Pagina delen

Motie: Betere blik op het 's Gravenhof

Toelichting

Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij, PvdA, SP, GroenLinks

Behandeld in Forum van 26 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De motie is ingediend door Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij, PvdA, SP, GroenLinks tijdens de raad van 16 december 2014. Het college wordt o.m. opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken om het aantal parkeerplaatsen op het 's-Gravenhof te verminderen en hierbij de visie op parkeren te betrekken.

Het Reglement van Orde schrijft voor dat een motie eerst in een Forum wordt besproken alvorens deze voor besluitvorming in de raad komt.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66A.S.R. Dijk
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor dit forum hebben zich vier insprekers aangemeld namelijk:

-          Dhr. A. Menkveld

-          Dhr. J. de Wijs

-          Dhr. H. Janson (spreekt namens het Binnenstadsplatform)

-          Mevr. P. van den Berg (spreekt namens de omwonenden)

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers en daarna is er voor de fracties de gelegenheid tot het stellen verduidelijkende vragen. Als bijlagen zijn de inspraakteksten toegevoegd.

D66 vraagt dhr. De Wijs waarom zijn verhaal gaat over het parkeren in de hele binnenstad terwijl de motie alleen gaat over parkeren op het ’s Gravenhof. Dhr. De Wijs is van mening dat er breder gekeken moet worden naar het parkeerbeleid dan alleen het ’s Gravenhof. Dhr. De Wijs wil graag een  totaal oplossing onder de aandacht brengen.

Aan de overige insprekers zijn geen vragen.

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie voor het geven van een korte toelichting.

CDA geeft aan dat de aanleiding tot het indienen van deze motie is de verhuizing van het museum en archeologie naar het ’s Gravenhof. Het ’s Gravenhof biedt veel kansen om er een goede en plezierig cultuurplein van te maken. We zijn er van overtuigd dat de verblijfskwaliteit kan verbeteren als het aantal auto’s wordt teruggedrongen. Dit is niet zomaar gedaan, bereikbaarheid van gemeentehuis, winkels en bewoners is gewenst. Daarom is het verzoek niet alleen maar te focussen op het ’s Gravenhof maar naar het parkeerbeleid Zutphen breed. Het is van belang samen met de omwonenden en de ondernemers het gesprek aan te gaan met als doel er een mooi gezichtsbepalend plein van te maken.

Burgerbelang vindt het van belang dat de visie op parkeren breed getrokken wordt. Burgerbelang wil graag van het college weten hoe die tegen een transferium aankijkt of het naar voren halen van budget voor de aanleg van een loopbrug. Ook is het van belang dat de nieuwe parkeervoorziening gereed is als ook het nieuwe cultuurcluster klaar is.

De Stadspartij ziet het als een pluspunt voor de stad als het ’s Gravenhof straks autovrij is maar zal dit alleen nastreven als er een goed alternatief wordt geboden. Hiervoor is het wenselijk dat de visie op parkeren breed wordt getrokken.

ChristenUnie ziet in deze motie een kans om er nu met zijn allen goed naar te kijken en dat moeten we omarmen. De motie zegt ook dat er goede alternatieven op tafel moeten komen. Natuurlijk worden ook de al aanwezige onderzoeken betrokken bij de uitvoering van de motie. Het verschil is dat we nu niet de top down benadering kiezen maar juist het gesprek aangaan met de omwonende en de ondernemers en dat we van daaruit met een goed voorstel komen.

D66 waardeert de inbreng van de ondernemers. Geeft aan dat de opdracht aan het college ook is het breed onderzoeken van de mogelijkheden. Nu is het juiste moment om te starten, proactief zijn. Reactief kan altijd nog.

BewustZW is geen mede indiener van de motie omdat het kijken naar het parkeerbeleid alleen niet voldoende is. Er ontbreken belangrijke parameters zoals de onderzoeken die er zijn op de economische effecten. Deze worden niet genoemd in de motie maar zouden wel de basis voor een goede afweging moeten zijn. Als de motie hierop aangepast wordt dan sluit BewustZW zich ook aan.

VVD is geen mede indiener van de motie omdat het de motie te prematuur vindt. Eerst is groen licht nodig voor het cultuurcluster daarna komt het ’s Gravenhof vanzelf in beeld. Ook is de VVD niet te spreken over het niet informeren van de ondernemers over deze motie. Voor veel mensen ligt hier een belang.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor haar mening over de motie.

Het college vindt dat dit een goede manier is om met elkaar het gesprek aan te gaan. College wil graag weten wat er speelt. Het is nog wel vroeg maar onderzoek doen heeft ook tijd nodig. Onderzoek willen we niet doen zoals in het verleden vanuit het stadhuis maar met elkaar. Er moet ook heel veel draagvlak zijn. College wil graag de uitgestoken handen van ondernemers en omwonenden vastpakken. Het is ook mooi verwoordt hoe we straks het ’s Gravenhof mooier en beter kunnen beleven en hoe we straks die verbinding kunnen maken. College heeft wel een opmerking over het tijdsbestek. Binnen vier maanden gaat dit niet lukken want we willen ook kijken hoe dit een plek krijgt. De vraag van Burgerbelang over de loopbrug en het transferium is nog te vroeg om te beantwoorden. We moeten met elkaar in onderzoek. Het college wil een groep gaan vormen met vooral omwonenden en ondernemers aangevuld met verkeerskundigen en stedenbouwkundigen. Hoe we dit gaan organiseren gaan we verder uitwerken door een kort plan van aanpak te maken.

BewustZW ziet graag ook de kosten in beeld gebracht.

D66 geeft aan dat het de stad wel iets moet opleveren misschien ook dat het niet mogelijk is maar dat is ook een antwoord.

CDA stelt voor om de motie aan te houden totdat het college het plan van aanpak klaar heeft. Daarna kan gekeken worden of de motie voldoende is terug te vinden in het plan van aanpak. De andere partijen stemmen hier mee in.

Het College kan het plan van aanpak binnen 6 á 8 weken klaar hebben.

De indienende partijen geven aan voornemens te zijn de motie in de raad vanavond aan te houden.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Ingetrokken (ex artikel 3:32 lid 5 RvO)
Geen amendementen ingediend