Pagina delen

Motie: Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand De Wildeman

Toelichting

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 23 september 2019 is de motie "Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand de Wildeman" door de fracties van Stadspartij en D66 ingediend.

In de motie vragen de genoemde fracties het college om samen met het museum al het nodige te doen om Geelvinck voor Zutphen te behouden. Tevens wordt het college verzocht om samen te werken met het museum en actief mee te zoeken naar partners die het museum willen ondersteunen.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAK.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de Stadpartij één van de indieners van de motie.

Stadspartij en D66 geven aan dat zij zich zorgen maken over het mogelijk verdwijnen van Geelvinck museum in Zutphen. Het museum is een blikvanger en is van toegevoegde waarde op het culturele aanbod in de stad. De collectie sluit aan bij de historische stad en de activiteiten zoals het cello festival. De motie vraagt niet om een financiële steun of subsidie maar meer om samenwerking met het museum.

D66 verduidelijkt dat het museum naast het culturele ook een economische waarde voor de stad heeft. Het publiek doet immers ook weer uitgaven in de stad.

De insprekers de heer Buisman, algeheel directeur van het Geelvinck museum en mevrouw van Dommelen geven een uiteenzetting zie bijlage.

De voorzitter geeft het woord aan de raadsleden voor het stellen van vragen aan de insprekers.

GroenLinks wil weten of er as donderdag een gesprek is met het college over het pand Wildeman ?

de heer Buisman beaamt dat er dan een eerste gesprek is over de aankoop van het pand.

GroenLinks vraagt zich af of de heer Buisman wel vertrouwen heeft in het college gezien zijn gebruikte woordkeuze.

De heer Buisman geeft aan dat zij niet het gevoel hebben dat het college hen ondersteunt. Bij het vorige college hadden zij een meer welkom gevoel en werden zij ook meer gefaciliteerd.

PvdA wil weten of de afspraken die tussen de gemeente en het Geelvinck museum 2 jaar geleden zijn gemaakt ook nagekomen zijn.

De heer Buisman geeft aan dat er 3 keer afspraken zijn gemaakt met de intentie tot continuïteit in het verblijf van het museum in Zutphen. Dat heeft in 2017 geleid tot het 2 jaar in bruikleen krijgen van het pand. Het museum heeft daarop ook geïnvesteerd in het pand de Wildeman.

De PvdA vermeldt dat het museum 2 jaar geen huur heeft hoeven te betalen en daar ook vervolg afspraken over zijn gemaakt. Wordt daar dan ook een vervolg aangegeven ?

De heer Buisman geeft aan dat de bruikleen overeenkomst een soort antikraak regeling is geweest. Ook heeft het museum alle onderhoudskosten voor haar rekening genomen waardoor de gemeente kosten werden bespaard.

ChristenUnie wil weten of er een eind datum voor het museum is wanneer zij er definitief uit moeten zijn.

De heer Buisman vermeldt dat de einddatum nu 16 november 2019 is wanneer het gebouw veegschoon moet zijn opgeleverd, mits er voor 10 november 2019 tot een koopovereenkomst is gekomen. Op dit moment treft het museum voorbereiding tot verhuizing echter het is maar de vraag of dat ook tijdig lukt. De einddatum wordt echter niet meer verschoven.

SP wil weten of de heer Buisman een zeer vermogend man is gezien zijn positie op de Quote 500 lijst.

De heer Buisman geeft aan dat hij niet eens miljonair is en niet de middelen heeft om de Wildeman te kunnen kopen.

VVD wil weten of het klopt dat het Geekvinck museum volgens een overeenkomst met de gemeente het pand in september had moeten verlaten en dat deze termijn tot november is verlengd.

Volgens De heer Buisman was het de bedoeling dat er eind vorig jaar al duidelijkheid zou zijn of het museum in de Wilderman zou kunnen blijven of niet. Het museum had in de zomer van vorig jaar al duidelijkheid hieromtrent gevraagd. Dit gesprek is herhaaldelijk uitgesteld zodat het museum geen voortgang kon maken. De overeenkomst is intussen al 4 keer verlengd.

Burgerbelang wil weten of het museum een marktconforme prijs wil betalen voor het pand.

De heer Buisman geeft aan dat er 2 taxaties zijn en het museum is bereid om over het verschil tussen deze 2 taxaties te onderhandelen.

BewustZW vindt het vreemd dat er pas nu in een zo laat stadium wordt gesproken over de aan en verkoop van het pand.

De heer Buisman had al veel eerder dit overleg willen hebben en heeft daartoe ook inspanningen gedaan. Echter doordat het Wijnhuisfonds 3 maanden de tijd had om te beslissen tot koop kon het museum niet met de gemeente onderhandelen. Een overleg met het Wijnhuisfonds tot samenwerking heeft tot niets geleid.

D66 merkt op dat verhuizing c.q, opslag elders het einde van het museum in Zutphen betekent.

De heer Buisman beaamt dit voor zowel het museum als de festivals die zij organiseert. Het Geelvinck museum is al wel opzoek naar een nieuwe locatie buiten de gemeente Zutphen.

De VVD merkt op dat de motie meer gaat over het behoud van het museum in Zutphen dan over het behoudvan het museum in de Wilderman. Tevens wil de VVD weten waar het onderzoek waar D66 naar refereerde te vinden is en waarin staat dat het behoud van museum voor Zutphen zo belangrijk is.

D66 geeft aan dat dit intern onderzoek niet alleen het museum Geelvinck betreft maar in het algemeen beschrijft wat voor toeristen er nu naar Zutphen komen waar deze vandaan komen. Het blijkt dat een groot deel ervan uit de Randstad komt en deels ook in Zutphen overnachten.

De Stadspartij hoopt dat het Wilderman pand een museum functie behoudt en geen horeca bestemming krijgt.

SP benadrukt dat museum Geelvinck 2 jaar geleden al wist dat de huisvesting niet langer dan 2 jaar zou duren. Er mag nu geen cent meer in het museum worden gestoken.

GroenLinks vindt de motie sympathiek. Het behoud van het museum voor de stad is zowel in culturele als in economische zin belangrijk. De partij vraagt zich af wat de zin van de motie is als die pas op 4 nov in de raad geagendeerd staat, terwijl het Geelvinck museum uiterlijk op 16 nov uit het pand moet zijn. Tevens wil de partij weten wat er van het college wordt verwacht om het museum te ondersteunen. En wat er van het college wordt verwacht als het om de prijsstelling van het pand gaat

SP verduidelijkt nog dat als de gemeente het museum financieel tegemoet komt in de prijsstelling van het pand, dat dat niet uit te leggen is aan allerlei instanties die geen of minder geld krijgen in verband met de gemeentelijke bezuinigingen.

GroenLinks verduidelijkt dat als het museum tot aankoop van het pand overgaat zij zelf verantwoordelijk is voor het feit hoe zij dat gaat financieren.

VVD vindt de motie nu geen nut hebben omdat de gesprekken over de toekomst van het museum tussen Geelvinck en het college pas as donderdag plaatsvindt. Eerst zullen de uitkomsten van dat gesprek moeten worden afgewacht. Tevens verwacht de partij dat er nog veel gemeenschappelijk geld bij moet als het Geelvinck met de gemeente doorgaat het zij in koop of huur.

Burgerbelang wil graag weten wat het college van deze motie vindt.

Het CDA vindt het vreemd dat D66 deze motie indient terwijl zij weet dat het geld gaat kosten wat de gemeente niet heeft. Dit in tegenstelling tot andere moties waarin deze partij juist tegen stemde vanwege de kosten voor de gemeente.

D66 geeft aan dat zij haar standpunt heeft veranderd door nu te stellen dat niet bij elke motie de financiën bij haar de hoogste prioriteit heeft. Zij ziet echter niet in dat deze motie nu veel geld gaat kosten.

SP geeft aan dat dit door de ambtelijke inzet al geld heeft gekost en in de toekomst door allerlei inzet van personen nog veel meer gaat kosten.

BewustZW vindt dat de kosten die horen bij dit proces normaal zijn en feitelijk niet meegerekend moeten worden.

VVD benadrukt dat proces veel geld heeft gekost in uren maar ook door het feit dat er al 2 jaar geen huur is betaald door het museum. Tevens wil zij weten nu de gemeente geen geld heeft, waar er elders bezuinigd gaat worden om dit proces te kunnen bekostigen.

D66 benadrukt dat deze motie niet om geld gaat maar meer om het in stand houden van een museum waar geen financiële offers voor worden gevraagd.

BewustZW benadrukt dat de motie in een vrij laat stadium wordt ingediend aangezien er aanstaande donderdag nog gesprekken met het college zijn. De partij is voor verkoop van het vastgoed en zal deze motie dan ook niet steunen.

PvdA ziet duidelijk de meerwaarde van het Geelvinck museum voor onze stad zonder daarbij het financiële aspect te betrekken. Als het Wilderman pand leeg komt te staan gaat dat de gemeente ook geld kosten. De partij hoopt dat het college in haar gesprek tot een oplossing komt zonder dat de gemeente er financieel bij inschiet. Er mag geen subsidie in wat voor vorm dan ook aan dit museum worden verstrekt.

VVD draagt het Geelvinck museum een warm hart toe omdat dit ook goed is voor de stad. Zij vindt het wel bijzonder dat het Geelvinck museum doet voorkomen dat de gemeente maar weinig moeite heeft gedaan om het museum te behouden voor de stad. Volgens haar is er door het college veel tijd en moeite in gestoken. De partij wil het overleg tussen het museum en het college afwachten en vindt deze motie dan ook overbodig.

Burgerbelang wil het verschil in de uitkomsten tussen de 2 verrichtte taxaties graag weten.

Stadspartij geeft aan dat zij tevreden is met het feit dat er toch nog weer een overleg tussen de gemeente en het Geelvinck museum komt over het behoud van het museum in het pand of elders in de stad.

GroenLinks wil nog weten wat de kaders zijn die de indieners van deze motie aan het college wil meegeven. Dit in verband met de actieve betrokkenheid en de mogelijke kosten die er nog aan kunnen komen. De partij kan zich goed vinden in de stelling dat het niet meer mag gaan kosten.

De Stadpartij verwacht dat het college gebruik maakt van haar contacten met andere musea ter ondersteuning. De partij hoopt dat de gemeente er uit komt in de onderhandelingen over een eventuele aankoop en dat er daarbij een marktconform prijs wordt bedongen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft aan dat zij de activiteiten van het Geelvick museum een welkome aanvulling vindt op het culturele aanbod in de stad. De gemeente heeft het museum telkens zeer ondersteund en gefaciliteerd om dit museum mogelijk te maken.

De intentieovereenkomst heeft er toe geleid dat het Geelvinck museum 2 jaar gratis in het Wilderman pand heeft kunnen verblijven. Daarna was het de bedoeling dat of Geelvinck het pand zou kopen of zou huren voor het kosten dekkende bedrag van € 68.000,-- per jaar. Een derde optie was dat de gemeente het pand zou doorverkoopt aan derden waarna het Geelvinck het pand alsnog zou kunnen huren. De gemeente zou daar dan buiten staan. Echter geen enkele van de 3 opties zijn uitgevoerd.

Het gesprek over het aflopen van het de intentieovereenkomst heeft op zich laten wachten en is uiteindelijk 4 maal verlengd. Het Wijnhuisfonds had het eerste recht op koop op het achterste deel van het pand en tevens is hen de mogelijkheid geboden om het gehele pand te kopen. Hierdoor zou Geelvinck het gehele pand kunnen huren van het Wijnhuisfonds. Het Wijnhuisfonds had daar natuurlijk ook de nodige tijd voor nodig. Het Geelvinck museum is ook duidelijk gemaakt dat als het Wijnhuisfonds zou afhaken dat zij dan het eerste recht op koop hadden.

Aanstaande donderdag is er een ambtelijk gesprek met het Geelvinck museum om af te tasten wat er nog mogelijk is om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Er ligt een taxatie van de gemeente conform de Wet Markt en Overheid waar de gemeente zich aan te houden heeft. Tevens is een Sim subsidie aangevraagd voor het achterstallig onderhoud van het pand. Deze moet mee genomen worden in het uiteindelijke taxatie bedrag. Het college is niet op de hoogte van nog een ander taxatie bedrag die blijkbaar door het Geelvinck museum is opgesteld.

Het college geeft aan dat alle moeite die de gemeente ook doet, geld blijft kosten in bestede uren. Gratis kan het niet.

GroenLinks wil weten hoe het college tegen deze motie aan kijkt

Het college vindt dat deze motie weinig zin heeft omdat wat er in gevraagd wordt feitelijk al is gedaan. Ook als deze motie wordt aangenomen zal er in de toekomst niets anders gebeuren dan wat al is gedaan.

Het college benadrukt nog dat moties zonder dekking niet uitgevoerd mogen worden.

De voorzitter vraagt de indieners van de motie of deze voldoende besproken is en concludeert vervolgens dat deze rijp is voor besluitvorming in de raad.

 Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend