Pagina delen

Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 23 juni 2017 - Voorjaarsnota Naar boven

Datum 23-06-2017 Tijd 10:00 - 16:15
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Forum van 6 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2017 is de motie "Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing" door de ChristenUnie ingediend, en door de SP mede-ingediend.

De motie draagt het college op om te komen met maatregelen die de groep inwoners met minder perspectief op meedoen ten goede komen, hiervoor jaarlijks budget te reserveren, en dit op te nemen in de meerjarenbegroting.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 06-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
Stadspartij
VVD
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan één van de indieners van de motie.

SP: In juli hebben wij deze motie ingediend. De vraag was toen: kan het college de motie meenemen bij de beleidsontwikkeling? De strekking van de motie is om mensen tegemoet te komen bij het betalen voor afval.

College: We doen nu twee dingen:

  1. We onderzoeken de arbeidsmarkt.
  2. Het Plein analyseert haar bestand.

Als deze twee acties zijn uitgevoerd, komt er een voorstel naar de raad. Dan blijkt ook wie minder perspectief heeft. Ik zie de motie graag in dat licht. We moeten de raad extra informeren over de meedoen-regeling. Ik ben het eens met de SP dat de motie nu iets te vroeg komt.

Ambtelijke ondersteuning: De bezuiniging op afval (waarover de motie het heeft) levert € 10.000,- per jaar op. De twee ton kan dus niet zomaar teruggedraaid worden.

SP: Hoe zijn de kosten van de bezuiniging verdeeld?

College: In de afvalstoffenheffing zit een prikkel om weinig afval te produceren.

PvdA: Mijn ervaring is dat men gewoon de grijze bak iedere twee weken aan de weg zet. Men snapt onvoldoende dat dat geld kost. Dat is zorgelijk.

College: De gemeente moet andere manieren zoeken om voorlichting daarover te geven. We moeten de doelgroep beter bereiken. Daar is winst te behalen.

BewustZW: Communicatie is een belangrijk speerpunt. Daarin zijn stappen te zetten. Het is best lastig om te begrijpen hoe het afval aan te leveren.

CDA: Wij kunnen leven met de toelichting van het college. Een organisatie zoals Verbindkracht kan meer doen in de communicatie.

GroenLinks: Kennelijk gaat de motie over afval. Afvalscheiding in de hoogbouw kan beter. Wij vinden dat de discussie over de motie thuishoort in de nota over schuldhulpverlening.

SP: Wij willen de motie nu graag aanhouden. Het is lastig om de doelgroep van de motie goed te omschrijven. De prikkel om afval te scheiden is belangrijk. Die moeten we behouden.

D66: Ook bij ons heerst verwarring: het gaat dus niet specifiek om 55-plussers met een uitkering? Graag een toelichting daarop.

SP: Die doelgroep is slechts een suggestie. Het gaat om de belasting die men ineens moet betalen. Een oplossing kan zijn dat de gemeente meer bijdraagt in de collectieve zorgverzekering.

College: U heeft extra geld vrijgemaakt voor armoede- en schuldbeleid. Een plan daarover komt naar u toe. De gemeente en Het Plein moeten stappen daarin zetten. Mogelijk is er gerichte communicatie per wijk nodig. Het gebruik van de collectieve zorgverzekering mag verder omhoog.

GroenLinks: De communicatie daarover is best goed.

College: Ik ben blij dat te horen, maar het kan nog beter.

D66: Die collectieve zorgverzekering is anders dan die in het dictum van de motie.

College: Ja, dat klopt.

BewustZW: 1-persoonshuishoudens betalen voor afval vaak evenveel als 2-persoonshuishoudens.

ChristenUnie: Dat is een kwestie van goed aangeven bij de gemeente.

College: Moet het college nu gaan onderzoeken hoe huishoudens betalen voor afval?

BewustZW: U gaat met Circulus Berkel in overleg hierover?

College: Dat heb ik niet bedoeld te zeggen. Uit cijfers van Circulus Berkel blijkt dat in bepaalde buurten minder afval gescheiden wordt. Daar zou gerichte communicatie kunnen helpen.

BewustZW: Let wel op de Wet privacy. Zo mogelijk kan een deel van de doelgroep benaderd worden.

College: Dat is veel werk. Ik stel voor dat wij in bepaalde buurten gericht communiceren over afvalscheiding.

BewustZW: Het gaat mij om de doelstelling die we willen bereiken.

College: Daar ben ik het mee eens. Daar gaat het mij ook om.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende is besproken en sluit het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 6 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 29 januari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-01-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex art 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend