Pagina delen

Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 11 maart 2019 is de motie "Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West" door de fracties van GroenLinks en CDA ingediend.

In de motie vragen de genoemde fracties het college om de Contactgroep in oprichting in overweging te geven de Gebiedsvisie Eefde-West, die in 2016 door de Dorpsraad Eefde is opgesteld, opnieuw als uitgangspunt te nemen en deze uit te werken naar concrete projecten die het behoud van het half-agrarisch landschap en de versterking van het landschap tot doel hebben. De fracties vragen het college de Raad én de bewoners hierover uiterlijk voor het zomerreces 2019 te informeren.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-03-2019 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er hebben zich drie insprekers aangemeld voor deze vergadering. De eerste inspreker is de heer Bron, inwoner van Eefde-West.

Inspreker: Voor de gezondheid en leefbaarheid in Eefde-West is het belangrijk dat de verschillende grote projecten in het gebied stoppen. De windturbines moeten van tafel, hiervoor ontbreekt het draagvlak in de regio. De gemeente moet waar mogelijk geen vergunningen verstrekken. Er zijn alternatieven voor het opwekken van duurzame energie.

De gezondheid van de inwoners van Eefde-West is in gevaar. Het GGD-onderzoek is een begin, maar een onderzoek naar de cumulatieve gezondheidseffecten is nodig.

Het was beter geweest als de motie scherper was geformuleerd.

Voorzitter: Zijn er vragen voor de heer Bron?

PvdA: Welke duurzame alternatieven ziet u voor het opwekken van energie?

Inspreker: Met het waterschap is al gesproken over andere wijzen om energie op te wekken. Natuurlijk zullen ook andere vormen weerstand oproepen.

VVD: Bent u tevreden met de motie?

Inspreker: Maak de motie sterker, bijvoorbeeld met een cumulatieve geluidsnorm om garanties te geven op maximale (geluid)effecten.

GroenLinks: Een alternatief is een zonnepark, hiertegen is toch ook weerstand?

Inspreker: Natuurlijk is niet iedereen voor. Het voordeel van een zonnepark is dat de nadelige effecten op gezondheid en geluid wegvallen. Het nadelige effect op het landschap blijft bestaan. Wel kan “slechte” grond ingezet worden. Belangrijk is dit in goede dialoog met inwoners te doen.

CDA: Het GGD-gezondheidsonderzoek is volgens u niet voldoende?

Inspreker: Het is een begin, maar vervolgonderzoek is nodig.

Voorzitter: De tweede inspreker is de heer Huisintveld.

Inspreker: Eefde-West staat onder druk. Steeds wordt benadrukt dat de verschillende projecten via democratische beslissingen tot stand komen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat 84% van de inwoners tegen de plaatsing van windmolens is. Voor inwoners van Zutphen zijn de windmolens ver weg, de inwoners van Eefde-West tellen voor Zutphen niet mee.
De pijp van slibverwerker GMB levert veel stank op. De geplande verhoging daarvan betekent voor meer mensen stankoverlast, maar dan wel in mindere mate. De windturbines komen op plekken te staan, waar ze de stank helaas ook weer naar beneden kunnen voeren.

CDA: Hoe denkt u over 12 hectare zonnepanelen in Eefde-West, als vervanging voor windmolens?

Inspreker: Dat betekent opnieuw overlast van een nieuw project. Het is een stapeling van projecten, alles telt op. De maat is vol.

Stadspartij: Wat vindt u van de motie?

Inspreker: De motie schiet te kort, het gaat om het stopzetten van deze ontwikkelingen. Maar iets is beter dan niets.

Voorzitter: Dan nu het woord aan de derde inspreker, dat is mevrouw Lubbering.

Inspreker: Wij hebben een melkveebedrijf in Eefde-West. De dichtstbijzijnde windturbine komt op 400 meter van ons huis te staan. Een groot deel van de dag zijn we buiten en nog dichterbij. Op verschillende momenten van de dag hebben we last van slagschaduw. (De inspreker toont een foto, zie hiervoor de bijlage.) De overlast van de windturbines komt bovenop die van de rondweg, die enkele jaren geleden is aangelegd.

PvdA: Tijdens een bijeenkomst van IJsselwind en het waterschap is gezegd dat mensen geen overlast hoeven te ondervinden, omdat de windturbines op bepaalde momenten stilgezet kunnen worden. Is daarover met u gesproken?

Inspreker: Ja dat klopt, op basis van de situatie vanuit het keukenraam. Het grootste gedeelte van de dag zijn wij buiten, daar geldt dat niet.

Stadspartij: Wat vindt u van de motie?

Inspreker: De motie is te zwak. Er zijn alleen maar negatieve ontwikkelingen in Eefde-West en daar doet de motie niets tegen.

Voorzitter: Dank aan de insprekers voor hun bijdrage. Dan de fractie van GroenLinks, als initiatiefnemer van de motie.

GroenLinks: De insprekers tonen wel aan dat er veel onrust is onder de bewoners van Eefde-West. Er is veel veranderd in het gebied, ten koste van het landschap en woongenot. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de gemeentegrens. Ten behoeve van de leefbaarheid en het landschap willen wij met de gemeente Lochem en het waterschap duidelijkheid en perspectief bieden aan de bewoners over de toekomst. Het dorpsplan uit 2016 is een mooi uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan.
Onze fractie is voor het plaatsen van de drie windmolens, dat moeten we nu niet terugdraaien. Het gezondheidsonderzoek is heel belangrijk. De motie is bedoeld als een hart onder de riem, mijn oproep aan de raad is dit positieve signaal te steunen.

CDA: Wij zijn mede-indieners van deze motie, ook omdat we denken als raad van Zutphen iets te moeten doen met de gevoelens van onrust, onmacht en onvrede in Eefde-West.
Een vraag aan de wethouder; wanneer kunnen we de resultaten van het GGD-onderzoek verwachten?

College: De GGD volgt twee sporen in haar onderzoek. Het eerste spoor betreft een inventarisatie van de kankergevallen. Het tweede gaat om het milieuonderzoek. Kan de kanker worden veroorzaakt door de uitstoot vanaf de Mars? Dit wordt getoetst aan de hand van de bij vergunningen toegestane uitstoot. Daarnaast wordt getoetst op basis van metingen van de daadwerkelijke uitstoot. Ook loopt een onderzoek naar het grondwater. Een eerder onderzoek naar fijnstof door de N348 wordt meegenomen in de resultaten. Voor alle verschillende onderzoeken verwachten we de resultaten nog voor de komende zomer.

Ik zeg toe na te gaan of we een optelsom, een cumulatief resultaat van de verschillende onderzoeken kunnen leveren. Daar krijgt de contactgroep Eefde-West op 26 maart antwoord op.

PvdA: Klopt het dat het bedrijf GMB eigenstandig onderzoek doet naar de eigen uitstoot?

Wethouder: Dit is een aanbod van GMB zelf. De gemeenten Lochem en Zutphen zijn met het bedrijf in gesprek.

VVD: De motie gaat niet over windmolens, maar over de contactgroep Eefde-West. Is dat een Zutphense aangelegenheid? En zo niet, waarom dan deze motie?

D66: Het idee om de inwoners een hart onder de riem te bieden, steunen we. We lijken alleen weinig te kunnen veranderen. Waar bestaat de steun dan uit? Is de weg via de contactgroep de juiste?

PvdA: Het is een goede zaak dat we aandacht hebben voor de bewoners van Eefde-West. Wij vragen ons wel af of we de ontwikkelingen in het gebied niet te veel op slot zetten voor de toekomst.

Stadspartij: De motie is vriendelijk, maar moeten we dit soort zaken in een motie regelen?

Burgerbelang: De motie gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Burgerbelang was tegen het plaatsen van deze windturbines. Wij vragen de andere fracties plaatsing van de molens te heroverwegen.

GroenLinks: Wij denken dat de ontwikkelingen in Eefde-West een gedeelde aangelegenheid zijn voor de wethouders van Lochem, Zutphen en de bewoners zelf. Dat is ook de samenstelling van de contactgroep.

VVD: De gebiedsvisie Eefde-West is van de gemeente Lochem.

GroenLinks: De motie is bedoeld om een boodschap uit Zutphen mee te geven.

VVD: Kunnen we dat niet aan de wethouder overlaten? Wij hebben moeite met de motie.

GroenLinks: De essentie van de motie is de contactgroep te vragen te bekijken hoe de ruimte het beste kan worden ingericht en hiervoor een eindbeeld te schetsen. Het is aan de contactgroep zelf om dit in te vullen.

D66: En als de contactgroep adviseert het besluit over de windmolens terug te draaien?

GroenLinks: De contactgroep zou dit kunnen adviseren. Mijn fractie is echter voorstander van deze windmolens, dit besluit lijkt een gepasseerd station.

College: Het lijkt me goed te benadrukken dat deze contactgroep geen besluitvormend orgaan is. We gaan om tafel om over de ontwikkelingen af te stemmen. De contactgroep besluit niet en is ook geen adviesorgaan.

GroenLinks: Wij zijn het ermee eens dat de contactgroep geen besluitvormend orgaan is. De raad beslist. Wel kunnen ideeën op elkaar worden afgestemd.

College: Het is duidelijk dat onder inwoners zorgen zijn over de ontwikkelingen. Vanuit dit Forum is nog geen duidelijk signaal gekomen. Mijn aanbod is dat ik de gevoelens van dit Forum overbreng aan de contactgroep. Dat er zorgen zijn over de optelsom aan projecten en dat de raad daarover wil nadenken. Tegelijk hebben we te maken met een grote opgave door klimaatverandering; de energietransitie.

GroenLinks: Het lijkt ons goed de gevoelens over te brengen. Daarnaast kan wellicht worden gesproken over de eindsituatie qua leefbaarheid en landschap in het gebied?

College: Het is lastig om te zeggen hoe het over tien jaar moet zijn. Daarvoor hebben we instrumenten als gebiedsvisies en bestemmingsplannen. Op 26 maart zal ik de gevoelens van het Forum in de contactgroep overbrengen. Met de wethouder van Lochem kan ik de gebiedsvisie bespreken.

Voorzitter: Voor wat betreft de vraag van Burgerbelang naar een heroverweging van het besluit om de windmolens te plaatsen, dat lijkt me eventueel iets voor een ander moment. Dat past niet in het Forum van vanavond.

De motie wordt geagendeerd in de raadsvergadering van 8 april 2019.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend