Pagina delen

Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 27 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Naar aanleiding van het besluit van Gelre Ziekenhuizen om de Intensive Care zorg in het Zutphense Gelre ziekenhuis te beëindigen is deze motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om maximale inspanningen te plegen om deze zorg in Zutphen te behouden.

Omdat het natuurlijk verzorgingsgebied van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen ook betrekking heeft op inwoners uit de gemeenten Brummen, Lochem en Bronckhorst is ook aan deze gemeenten gevraagd om een bestuurder deel te laten nemen aan de bespreking van deze motie.

Vanuit de Gelre Ziekenhuizen zal ook een afvaardiging deelnemen aan deze vergadering.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 27-03-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA om haar motie toe te lichten

De PvdA verduidelijkt haar motie die zorg uitspreekt wat er met het kwaliteitsniveau van het ziekenhuis gaat gebeuren als de intensive care verdwijnt uit het Gelre ziekenhuis. Betekent dit dat het aanbod in de zorg verschraalt terwijl veel bewoners uit de regio van afhankelijk zijn. Tevens is het ziekenhuis een grote werkgever in de regio en is het behoud van banen van groot belang.

De voorzitter geeft het woord aan het bestuur van het Gelre ziekenhuis om een reactie op de motie te geven.

Het bestuur van het Gelre ziekenhuis is vertegenwoordigd door de heer H.G. Maalderink, de heer B.M.J.M. Mutsears en door de heer M.A. Galjé

Het Gelre ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van tegengestelde belangen omdat zij ook alle belang heeft in het kunnen geven van de optimale zorg. Zeker ook gezien de rol die het ziekenhuis heeft als maatschappelijke organisatie en haar verantwoording daarin. De mensen uit de streek zien dit als hun eigen ziekenhuis waarvan zij goede zorg verwachten.

De tendens is dat er steeds minder ziekenhuizen komen en dat er concentratie in de zorg is ontstaan om de verhoging van kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Zutphen is wat dat betreft een klein ziekenhuis.

Het Gelre ziekenhuis wil de kwaliteit van het zutphense ziekenhuis echter op het niveau houden zoals het altijd is geweest. De geboortezorg en de spoedeisende zorg blijven hetzelfde en bij acute situaties kunnen mensen er altijd terecht ook als dat levensbedreigend is. Dat is de insteek nu, en ook voor in de toekomst.

De Intensive care in Zutphen valt onder categorie 1 en de IC in Apeldoorn in niveau 2. Categorie 3 is het hoogst.

De doelstelling is om in Zutphen de intensieve zorg te blijven leveren. Bij de kwaliteitsinspectie bleek dat de IC in Zutphen niet volledig voldeed aan de geldende veiligheidsnormen. In overleg met de Inspectie is afgesproken dat er maatregelen worden getroffen om weer aan de kwaliteitsnormen te kunnen voldoen die behoren bij het niveau van IC categorie 1. In tussentijd is het IC afgeschaald naar het niveau hardcare (HC). Dus wel dezelfde zorg maar met HC faciliteiten. Het ziekenhuis verwacht echter op korte termijn weer aan de eisen van IC categorie 1 te kunnen voldoen. Na beoordeling van de Inspectie kan het IC naar verwachting weer worden opgeschaald naar niveau 1.

De zorg die nu geboden wordt is feitelijk nog dezelfde echter het niveau van de Intensive Care is HC. Vanwege deze verlaagde categorie moeten 4 patiënten per maand naar Apeldoorn worden gebracht. Dit laat zien dat de impact feitelijk laag is.

Omdat er snel aangepakt moest worden is er hierover niet optimaal gecommuniceerd. Er is wel een communicatieplan opgesteld waarover het college ook geïnformeerd is, net als andere partijen.

Er wordt gewerkt aan een toekomst bestendig Zutphens Gelre ziekenhuis. Het doel is om het IC niveau 1 in de toekomst te waarborgen waarbij kwalitatieve goede en veilige zorg gegarandeerd blijft. Hiervoor wordt een lange termijn visie opgesteld met onder andere deskundigen van buitenaf. Rond de zomer 2017 is deze visie naar verwachting afgerond.

De problemen rondom de IC hebben echter niets met financiën te maken. Het afschalen naar HC kost alleen maar geld omdat door het ontbreken van een IC niveau 1 geen extra inkomsten meer ontvangen worden, terwijl de kosten voor de zorg dat niveau wel doorlopen.

Het bestuur van het ziekenhuis benadrukt nog even dat bij het landelijke patiëntentevredenheidsonderzoek, het ziekenhuis in Zutphen op de 2e plaats staat. Er wordt naar gestreefd om dat zo te houden.

Tevens benadrukt het bestuur van het ziekenhuis dat er op dit moment een tekort is aan IC verpleegkundigen !

De voorzitter bedankt het bestuur van het Gelre ziekenhuis voor haar toelichting en geef het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

Het CDA wil weten hoe lang het duurt voordat de opwaardering naar IC categorie 1 weer een feit is.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat dit slechts enkele weken hoeft te duren echter dat zij daarbij afhankelijk zijn van de keuringsinstanties die de kwaliteit moeten beoordelen.

De VVD wil weten of dit een tijdelijk opheffing is en zij vraagt zich af waarom dit niet beter in de kranten gecommuniceerd is. Daarnaast heeft zij begrepen dat er een aantal kwaliteitsnormen niet gehaald zijn die volgens het ziekenhuis niets te maken hadden met de zorg. Waarmee had dat dan wel te maken ?

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat die normen te maken hebben met IC systemen die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Wat de communicatie betreft is er in een heel kort tijdsbestek heel voorzichtig over dit soort zaken gecommuniceerd. Er moest ook nog met de Inspectie nog gesproken worden over hoe de kwaliteit op termijn gewaarborgd kon worden. Er is ook nooit gecommuniceerd over opheffing, alleen over tijdelijke afschaling en over de kwaliteitsborging over lange tijd.

De gemeente Bronckhorst wil weten of er kaders zijn over bijvoorbeeld bereikbaarheid in afstand en tijd waaraan het ziekenhuis moet voldoen. Bepaalt het ziekenhuis dat zelf met de zorgverzekeraar of zijn daar wettelijke regelingen voor. Tevens wil zij weten wat deze wijziging concreet voor de inwoners van de regio betekent.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat er normen zijn over de bereikbaarheid van het ziekenhuis en dat de tijdelijke wijziging geen probleem oplevert voor de inwoners van de regio.

De SP wil weten of de raad van bestuur van het ziekenhuis zelf de inspectie op de hoogte heeft gebracht van de problemen? Tevens wil zij weten of de geruchten kloppen dat het ziekenhuis in Zutphen in de toekomst wordt afgewaardeerd tot het niveau polikliniek.

Het Gelre ziekenhuis beaamt dat de raad van bestuur van het ziekenhuis zelf de inspectie heeft geïnformeerd. Over zulke belangrijke zaken wordt direct gecommuniceerd met de Inspectie. De intentie van het Gelre ziekenhuis is om de kwaliteit de IC van het ziekenhuis op niveau 1 te houden inclusief de zorg er omheen

De PvdA concludeert dat de motie overbodig is. Echter zij maakt zich nog wel zorgen over de financiële situatie van het ziekenhuis in relatie met het niveau van de zorg waar naar gestreefd wordt.

Het college vindt dat de vragen die nu gesteld zijn beter eerst aan het bestuur van het ziekenhuis gesteld hadden kunnen worden. Dan was er al veel eerder duidelijkheid geweest en had de motie ook niet opgesteld hoeven te worden.

De PvdA geeft aan dat zij wel heeft geïnformeerd bij de OR en bij de cliëntenraad van het Gelre ziekenhuis.

D66 geeft aan dat het ziekenhuis een goede toelichting heeft gegeven en dat er door het bestuur goede en zorgvuldige keuzes zijn gemaakt.

De VVD geeft ook aan dat zij zich zo goed mogelijk door het ziekenhuis heeft laten informeren. Zij verwijt het college dan ook dat als zij meer informatie had dan in de motie staat, dat zij de Raad dan al eerder had kunnen informeren.

De SP benadrukt nog eens de zorg die onder de medewerkers in het ziekenhuis leeft dat het ziekenhuis tot een lager niveau afgewaardeerd wat mede misschien banen gaat kosten.

Het Gelre ziekenhuis benadrukt nog eens dat er alles aan gedaan wordt om de zorg die nu geleverd wordt, overeind te houden. Het ziekenhuis in Zutphen blijft op niveau en wordt geen polikliniek. De Complexe zorg wordt in Apeldoorn gedaan echter dat is een paar procent van het totaal. Het grootste deel van de zorg blijft in Zutphen. Hoewel aan de Intensive Care eisen steeds hoger worden gesteld, krijgt Zutphen de IC status niveau 1 terug en zal deze worden behouden.

Het Gelre ziekenhuis werkt aan een rendementsprogramma zoals de meeste ziekenhuizen doen. Dit is nog onder druk van de zorgverzekeraar maar ook omdat het ziekenhuis dat zelf wil om zodoende toekomstbestendig te zijn. Daarnaast benadrukt men nog eens dat afschaling naar high care zorg als gevolg heeft dat er minder inkomsten komen maar dat de zorgkosten hetzelfde blijven. Dus dat is zeer nadelig en juist een prikkel om terug te komen op het IC niveau 1.

Het College geeft aan zij juist het presidium heeft geadviseerd om het probleem bij het Gelre ziekenhuis met alle partijen in een forum te bespreken. Zij had tijdens een onderhoud met directie van het ziekenhuis al meer informatie ontvangen, echter toen was de motie al ingediend.

VVD vindt het onterecht dat het college de indieners van de motie kapittelt.

Het Gelre ziekenhuis deelt de zorgen van haar medewerkers en wil deze verminderen door hen steeds goed te informeren over de voortgang van het proces.

Burgerbelang is blij dat het om een tijdelijke situatie gaat, echter het krantenartikel van 2 maart 2017 suggereert anders.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat de haar grootste zorgverlening gaat om de chronische zorg. Deze zal in de komende jaren toenemen. Tevens is men bezig met een rendementsverbetering om ook in de toekomst de kosten te kunnen dekken.

Burgerbelang wil weten hoe het zit met de specialisatie op dit moment nu er sprake is van een IC met een lager kwaliteitsniveau.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat patiënten met een hoog gezondheidsrisico op dit moment niet in Zutphen behandeld worden, echter dit is maar marginaal.

Burgerbelang vraagt zich af hoe in de huidige situatie het verschil tussen het Intensive care kwaliteitsniveau Hard Care en niveau 1 wordt overbrugd ?

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat zij de zorg op een dusdanige veilige manier organiseert dat zij voldoen aan de eisen die aan een ziekenhuis in het algemeen gesteld worden.

De VVD maakt zich zorgen over de zorgverlening op de lange termijn.

Het Gelre ziekenhuis vindt het terecht dat er zorgen zijn over de zorgverlening in de toekomst. Echter de intentie is nu dat de kwaliteit van de zorg in Zutphen op niveau blijft en voldoen aan de landelijke richtlijnen. De kwaliteit van zorg op verloskunde en eerste hulp moeten met de huidige faciliteiten mogelijk blijven.

De PvdA geeft aan dat zij de motie meeneemt ter beraad in de fractie.

Het CDA geeft aan dat de motie het doel heeft bereikt waarvoor het is ingediend en is tevreden over het resultaat.

De VVD wil graag weten hoe de raad nu verder geïnformeerd wordt.

Het College geeft aan dat zij intensief contact heeft met de directie van het Gelre ziekenhuis. Zij zal de Raad op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen in het ziekenhuis.

Het CDA vraagt of de directie van het ziekenhuis het daar mee eens is.

Het Gelre ziekenhuis geeft aan dat dat zij graag de raad geïnformeerd wil houden over de gang van zaken in het ziekenhuis.

Na het horen van de reacties concludeert de voorzitter dat de motie voldoende is besproken. De indieners van de motie zullen gaan bepalen of deze ingetrokken wordt of alsnog ter besluitvorming naar de Raad kan.

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 3 juli 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 03-07-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend