Pagina delen

Motie: Brandveilig wonen

Toelichting

Behandeld in Forum van 18 mei 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 20 april 2015 is de motie 'Brandveilig wonen' door D66 en de Stadspartij ingediend.
De motie draagt het college op om bij keukentafelgesprekken in het kader van de WMO met ouderen en mindervalide mensen te spreken over brandveiligheid en eventuele preventiemaatregelen. Ook dient het college gesprekken tussen de WMO consulenten en de brandweer over deze kwestie te laten plaatsvinden.

Tot de uitvoering van de motie behoort tenslotte het informeren van de raad over het verloop van de gesprekken.

Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Art. 3:32 lid 3 RvO).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-05-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft D66 het woord. D66 licht de motie over brandveilig wonen toe en vraagt de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen.

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de strekking van de motie, maar kunnen niet instemmen met de inhoud ervan. Wij vinden brandveiligheid een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. De ChristenUnie zal daarom de motie niet ondersteunen.

D66 stelt in antwoord hierop dat het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente is en dat de gemeente hier iets aan moet doen.

Stadspartij: De gemeente heeft een zorgplicht op dit terrein. Daarom hebben wij de motie meeondertekend.

VVD: Wij waarderen het dat D66 brandveiligheid als onderwerp op de kaart zet. Wij hebben echter de volgende kanttekeningen:

-          Overschat het probleem niet.

-          Er zijn al wettelijke regels voor brandveiligheid.

Wij stellen voor dat een deskundige de raad eens een keer over dit onderwerp informeert.

SP: Wij vinden het een sympathieke motie. Door bezuinigingen komt de veiligheid van de burger in gevaar. Wij ondersteunen de motie echter niet, want hij is niet van toepassing op alle burgers.

Burgerbelang: Wij erkennen het probleem. Wij willen graag meer informatie van de brandweer hierover.

GroenLinks: Wij vinden de motie sympathiek. Dit is echter niet de juiste oplossing voor dit probleem. Betrek de brandweer erbij.

CDA: Heeft de gemeente wel taken voor brandveiligheid?

D66: De gemeente heeft geen brandveiligheidstaken bij particuliere woningen.

PvdA: De gemeente heeft een zorgplicht. Hoe zien de keukentafelgesprekken eruit?

Het college geeft aan dat er weinig keukentafelgesprekken zijn in de gemeente. Veel ouderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Wel hebben we als gemeente een voorlichtende taak; die hebben we uitbesteed aan de brandweer. De voorlichting kan uitgebreider. De brandweer wil ongetwijfeld meer voorlichting geven over brandveiligheid.

Het college geeft verder aan dat Perspectief alle 75-plussers in de gemeente persoonlijk bezoekt. Daarbij kan Perspectief ook brandveiligheid meenemen.

Een aanvullend forum over brandveiligheid is mogelijk, maar kijk liever eerst naar de twee hiervoor genoemde acties om brandveiligheid meer aandacht te geven.

De ambtelijke ondersteuning noemt in aanvulling hierop het project “Brandveilig leven” van de brandweer. We moeten onderzoeken hoe de voorlichting beter kan.

Stadspartij: Fijn dat er meer aandacht komt voor brandveiligheid. Dat was het doel van de motie. Het geldt voor veiligheid in brede zin.

Het college geeft aan dat het over brandveiligheid gaat en dat het de verantwoordelijkheid van de burger zelf is.

D66: Ook wij zijn blij dat er aandacht is voor dit onderwerp.

ChristenUnie: Wordt de motie nu ingetrokken?

D66: Wij gaan in gesprek daarover met de Stadspartij.

Stadspartij: Wij houden de motie aan.

PvdA: We moeten vertrouwen houden in de mensen die voorlichting geven.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken (ex artikel 3:32 lid 5 RvO).
Geen amendementen ingediend