Pagina delen

Motie: Behoud kinderboerderij De Schouw

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 29 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 15 januari 2018 is de motie "Behoud kinderboerderij De Schouw"  door de fractie van de PVDA ingediend en door de fracties van Lijst van Vliet, Stadspartij, SP en Burgerbelang Zutphen Warnsveld mede-ingediend.

De motie draagt het college op om samen met kinderboerderij De Schouw naar een duurzame oplossing te zoeken voor de nijpende financiële situatie om de kinderboerderij te behouden en uiterlijk 1 mei 2018 een voorstel voor te leggen aan de raad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de raad er een besluit over neemt.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 29-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
StadspartijM Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe. Er zijn 3 insprekers die als eerste het woord krijgen. Aansluitend gaat het Forum in gesprek over de motie. 

De volgende insprekers maken gebruik van het spreekrecht:

1. mw. Otten

2. mw. Lankwarden (beheerder Kinderboerderij De Schouw)

3. dhr. De Graaff (adviseur Kinderboerderij De Schouw)

De inspreekreacties zijn als bijlage toegevoegd aan het verslag.

PvdA merkt naar aanleiding van de bijdrage van mw. Lankwarden op dat de kinderboerderij op veel gebieden actief is: sociaal beleid, in de wijk en voor natuurbehoud en daarnaast 55.000 bezoekers per jaar trekt. Kinderboerderij doet het daarmee goed. 

VVD vraagt aan mw. Lankwarden of er al contact is geweest met de ambtelijke organisatie of het college.

Mw. Lankwarden geeft aan dat het bestuur contact heeft gehad.

CDA vraagt of de financiële zorg plotseling is ontstaan of dat de kinderboerderij dit al langere tijd heeft zien aankomen.

Mw. Lankwarden antwoordt dat de kinderboerderij dit sinds de verzelfstandiging heeft zien aankomen en daarover ook gesprekken heeft gevoerd met de gemeente.

PvdA vraagt wat de gevolgen zouden zijn als de kinderboerderij entree zou gaan heffen?

Mw. Lankwarden geeft aan dat het bezoekersaantal waarschijnlijk zal dalen ook omdat veel mensen in de wijk weinig te besteden hebben. Kinderboerderij wil laagdrempelig blijven.

Naar aanleiding van de bijdrage van dhr. De Graaff vraagt de Stadspartij of het contact met de gemeente minder is geworden sinds de heer Groen.

Dhr. De Graaff licht toe dat aan de kinderboerderij ca. vijf jaar geleden een bezuiniging is opgelegd van € 125.000. Er was een buffer van ca. € 60.000 maar dat geld is opgeraakt inmiddels. De gemeente heeft voor dit jaar € 20.000 toegezegd. Verschillende organisaties willen een donatie doen aan de kinderboerderij maar niet voor beheer. 

PvdA vraagt een bevestiging of incidenten wel worden gefinancierd maar de exploitatie niet sluitend kan worden gemaakt.

Dhr. De Graaff bevestigt dat.

GroenLinks informeert wat de concrete vraag is van de kinderboerderij aan de gemeente.

Dhr. De Graaff antwoordt dat dit een structureel bedrag is van € 25.000 per jaar met behoud van vrijheid.

D66 informeert of niet in een eerder stadium is gesproken met de betreffende ambtenaar/de wethouder en of de kinderboerderij ook jaarrekeningen heeft.

Dhr. De Graaff licht toe dat hij op persoonlijke titel ongeveer 2 jaar geleden een brandbrief heeft geschreven aan het college en daar daar nu nog een antwoord op moet krijgen. Voorts wordt aan alle financiële eisen voldaan en worden jaarrekeningen opgesteld.

CDA vraagt of vanuit de gemeente ooit de suggestie is gedaan om verbinding te leggen met bijvoorbeeld Dagelijks Bestaan, de Kaardebol of Cambio?

Dhr. De Graaff geeft aan dat overkoepelend iets neerzetten geen meerwaarde heeft.

De voorzitter geeft vervolgens aan dat wordt over gegaan tot bespreking van de motie en geeft de indiener van de motie het woord.  

PvdA licht toe dat de motie voor zich spreekt. Kinderboerderij doet veel activiteiten met maatschappelijk belang op verschillende domeinen. Neem die organisatorische en financiële aspecten in ogenschouw bij beoordeling van de motie en kijk naar sociale doelstellingen, groenonderhoud, natuurbehoud-doelstellingen, e.d. Het etiket is breder dan alleen 'kinderboerderij'.

College geeft aan dat de kinderboerderij belangrijk is met brede maatschappelijke waarde. In 2016 is gesproken met de kinderboerderij en is de financiering geregeld voor 2 jaar. Ook goed dat de samenleving actief is betrokken bij de kinderboerderij. Het zou mooi zijn als er donateurs worden gevonden voor een bijdrage in de kosten van beheer. Misschien kan worden onderzocht of er met Cambio iets kan worden geregeld waarbij de gemeente als 'achterwacht' kan fungeren. College onderstreept het belang van de kinderboerderij en gaat haar best doen om te kijken of er structureel geld kan worden gevonden.

PvdA vraagt hoe het college er tegenaan kijkt om voor financiering over de grenzen van afgebakende budgetten heen te kijken (dus bijvoorbeeld niet alleen kijken naar het budger voor welzijn)? 

College geeft aan dat dit kan maar dat de portefeuillehouder daar niet alleen over gaat.

VVD wijst op de acties die inmiddels zijn voorgekomen uit de publiciteit over het onderwerp. Kinderboerderij heeft hierdoor een 'boost' aan aandacht gekregen die het ook verdient. Wacht af wat er vanuit de samenleving aan acties wordt opgepakt en fungeer als gemeente als achterwacht waardoor het bestaansrecht structureel is geborgd. Proberen te streven naar structurele aandacht in de media en daarmee ook geld los te kweken. Gratis toegankelijk voor alle kinderen dient mogelijk te blijven.

SP wijst erop dat de kinderboerderij nu ook al acties voert die wat opleveren maar daarmee niet rondkomt. Er zijn 3 opties: niets doen, de kinderboerderij elk jaar laten bedelen om geld of samen met de kinderboerderij zoeken naar een structurele oplossing (en jaarlijks € 25.000 bijdragen).

VVD geeft aan dat het geen kwestie is van bedelen

SP vraagt of de kinderboerderij elk jaar op deze manier dient te handelen?

VVD antwoordt dat het niet op deze manier hoeft maar dat ook andere creatieve oplossingen kunnen worden gezocht. Het hoeft niet alleen aan het eind van het jaar als er een tekort dreigt maar kan ook halverwege het jaar. 

Stadspartij wijst erop dat de kinderboerderij door de bezuinigingen ook goed ondernemerschap heeft moeten laten zien. Blijf dat ondernemerschap tonen, bijvoorbeeld met Cambio. De motie wordt ondersteund.

Burgerbelang onderstreept het belang. De kinderboerderij moet behouden blijven. De brede maatschappelijke waarde is aangetoond en er zal gezocht moeten worden naar het leggen van verbindingen. Er dient een structurele oplossing te komen voor de financiering. 

CDA merkt op dat verschil dient te worden gemaakt in incidenteel geld en structureel geld. Het probleem zijn de structurele inkomsten.

ChristenUnie kan zich voorstellen dat er jaarlijks een actie/campagne wordt gevoerd om geld op te halen maar kan zich ook het onbehagen voorstellen dat er een gevoel van bedelen ontstaat. De opmerking van de Stadspartij over ondernemerschap heeft getrickkerd; het is goed om de boel 'op scherp' te houden en dat de kinderboerderij zelf ook een prikkel houdt om te proberen geld binnen te halen. De motie wordt gesteund.

SP geeft aan dat de kinderboerderij de boel zelf al jaren op scherp houdt door het uitvoeren van allerlei acties.

GroenLinks zegt de motie te zullen steunen. De kinderboerderij vervult veel maatschappelijke doelen. De gemeente kan de handen er niet zo vanaf trekken. De indieners van de motie wordt gevraagd of zij hebben gekeken naar mogelijke precedentwerking als andere instanties (bijvoorbeeld andere dierenweides) ook financiële knelpunten krijgen?

PvdA wijst erop dat de kinderboerderij meer is dan een doorsnee ‘dierenweide’ en een bredere functie heeft met andere taken en andere rollen. Dit geeft een andere invalshoek.

D66 zegt dat bij ondernemend bezig zijn ook een begroting en een ondernemersplan horen. Als je een begroting opstelt dient vooraf de inkomstenkant te kloppen zodat niet achteraf tekorten blijken.

SP vraagt of D66 vindt dat de kinderboerderij een commercieel bedrijf dient te worden?

D66 antwoordt dat dit niet het geval is. Met het genoemde tekort wordt gedoeld op de toekomst dus het is goed dat er een structurele oplossing komt. 

College geeft aan veel waardevolle dingen te hebben gehoord al is de genoemde term 'bedelen' niet terecht. College hoopt dat Cambio een rol kan spelen in een structurele oplossing. Hoopt op rol van Cambio.

PvdA geeft tot slot aan het van belang te vinden dat de functie van ‘achterwacht’ niet wordt beschouwd als redmiddel als andere oplossingen niet lukken. Het gaat om een structurele oplossing.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en voor besluitvorming kan worden geagendeerd voor de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Bij de bespreking werden zo'n 400 kleurplaten aangeboden aan de voorzitter.
Geen amendementen ingediend