Pagina delen

Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is de motie Behoud voormalige meisjesvakschool door de fracties van Burgerbelang Zutphen Warnsveld, D66, CDA Zutphen Warnsveld, GroenLinks en Stadspartij Zutphen Warnsveld ingediend.

De motie draag het college op om het beschermde stadsaanzicht, inclusief de beschermde status van de bomen, aan de Vispoortplein in stand te houden, om samen met de eigenaar van het gebouw waarin de voormalige meisjesvakschool heeft gezeten te onderzoeken naar subsidiemogelijkheden om het beschermde stadsgezicht en het pand of, indien het niet mogelijk is het pand te behouden,  de beeldbepalende gevels te behouden. Voornoemde eigenaar voldoende mogelijkheden te bieden om tot een rendabele exploitatie te kunnen komen. De raad te informeren over de uitvoering van de motie voor het zomerreces van 2020.

Artikel 3:30 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt behandeld voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt dat er vrijdag een verzoek is ontvangen om de behandeling van de motie uit te stellen, vanwege een onderzoek dat door HBJ wordt verricht, zodat de uitkomsten hiervan bij de discussie zouden kunnen worden betrokken. De HBJ spreekt daarom vanavond ook niet in. Er is voor gekozen de behandeling vanavond wel door te laten gaan, omdat er een geïntegreerde agenda is op deze avond. Bovendien is later in het proces voldoende ruimte om uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de besluitvorming.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een introductie.

Het college licht toe dat de motie en de memo terugvoeren op de aankoop van het pand door een ontwikkelaar in 2013. In het memo is ingegaan op de ontwikkelingen hierna en de overwegingen die hierin zijn gemaakt. Tevens is de architect gevraagd om een presentatie te geven, zodat dit ook kan worden meegenomen in de overwegingen.

De heer Courage (architect) geeft een presentatie over de analyse, randvoorwaarden, mogelijkheden en afwegingen. De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

Dhr. J. Reijnen (Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap) (bijdrage bijgevoegd).

VVD en Burgerbelang vragen naar het door dhr. Reijnen aangehaalde rapport van de het Gelders Genootschap uit 2016.

College: Wijst op het collegebesluit van 2016, daarbij is dit rapport als bijlage bijgevoegd.

Dhr. H. Koskamp (bijdrage bijgevoegd)

PvdA: Merkt op dat er wel vaker tijdelijke invulling wordt gegeven aan een locatie. Daar zit echter geen verdienmodel achter. Hoe denkt dhr. Koskamp dat te realiseren?

Dhr. Koskamp: Het is een droom van hem om tot een verdienmodel te komen en hoopt hier ook ESF-subsidies voor de integratie van de mens.

Dhr. De Neeling (werkgroep Zicht op Zutphen): De architectuurhistorische waarde van het gebouw is bijzonder. Het gebouw geeft hem een goed gevoel als je er doorheen loopt. Zutphen moet hier zuinig op zijn. Het heeft ook een sociaal-historische betekenis. De maatschappelijke betrokkenheid bij bevolkingsontwikkeling. O.m. de David Evekink, het Volkshuis komen voort uit dezelfde betrokkenheid. Ook vanuit onderwijskundig perspectief is dit een belangrijk historisch gebouw om zorgvuldig mee om te gaan. Zutphen is niet altijd even zorgvuldig omgegaan met de bouwkunst van na 1850 en soms te veel gefixeerd op oude monumenten. In tijden van duurzaamheid past het niet zo’n goed gebouw te laten verdwijnen. Pleit voor hergebruik en het opnemen van het gebouw in de nieuwbouwplannen en dit zorgvuldig te onderzoeken.

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie.

Burgerbelang: Het gaat om een bijzonder gebouw waar we zuinig op moeten zijn. Er staan nog maar 4 van de 60 gebouwen van deze architect overeind. Er is geen andere school waar de wapens van de buurgemeenten in de gevel zijn aangebracht. Het behoort tot de weinige overgebleven panden in Zutphen uit het interbellum.

SP: Is het eens met de indieners waar het gaat om de cultuurhistorische waarde van het pand. Het probleem is echter dat we er niet meer over gaan. We hebben het pand van de hand gedaan. Nu is het alleen nog mogelijk dit te beschermen door aanwijzing als gemeentelijk monument. Wil van het college weten welk risico er is als de gemeente een dergelijke aanwijzing doet.

College: De gemeente is nooit eigenaar geweest van het pand.

SP: Doelde er op dat de gemeente recht had van eerste koop.

College: Het klopt dat de gemeente daar geen gebruik van heeft gemaakt. Het risico van aanwijzing als gemeentelijk monument is dat de gemeente dan buiten zijn eigen procedures treedt. Het brengt daarnaast het risico met zich mee van een planschade procedure. Er is in feite geen ruimte om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

BewustZW: Het is niet zo dat het een gelopen koers is. Dat is met name ook een financiële kwestie.

VVD: Het is een mooie motie. De indieners hebben er vast over nagedacht hoe dit moet worden uitgevoerd en wat zij daar voor over hebben.

Burgerbelang: Nee, daar is niet over nagedacht. Het pand zoals dat er nu staat heeft die waarde. Dat betekent niet dat het tegen elke prijs behouden moet worden.

D66: Het pand staat in het aanzicht beschermd stadsgezicht. Daarmee heeft het ook een status. Kunnen we ons daar op beroepen? En daarvan is de koper zich ook bewust geweest. Dat biedt grond voor discussie.

College: Dat klopt. De eigenaar was bekend met de status van het beschermd stadsgezicht. Dit biedt ook alle ruimte voor de discussie over de beeldbepalendheid van de locatie.

GroenLinks: Heeft de motie vooral gesteund vanwege de zorgen naar aanleiding van de krantenberichten. Daaruit kwam een beeld naar voren dat standpunt van het college met betrekking tot sloopt was: ja, tenzij. GroenLinks is voorstander van het uitgangspunt: nee, tenzij. Begrijpt de fractie dat het college in feite ook uitgaat van “nee, tenzij” en is het bereid de raad mee te nemen bij het vaststellen van de uitgangspunten en ontwerprichtlijnen?

College: Als de krantenartikelen de indruk hebben gewekt dat het college vond dat het pand zomaar gesloopt mag worden, dan is dat niet juist. Het college heeft altijd op het standpunt gestaan: nee, tenzij. Het college zegt toe de stedenbouwkundige voorwaarden door te spreken met de raad.

BZW: Houdt dit in dat het college een besluit neemt en de raad daarover informeert of dat de raad wordt geïnformeerd om dit vervolgens mee te nemen in de besluitvorming?

College: Het laatstgenoemde.

Burgerbelang: Merkt op dat de architect te horen had gekregen dat het pand eraf mocht.

College: Dat was een uitspraak van de eigenaar. Het college heeft altijd het standpunt nee, tenzij aangehouden, want de locatie ligt in het beschermd stadsgezicht.

D66: Toch wordt in het memo over de Poort van Zuid gesproken over de totale verwijdering van het pand?

College: Het college heeft de raad destijds een aantal scenario’s geschetst in het kader van de cultuurvisie Poort van Zuid. Daarin zijn verschillende scenario’s geschetst die uitgingen van de mogelijkheid tot het verwerven van de locatie. Eén van die scenario’s was het verwijderen van het pand en het vergroten van de Vispoortgracht met ondergrondse garage.

GroenLinks: Het college is buiten het aanwijzen van monumenten ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening.

College: Mocht er inderdaad sprake zijn van een vergunningaanvraag tot sloop, dan zal het college dit beoordelen en de vergunning niet verlenen als niet is voldaan aan de nee, tenzij voorwaarden.

Burgerbelang: Hoort graag wat het college vindt van de motie, want alles wat het college zegt staat ook in de motie.

College: College en raad zijn het eens over de geest van de motie. Het verzoek bevat echter ook punten die niet uitvoerbaar zijn.

Burgerbelang: Concludeert dat college en raad dicht bij elkaar zitten. Graag zouden zij in overleg gaan om te bekijken hoe de motie kan worden aangepast, zodat de gedachten wel in de praktijk kunnen worden gebracht.

BewustZW: Het blijft onzeker of het pand blijft bestaan. Hoe ziet het proces er uit. Waar staat het college in het gesprek met de ontwikkelaar. Kan een tijdlijn worden gegeven met de sturingsmogelijkheden?

College: Dit staat precies aangegeven in het memo. Er zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar over de mogelijkheden. Er is een kwaliteitsteam ingesteld en er is gesproken met de projectontwikkelaar en de architect. Het college is blij met de handreiking van de indieners van de motie.

BewustZW: Wat is de planning van de ontwikkelaar?

College: De ontwikkelaar heeft wel een planning maar die loopt sinds 2013 al niet zoals gedacht. Er is de afgelopen periode met name gewerkt aan wederzijds vertrouwen. De ontwikkelaar weet wat voor pand hij heeft gekocht.

GroenLinks: De ontwikkelaar heeft met de aankoop van dit pand ook een verantwoordelijkheid die hierbij hoort.

D66: Hoe is het instandhouden van het beschermd stadsgezicht te combineren met een mogelijk nieuw gevelbeeld?

College: Het is te combineren, maar dat is wel een uitdaging voor de architect. Binnen het beschermd stadsgezicht kunnen veranderingen plaatsvinden als dit recht doet aan het stadsgezicht. Dat wordt omschreven in de randvoorwaarden.

D66: Wie pakt de waardering hiervan op?

College: Het kwaliteitsteam van de Welstandscommissie toetst en adviseert aan het college. Het college neemt het besluit. Het college zal dit van tevoren afstemmen met de raad.

PvdA: Is verbaasd dat er na alle stappen die er sinds 2011 zijn gezet nu ineens een dergelijke motie komt.

Burgerbelang: Tot 2016 is er altijd gesproken over het behoud van het pand.

VVD: Dit is wel een markante plek en dus is de discussie relevant. Je kunt dit maar één keer goed of fout doen.

PvdA: Steunt de motie niet, maar wel de teneur ervan.

GroenLinks: Wil graag ingaan op de mogelijkheid de motie te verfijnen en aan te passen.

Burgerbelang: Streeft naar een raadsbrede ondersteuning van de motie en neemt de handreiking aan.

BewustZW: Denkt dat het goed is om de motie aan te passen voor raadsbrede steun.

PvdA: Ziet graag de aangepaste motie tegemoet.

D66: Wie is de opdrachtgever voor Courage.

College: Dat zijn dhr. Goudkuil en dhr. Kruyssen.

D66: Hoe heeft de opdracht eruit gezien.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Kruyssen, mede-eigenaar van het pand.

Dhr. Kruyssen is blij dat er nu constructief met de gemeente gesproken wordt over het pand. Er is onder meer gesproken over oplossingen voor de parkeerproblematiek. Er wordt nu geprobeerd er gezamenlijk een mooi plan van te maken.

D66: Zijn 36 appartementen heilig voor de ontwikkelaar?

Dhr. Kruyssen: De oorspronkelijke plannen betroffen 52 appartementen met zorg. Dit vond het college niet wenselijk. Er is nu een exploitabel plan, waarvoor 32 appartementen nodig zijn.

CDA: Is blij dat vanavond het gebouw centraal stond. Het gebied is ook belangrijk maar het is ook van belang dat we ons best doen voor het gebouw.

Burgerbelang: Stelt voor de behandeling uit te stellen tot 23 maart. Dan zijn ook de bevindingen van HBS binnen en dan kan meteen de aangepaste motie besproken worden.

De voorzitter concludeert dat de fracties hiermee instemmen.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 23 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is de motie Behoud voormalige meisjesvakschool door de fracties van Burgerbelang Zutphen Warnsveld, D66, CDA Zutphen Warnsveld, GroenLinks en Stadspartij Zutphen Warnsveld ingediend.

De motie draag het college op om het beschermde stadsaanzicht, inclusief de beschermde status van de bomen, aan de Vispoortplein in stand te houden, om samen met de eigenaar van het gebouw waarin de voormalige meisjesvakschool heeft gezeten te onderzoeken naar subsidiemogelijkheden om het beschermde stadsgezicht en het pand of, indien het niet mogelijk is het pand te behouden,  de beeldbepalende gevels te behouden. Voornoemde eigenaar voldoende mogelijkheden te bieden om tot een rendabele exploitatie te kunnen komen. De raad te informeren over de uitvoering van de motie voor het zomerreces van 2020.

Artikel 3:30 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt behandeld voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het digitale forum en roept iedereen op zich even te melden. Alle partijen zijn aanwezig.

Burgerbelang licht de motie toe. Iedereen heeft hetzelfde beeld over de meisjesvakschool. Er is een aantal kleine dingen aangepast in de motie. Het college heeft nu meer in handen richting projectontwikkelaar.

D66: Zijn er nog documenten onderweg of toegevoegd? Bijvoorbeeld een onderzoek?

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de motie. Stel nu dat de projectontwikkelaar met een mooi, nieuw ontwerp komt?

Burgerbelang: Het gaat hier om een beeldbepalend pand uit de interbellumperiode. Bovendien is dit het laatste ontwerp van deze architect. Het pand moet daarom behouden blijven. Herbouw is totaal geen optie.

ChristenUnie: Als er nou een wereldarchitect komt?

Burgerbelang: Het gaat om de unieke kenmerken van de architectuur van het huidige gebouw. Deze bouwperiode is belangrijk.

BewustZW: De raad heeft zitten slapen. Het proces is nu te ver. De motie is voor de bühne. Wil het college de schreeuw van de raad horen en invullen?

PvdA: Het pand is cultuurhistorisch waardevol. Maar diversiteit is ook belangrijk. Er is ruimte voor sloop, maar slechts onder strikte voorwaarden. Iedere generatie gebouwen voegt iets toe aan zijn omgeving. De motie en het college zitten grotendeels op één lijn.

Burgerbelang: Het vorige forum leidde tot aanpassing van de motie.

GroenLinks: We zijn al dicht bij elkaar. In het verleden is slecht gehandeld. GroenLinks staat achter de motie. De stad moet staan voor zijn parels. Wij komen op voor dit pand.

CDA: In 2015 zijn al allerlei opmerkingen gemaakt over de ontwikkeling van dit pand. Wij steunen de motie volledig.

College: GroenLinks wil de parel behouden. Het pand staat echter al lang leeg. De projectontwikkelaar wil er nu concreet iets mee gaan doen. Dat gaat verloedering tegen. Het college wil geen sloop. Wij willen “geen sloop, tenzij”. Daarom hebben we ook strakke criteria opgesteld. Iemand zei over de projectontwikkelaar “onze vriend”. Daar heb ik moeite mee.

GroenLinks: Niet iedereen kan het pand kopen. ’t Is echter wel beeldbepalend.

College: Wij zijn het eens met GroenLinks. Ik heb een vraag aan het forum: gaat het u vooral om behoud van de gevel of om het hele pand? Vragen jullie verder het college om een private ontwikkelaar te helpen met de exploitatie? Wat betreft het onderzoek waar D66 om vraagt: de oude HBS zou de cultuurhistorische waarden in kaart brengen.

Burgerbelang: In eerste instantie willen wij het hele pand behouden. Mocht dat niet kunnen, dan graag de gevel. De gemeente hoeft niet de ontwikkelaar te helpen met de exploitatie. Wel moeten we hem faciliteren.

D66: In de memo staat dat we de ontwikkelaar steunen. Waar komt het optimisme vandaan dat we eruit gaan komen?

College: Dat beeldbepalende laten we niet los. Het pand ligt in een beschermd stadgezicht. Daar houden we rekening mee. College en raad staan op één lijn: “geen sloop, tenzij”.

D66: Het ontwerp van Friso Woudstra kan een compromis zijn.

Burgerbelang: Het gaat om het huidige pand. Een nieuwe ontwikkeling haalt nooit de kwaliteit van het huidige pand. Spaar het pand.

VVD: Wij hebben een vraag aan de wethouder: hoe kan ze ervoor zorgen dat de authentieke waarden van de locatie in stand blijven?

Kies Lokaal ZW: Onze angst is dat er een modern, nieuw pand komt. Sloop en nieuwbouw is een historische fout. Wees zuinig op dit gebouw, het is uniek. Hoe breed is dat “tenzij”?

ChristenUnie: De locatie is ooit aangeboden aan de gemeente als eerste koop.

College: Dat “tenzij” is alleen in het alleruiterste geval. En dan zijn er diverse stedenbouwkundige criteria. We gaan een kwaliteitsteam in het leven roepen. Dat bestaat uit verschillende onafhankelijke adviesraden. In het team zitten de rayonarchitect, de commissie ruimtelijke kwaliteit, de buren en de erfgoedadviesraad. Het is dus een groep deskundigen. Op die manier zijn de stedenbouwkundige en architectonische waarden zo goed mogelijk gewaarborgd.

De voorzitter vraagt het forum of het onderwerp voldoende besproken is.

Burgerbelang: Ja, het is voldoende besproken en rijp voor behandeling in de raad.

De voorzitter constateert dat de meeste fracties het hier mee eens zijn.

CDA: Heeft de wethouder de mails gezien over dit pand?

Bewust ZW: Is de memo overlappend met de motie? Wij steunen de motie.

GroenLinks: Laten we het niet te breed maken en de mails erbij halen.

PvdA: Wij zien weinig verschil tussen de motie en het standpunt van het college.

GroenLinks: Ik zie wel een verschil. Er is meer borging nu.

VVD: Ik begrijp de PvdA. De commissie ruimtelijke kwaliteit zal belangrijk zijn.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer