Pagina delen

Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 27 januari 2020 is de motie "Behoud primaat gemeente met betrekking tot publieke ruimte bij uitrol 5G" ingediend door de fractie van GroenLinks.

De motie draagt het college op om de afhankelijke positie van de gemeente in relatie tot de uitrol van het 5G-netwerk bij het Kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de orde te stellen en daarbij aan te dringen op behoud van de regierol inzake het publieke domein. Ook wordt opgedragen om zelf alert en (pro)actief op te treden als telecombedrijven zich melden met een plaatsingsplan en daarbij goede voorwaarden af te dwingen ten aanzien van locaties en het beheer en onderhoud van de gemeentelijke assets. Over de voortgang op deze punten wenst de raad uiterlijk per 1 mei 2020 geïnformeerd te worden, aldus de motie.

Artikel 3:30 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt behandeld voordat de Raad er een besluit over neemt. In de raadsvergadering van 27 januari heeft de fractie van GroenLinks verzocht om directe behandeling. De raad heeft echter besloten dat eerst een Forum over de motie plaatsvindt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. De volgende vijf insprekers krijgen als eerste het woord:

- de heer Ligterink
- de heer Spaargaren
- mevrouw Hoekstra
- de heer Wortmann
- de heer Beumer

D66: In een RIVM-rapport uit 2019 staat als conclusie dat er geen bewijs is voor schadelijkheid van straling. Wat moet ik nu als burger daarmee doen?

Mevrouw Hoekstra: Het RIVM hanteert te oude gezondheidsnormen en neemt niet de biologische effecten mee.

GroenLinks: Laatst schreef ik een stuk in Contact over 5G. Ik heb nog nooit zoveel reactie gekregen als op dat stuk. Er is veel zorg over gezondheid en veiligheid rondom 5G. 5G is overigens nodig vanwege de toename van het dataverkeer. Er zijn straks veel antennes nodig. De landelijke wetgeving geeft aan dat gemeenten mee moeten en dat zij de eigen “assets” onvoorwaardelijk moeten inzetten.

College: De nieuwe technologie wordt uitgestort over ons. We voegen ons bij het landelijke beleid. Ik ben het eens met de insprekers, hun zorgen zijn terecht. Eerst moet er goed wettelijk bewijs zijn. Het is echter wel een lastige positie met de landelijke wetgeving die eraan komt. Ik stel voor dat ik op een later moment in gesprek ga met de insprekers over de mogelijkheden van de gemeente.

De heer Ten Broeke verlaat daarop het forum, omdat hij aanwezig moet zijn bij een ander forum.

GroenLinks: Het is fijn dat de wethouder dit aanbiedt. De raad heeft best wel speelruimte. Zie daartoe de bijlage bij de memo. De motie roept de gemeente op twee dingen te doen (zie de motie). Ook moeten we nu alvast nadenken over hoe straks te handelen.

D66: De gemeente moet haar “assets” om niet ter beschikking stellen.

GroenLinks: Dat “om niet” mag uit de motie.

D66: Wat bedoelt u met “vrijwel onbeperkte invloed”?

GroenLinks: Dat is een vertaling van vergunningsvrij: geen voorwaarden aan te verbinden.

BewustZW: In onze fractie was veel discussie over 5G. Wij vinden een signaal naar de VNG en de G40 prima. Anderzijds houden we de vooruitgang niet tegen.

VVD: Jammer dat het college er niet meer bij is. Ik heb een vraag aan GroenLinks: stemt u straks wel of niet in met de uitrol van 5G?

GroenLinks: Onze fractie heeft geen duidelijke mening. Ikzelf heb weinig behoefte aan 5G. Ik heb wel moeite met de toename van de straling.

VVD: Ik wilde graag de mening van de fractie horen.

ChristenUnie: Wij hebben geen compleet beeld van alle risico’s. Eén ding blijft in de motie achterwege: het energieverhaal. We zouden meer terughoudend kunnen zijn met dataverbruik.

GroenLinks: Dat klopt. Dat staat niet in de motie. Het energieverbruik neemt toe met een factor 18. De raad kan dat echter niet beïnvloeden.

CDA: Wij hebben veel vragen:

- Hoe staat de VNOG in deze materie?
- Is er kennis aanwezig?
- Wat wil de EU?
- Zijn bromtonen meegenomen?
- Is 5G wel veilig?

GroenLinks: De CDA-vragen zijn wat technisch. We hebben de VNOG niet geraadpleegd. Het college heeft wel contact gehad met de GGD. Die heeft echter niet naar de medische aspecten gekeken.

Stadspartij: Hoe staan andere gemeenten hierin?

GroenLinks: in de gemeente Bergen is een motie die op het zelfde neerkomt als mijn motie unaniem aangenomen. Ook in Maastricht, Eindhoven, Apeldoorn en Amsterdam speelt dit onderwerp. Ik leid daaruit af dat er steun is voor mijn motie.

D66: Wat is de kern van de motie: gezondheidsrisico’s of de rol van de gemeente?

GroenLinks: Met de motie beoog ik een wakeupcall te doen serieus naar 5G te kijken. Ook wil ik dat onderzocht wordt wat we nog kunnen beïnvloeden. Het gaat niet over gezondheid. De kern is de autonomie van de gemeente.

De voorzitter vraagt het forum of de motie voldoende besproken is en concludeert uit de reacties dat dat zo is. De motie kan dus door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Bij de hoofdelijke stemming werden 27 stemmen voor en 1 stem tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend