben geschrokken van de inhoud van de motie, gericht op mensen met een uitkering. Dit moet je zo niet opschrijven.

ChristenUnie: Daar ben ik het ten principale mee oneens. Wel kan ik me voorstellen dat de motie past bij de discussie over de woonvisie.

College: We krijgen een nieuwe woonvisie en we hebben ook de ambities uit het Focustraject. We streven naar een leefbare stad waarin iedereen kan meedoen.

ChristenUnie: De intentie van deze motie is ook van Zutphen een leefbare stad te maken. En over tien jaar een nieuw debacle op dit dossier te voorkomen.

D66: Voor ons zijn het Focustraject, coalitieakkoord en woonvisie de momenten om over de leefbaarheid van de stad te spreken.

Burgerbelang: Scheef wonen stimuleren lijkt ons geen goed idee. We zijn wel benieuwd hoeveel mensen gebruik maken van een overstap van een huurwoning in andere steden naar een sociale huurwoning in Zutphen.

College: Ik zeg toe dat we deze gegevens zullen aanleveren, als die er zijn.

ChristenUnie: Wij zullen de motie aanhouden tot de woonvisie.

Voorzitter: Dan is dat de conclusie voor wat betreft deze motie. Bedankt voor uw inbreng, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 15 oktober 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-10-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Er werden 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend