Pagina delen

Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen

Toelichting

Behandeld in Forum van 7 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 10 maart 2014 is door GroenLinks, de ChristenUnie en de Stadspartij de motie Bomen op kleine particuliere kavels ingediend. Het college wordt daarin verzocht met een voorstel te komen in aanvulling op de bomenverordening, waarin bomenkap op kleine particuliere kavels vallend binnen het beschermd stads-en dorpsgezicht toch vergunningplichtig worden gemaakt. Het reglement van orde (RvO) bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Zie art. 3:32 lid 3 en 2:13 RvO).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BurgerbelangA.W. Jansen
StadspartijM.W. Wesselink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom vervolgens geeft hij GroenLinks het woord om namens de indieners de motie toe te lichten.

GroenLinks geeft aan dat het groen in de stad onder druk staat. Met het verdwijnen van de kapvergunning voor particulieren is het eenvoudiger geworden om groen om te zetten in iets anders. De vergunning is ooit afgeschaft omdat deze vrijwel altijd werd verleend. Voor het beschermd stads en dorpsgezicht wil men nu toch een  vergunning invoeren omdat het algemeen belang dan afgewogen kan worden tegen het particulier belang..

De Stadspartij als mede-indiener geeft aan dat  de vergunningplicht  het beste opgenomen kan worden in de erfgoedagenda. Op dit moment wordt alleen in het Deventerwegkwartier-Voorsterallee als beschermd stadsgezegd iets geregeld voor het groen.

Het forum krijgt de gelegenheid vragen te stellen aan de indieners van de motie

De ChristenUnie vindt  de motie zinvol.

Het CDA denkt dat het praktisch best lastig gaat zijn om particulieren allerhande verplichtingen op te leggen.

De SP wil weten of ook de vanaf de straat niet zichtbare achtertuinen onder de regeling zouden moeten vallen.

De VVD geeft aan in het algemeen voorstander te zijn voor minder regels maar in de binnenstad is al veel groen verdwenen. Men vraagt wat de voorwaarden voor kappen zouden moeten worden.

De PvdA wil graag weten om hoeveel bomen het gaat.

Burgerbelang vraagt hoe deze motie te rijmen is met de pas aangenomen bomenverordening waarin sprake is van een 2500 m2 ondergrens.

D66 vraagt of er aantoonbaar bedreigde bomen zijn. Tevens wil men een soort beloningssysteem als mensen bomen laten staan.

De VVD vraagt per interruptie hoe D66 denkt dit te realiseren.

D66 geeft aan dat men bijvoorbeeld iets ludieks zou kunnen dien vanuit bijvoorbeeld de bomenstichting.

De voorzitter geeft de indieners van de motie wederom het woord.

GroenLinks geeft aan dat het met bomen zo is dat weg ook echt weg betekend. Er kunnen allerhande zaken spelen waardoor bomen ineens het veld moeten ruimen zoals bij voorbeeld bij de verkoop van Sutphene.

De regeling betreft slechts een klein deel van de stad.

Voor het kappen gelden geen arde criteria maar het zal zeker niet zo moeten zijn dat straks niets meer zou kunnen .

Op de vraag omtrent de onzichtbare bomen van de SP  antwoord men dat de deze buiten de regeling zouden kunnen blijven. Het gaat immers om het openbaar belang.

Het college krijgt het woord om te reageren op de motie.

Het college is bezig met een verandering in monumentenbeleid. Nu kunnen net alleen gebouwen als monument worden aangewezen. Als pilot is  recent de stadsboomgaard opgepakt waarmee regelgeving kan worden ontwikkeld om ook groene gebieden als monument aan te kunnen wijzen Zodra duidelijk is hoe dit functioneert kan de raad andere gebieden prioriteren. Uitvoering daarvan ia mede afhankelijk van beschikbare ambtelijke capaciteit en financiën.

GroenLinks geeft aan moeite te hebben met uitstel van de motie omdat er door verkoop van bijvoorbeeld het ROC veel bomen gekapt zouden kunnen worden voor aanwijzing

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken is en door kan naar de raad. Vervolgens sluit hij de vergadering

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend