Pagina delen

Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen

Toelichting

Behandeld in Forum van 8 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering op 10 april 2017 is de motie 'Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen' ingediend.

De motie roept het college onder andere op om een aantal voorstellen in het Blauwboek nader uit te werken en van de voorstellen in het Blauwboek aan te geven of realisatie haalbaar is.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een forumvergadering wordt besproken, voordat de raad er een besluit over neemt. Als wordt geconcludeerd dat de motie voldoende is besproken, kan besluitvorming in de raad plaatsvinden op 22 mei 2017.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 08-05-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “ Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen”. GroenLinks geeft namens de indieners van de motie een presentatie/toelichting over de Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen. Zie verder de presentatie.

Aansluitend op de presentatie overhandigd PVDA namens de motie indieners een fysiek exemplaar aan de wethouder. De stadspartij benadrukt nog eens hoeveel enthousiasme en energie van uit de samenleving kwam en dat dit wel moest uit monden in deze motie.

BewustZW: Wat verstaan we onder de toets van de haalbaarheid van deze voorstellen?
Bijvoorbeeld over het watervoerend maken van de binnengracht wordt al jaren gesproken maar er is nog steeds niets van terecht gekomen. Misschien moet we het omdraaien en van de motie een initiatief voorstel maken en dan kijken hoe het college reageert.

Stadspartij: Ideeën varieren enorm van een paar zinnen van globale ideeën tot concreet uitgewerkt plannen. Er zitten een paar tegenstrijdigheden in. Wij kunnen niet zeggen dat alles uitgevoerd kan worden en misschien is ook niet alles wenselijk. Het idee van deze motie is ook dat er een terugkoppelen komt op de ideeën van deze mensen zodat mensen ook serieus worden genomen.
Aan het weer watervoerend maken van de binnengracht zal we een kosten plaatje hangen en zal effect hebben op andere delen van de begroting. Wij zijn ook hier benieuwd naar kosten en het effect.

BewustZW: Misschien is het wel goed om in deze motie aan te geven om welke tijdspanne het gaat?
In juni wordt de voorjaarsnota behandeld. Als het daar niet in wordt behandeld of op geanticipeerd wordt het niet meegenomen in de voorjaars nota 2018 en zijn we weer 2 jaar verder.

Stadspartij: In de motie staat een tijdspanne van december 2017. Deze is tijdspanne is opgenomen om de voorstellen verder uit te zoeken op de haalbaarheid. Over sommige onderdelen zijn al gespreken gaande. Kan de wethouder een inschatting en toezegging geven of sommige plannen al eerder uitgewerkt kunnen worden?

College: Ik ben blij dat de indieners gevraagd hebben wat kan en dat we daar naar werken.
We hebben bijv. al met het waterschap gesproken over de doorgang Vispoortgracht en Graaf OttoSingel en we maaien al op verschillende manieren. Sommige ideeën van het blauwboek voeren we al uit.
Morgen bespreken we de voorjaarsnota wat we willen en kunnen. Deze motie wordt niet meegenomen in dat overleg en daar vragen de indieners ook niet om.

GroenLinks: Ik wil de wethouder wel meegeven dat er onlangs bekend werd dat er budget is overgehouden van het project rivieren in de stad. Het lijkt mij logisch om dit vrijgevallen geld in te zetten voor deze motie.

Van Vliet: Wij ondersteunen de motie maar het moet niet jarenlang duren.
Daarnaast zou inzetten van schapen hierbij ook mooi passen in het kader van ecologisch beheer.

Burgerbelang: Wij vinden dat het plan te weinig kaders geeft aan het college.
Hoe zitten het met betaalbaarheid op lange termijn? Denk aan onderhoud en ondersteuning.
Wat kunnen we aan prioriteiten/kaders aan het college meegeven?
We willen het kader iets scherper zien.

GroenLinks: We hebben al iets aan houvast meegegeven door al 4 prioriteiten op te nemen in de motie. We zijn overtuigd dat dat er al veel past binnen de huidige kaders waarvan wij geen weet hebben. Hetzelfde geldt ook voor haalbaarheid/betaalbaarheid.  Daarom hebben we gevraagd om het college de ideeën van het blauwboek te laten uitzoeken en ons te laten voorlichten

PVDA: Het is niet alleen een taak van de Gemeente maar ook van waterschap Rijn en IJssel.

VDD: Wij zien ook dat er overlap zit tussen blauwboek en wat de gemeente al uitvoert.
Komen er niet te veel regels bij door uitvoering van het blauwboek?
De motie is vrij breed. Het ambtelijk apparaat moet uitzoeken wat we al doen en wat verder goede ideeën zijn die de gemeente kan uitvoeren.
Hoeveel tijd gaat het ambtelijk apparaat kosten om dit uit zoeken?

D66:
Hoe weet jij dat het blauwboek op een groot draakvlak kan rekenen? Is er een onderzoek uitgevoerd?
Waarom deze 4 voorstellen in de motie?

GroenLinks:
Er is geen onderzoek uitgevoerd. Wel veel enthousiasme, vele reacties, grote opkomst bij publieksavonden, eigen netwerk en persaandacht. Hierop is het idee gebaseerd dat er een groot draagvlak is.
Deze 4 voorstellen werden tijdens de publiekszaken uitvoerig besproken.

College:
Of we meer regels maken? Het gaat om verandering van inzicht maar niet om meer regels.
Het gaat behoorlijk wat tijd kosten om het uit te zoeken en ik vind het moeilijk om het in te schatten.
We pakken het op in onze speerpunten en we komen erop terug. Zo zie ik het de motie om mee aan het werk te gaan.

VDD:
Dus het college kan met de motie werken zoals die nu beschreven is.
Heeft eigenlijk zin om deze motie mee te nemen als er al zoveel wordt meegenomen in de speerpunten?

Stadspartij: Wethouder zegt wat wij al in gedachten hadden. We hebben een paar punten eruit gelicht waar we zeker van willen weten dat er aan wordt gewerkt en waarvan we terugkoppeling willen hebben.

College: Het is inpasbaar in de huidige speerpunten. Het is vooral een kostenaspect.

Van Vliet: Kijk eens bij Gemeente Doetinchem hoe zij schapen inzetten bij ecologisch beheer.

D66: Denk aan de aanwonende bij openstellen van de watergangen in de binnenstad.

VDD: We zitten op 1 lijn en hopen dat het een succes wordt.

Burgerbelang: Hoe gaan we met idee 87 en verder om? Is hierover nagedacht?

Stadspartij: Het is een levend document. Nieuwe ideeën van bewoners moeten worden doorgeleid naar het gemeentelijk ambtelijk apparaat

PvdA: We moeten niet kijken naar de kosten maar wat het gaat opleveren: Leefbaarheid.

Stadspartij: Dit onderwerp vanavond bij het waterschap ook behandeld. Andere partijen zijn van hart welkom om zich aan te sluiten bij de groengroep.
 
VDD: Er staan veel mooie ideeën in het blauwboek. Maar er zit wel een kostenaspect aan. We kunnen niet alles uitvoeren er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Voorzitter: De motie is voldoende besproken. Motie gaat voor besluitvorming door naar de Raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

 Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Aantal stemmen voor: 26
Geen amendementen ingediend