Pagina delen

Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 19 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 22 mei 2017 is de motie 'Cameratoezicht centrum Zutphen' ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een forumvergadering wordt besproken, voordat de raad er een besluit over neemt. Als wordt geconcludeerd dat de motie voldoende is besproken en besluitrijp is, kan besluitvorming in de raad plaatsvinden.

Het Forum start met een korte presentatie door de indiener van de motie (Martijn Siemes, Burgerbelang)

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 19-06-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en stelt de heer Siemes (indiener motie namens oa Burgerbelang) in de gelegenheid om de motie toe te lichten.

De presentatie van de heer Siemes wordt met beelden ondersteund en is als bijlage toegevoegd aan de stukken.

Voorzitter stelt forumleden in de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen aan de indiener van de motie.

D66: Uit welk onderzoek citeert u als u zegt: " gevoel van veiligheid"?

Indiener motie: Het zijn algemene onderzoeken. Het antwoord moet ik u verschuldigd blijven.

BewustZW: Het is een duidelijk speerpunt van BewustZW. Motie is kort door de bocht. Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van de politie zich tot degene die gebruik maken van de openbare ruimte? Wordt de politie gevraagd om een inspanningsverplichting? Hoe organiseer je de verantwoordelijkheid? Zutphen staat in de top van Nederland wat betreft criminaliteit en veiligheid. APV is verantwoordelijkheid van raad, maar de verantwoordelijkheid van politie kan je niet overhevelen naar de APV. Deze vragen moeten zijn beantwoord voordat de motie in de raad wordt besproken.

SP: Wat is er wettelijk mogelijk mbt de camerabeelden? Mogen gezichten bijvoorbeeld herkenbaar in beeld komen?

Indiener motie: Er zijn verschillende mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten. De keuze moeten we samen met de professionals maken.

Fractie Pepers en Verwoort: Over welke wens van de maatschappij hebben we het (bron)? Is het ook een wens van de inwoners?

Indiener motie: Zutphen is relatief veilig. Het gaat om een lang gekoesterde wens van o.a. de binnenstadsondernemers. De motie is niet bedoeld om een acute situatie op te lossen. Ik zal de bronnen nazoeken. De respons op de motie is groot via o.a. social media.

GroenLinks: De wens uit de maatschappij is ook om geen cameratoezicht toe te staan.

Indiener motie: Daarom willen wij graag het debat hierover.

GroenLinks: Zijn er ervaringen uit vergelijkbare gemeenten?

Indiener motie: Ja, o.a. Valkenburg. Conclusie: het is geen wondermiddel. We moeten naar Zutphen kijken om voor Zutphen de goede keuzes te kunnen maken.

GroenLinks: Is dit een oplossing om werk uit handen te nemen?

Indiener motie: Het is een andere vorm van dienstverlening. Meer ogen op straat.

Stadspartij: We hebben kanttekeningen. Cameratoezicht zal de pakkans vergroten, maar maakt de stad niet veiliger. Hoe voorkomen we incidenten? Sluit het aan bij het nieuwe horecaoverleg. Kunnen we het tweewekelijkse veiligheidsoverleg nieuw leven inblazen? Campagne “veilig uit” herinvoeren? In de presentatie worden de bewoners gemist.

Indiener motie: Binnenstadsbewoners worden door de camera’s van de winkels al gevolgd. Dat is een gegeven van deze tijd. Onderwerp van de motie kan bij de genoemde onderwerpen van de Stadspartij worden meegenomen. Maar het onderwerp staat ook op zichzelf. Bewoners moeten inderdaad ook betrokken zijn bij het onderwerp. Horeca en binnenstadsmanager hebben positief geadviseerd.

Stadspartij: Als er camera’s staan, waarom dan nog deze motie?

Voorzitter stelt college in gelegenheid om hierop een antwoord te geven.

College: Wettelijk gezien mag de gemeente cameratoezicht toepassen. De beelden gaan naar de politie en deze is verantwoordelijk voor de privacy. We horen niet bij de top van Nederland als het gaat om criminaliteit. College wil forumspecial over veiligheid; vooral over veiligheid in de binnenstad. We moeten ook kijken naar flankerend beleid. Cameratoezicht kunnen we als onderwerp meenemen en dan bijvoorbeeld ook kijken naar de kosten. Dit zal zijn op 21 september.

Indiener motie: Prima als het onderwerp van de motie wordt behandeld in de special. Wel graag een uitspraak van de raad of we de stap willen zetten om het middel cameratoezicht in te zetten.

SP: Is blij dat de motie is ingediend. Motie is middel, geen oplossing ter voorkoming van problemen. De inzet van politie is wel een oplossing, evenals de inzet van jongerenwerkers.

D66: Privacy is groot goed. D66 wil de stad niet volhangen met camera. Wel voor evenementen en het uitgaansleven.

GroenLinks: Twijfel bij het onderwerp. Er zijn vragen over de privacy en het levert schijnveiligheid. Zijn er andere oplossingen? Wat is er al gedaan op dit gebied. Graag een forumspecial.

Stadspartij: Onderzoek naar cameratoezicht is prima, maar de uitvoering moeten we eerst bespreken. Stadspartij geeft indiener motie advies om dit deel van de motie in te trekken of eerst de forumspecial af te wachten.

BewustZw: motie heeft doel bereikt. Graag special afwachten.

CDA: Camera is middel. Veiligheid is gevoel. Dat kan door cameratoezicht wel worden vergroot. Maar we moeten dit onderwerp in een breder perspectief plaatsen.

ChristenUnie: Camera’s zijn een noodzakelijk kwaad. Niet permanent, wel voor het uitgaansleven.

SP: graag zorgvuldigheid, zeker gelet op de privacy.

PvdA: Denk ook aan personeel. PvdA denkt dat cameratoezicht preventief werkt en dat daardoor het veiligheidsgevoel groter wordt.

Fractie Pepers en Verwoort: Graag eerst onderzoek of er sprake is van een groot gevoel van onveiligheid. Akkoord met voorstel college.

CDA: Klopt het dat het verzoek “oproep tot onderzoek” wordt meegenomen in de special?

College: We proberen getallen, gevoelens etc mee te nemen in de special en dat cameratoezicht een onderwerp wordt voor de special.

Voorzitter concludeert dat het onderwerp van de motie wordt meegenomen in de forumspecial. Motie gaat niet door voor besluitvorming in de raad. 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 van het RvO.
Geen amendementen ingediend