Pagina delen

Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 10 april 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 december 2016 is de motie 'Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars' ingediend. Vanwege een gewijzigde insteek is in raadsvergadering van 13 maart 2017 deze nieuwe motie ingediend en werd de eerder ingediende motie ingetrokken.

De motie roept op om de sloop van de woningen aan de Elshorststraat uit te stellen en eerst een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren om beter inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarde. Ook wordt verzocht om met de betreffende projectontwikkelaar en woonbedrijf Ieder1 een scenario uit te werken waarin de woningen voor tenminste de komende 10 jaar worden behouden.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een forumvergadering wordt besproken, voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-04-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Mevrouw G. de Jongh overhandigt een petitie en handtekening aan de voorzitter.

De voorzitter neemt de petitie in ontvangst en zegt deze tijdens de raadsvergadering ter hand te zullen stellen aan het college. De petitie is bijgevoegd bij dit verslag.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Ekkers. De heer Ekkers spreekt in. Bijgevoegd is zijn inspreekreactie.

De PvdA vraagt aan de heer Ekkers wat volgens hem het unieke is van deze woningen.

De heer Ekkers geeft aan dat dit het eenvoudige, kleinschalige en authentieke, intieme karakter is. Dit steekt bovendien af tegen het grotere rijke deel van Zutphen.

Het CDA vraagt hoe dhr. Ekkers zich het behoud van deze woningen voorstelt, aangezien deze niet voldoen aan het Bouwbesluit.

De heer Ekkers erkent dat er het nodige aan de woningen moet gebeuren. Hij geeft aan daar geen plan voor te hebben.

Behandeling motie

Indieners motie:

Stadspartij: Het betreft het laatste plekje met arbeiderswoningen in Zutphen. Er is tijdens de planvorming geen aandacht geweest voor dit laatste stukje De Mars en dit moet recht gedaan worden door de discussie te voeren. Het gaat om erfgoed in een breder perspectief: hoe was het wonen onder de rook van de fabriek. Het stuk sluit ook mooi aan op de historische haven. Bovendien duurt het nog 10 jaar voor er iets gaat gebeuren in dit gebied en wordt er dus gesloopt voor braakliggend terrein. Er gaat bovendien minder gebouwd worden. De Stadspartij is van mening dat betrouwbare partners met elkaar in overleg gaan. Ook andere partijen hebben geen belang bij een stuk braakliggend terrein. Een actueel onderzoek moet uitwijzen wat de waarde is van dit stuk grond en wat het kost om dit gedeelte te behouden.

SP: De SP is warm voorstander van behoud omdat dit stuk geschiedenis hoort bij het thuisgevoel van dit gebied. Er is destijds te snel besloten over de sloop van dit gedeelte. De fractie vindt dat die fout niet opnieuw moet worden gemaakt en roept daarom op tot een onderzoek, waarna de scenario's in juni besproken kunnen worden. Het is tragisch voor bewoners die zijn vertrokken, maar dat is geen reden om de huizen te slopen. Dat wijzen de honderden handtekeningen wel uit. Er moeten samen met de partners scenario's worden uitgewerkt.

Overige fracties:

BewustZW: Er is destijds bij het bestemmingplan van De Mars wel gekeken naar de woningen en het bleek toen een enorme opgave te zijn om deze te behouden. De kosten kwamen neer op € 35.000-40.000 per woning. De tijd schrijdt echter voort en BewustZW is zoals het plaatje er nu ligt voorstander om een onderzoek te doen. Er is volgens de fractie geen sprake van onbetrouwbaarheid, maar van het zakelijk bespreken en op basis van onderzoek informatie verstrekken.

D66: Steunt de motie niet. Dit leidt tot rechtsonzekerheid naar de Marsbewoners. Er zijn geen nieuwe feiten die aanleiding geven tot een koerswijziging. Er zijn bovendien afspraken gemaakt en de gemeente moet die nakomen. Ook hiervoor geldt dat er geen nieuwe feiten zijn, alleen andere opvattingen. Als je de afspraken niet nakomt ben je als overheid onbetrouwbaar. Bovendien heeft het geen zin om onderzoek te doen, als van tevoren al bekend is dat je het geld niet hebt om gevolg te geven aan behoud van de woningen. Met het uitvoeren van een onderzoek wek je wel de illusie dat het behouden kan worden, terwijl dit niet zo is.

Burgerbelang: het gaat niet om cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien gaat dit voor de gemeente Zutphen heel duur worden. De woningen zijn niet van ons; wie moet de woningen gaan opknappen? Woonbedrijf Ieder1 zal dit niet willen doen.

GroenLinks: Staat positief tegenover de motie. Maar vindt dat we van tevoren wel moeten bedenken hoeveel we ervoor over hebben om dit stuk te behouden. Daarnaast heeft de fractie behoefte aan meer duidelijkheid over de bouwplannen.

VVD: Er is al veel onderzoek gedaan. Als gemeente worden we er niet betrouwbaarder op als we dit nu weer ter discussie gaan stellen. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg.

Reactie college

College:  De feiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van eerdere keren dat dit besproken is:

- Het is geen cultuurhistorisch erfgoed. Het college zet op het gebied van erfgoed in op andere locaties.

- De gemeente moet een betrouwbare partner zijn. Er zijn afspraken gemaakt met Heijmans en met Woonbedrijf Ieder1. Deze afspraken moeten worden nagekomen.

- Nu besluiten om deze woningen te behouden zou geen recht doen aan de bewoners die reeds zijn vertrokken. Als nu de woningen kost wat kost behouden moeten blijven is dit niet uit te leggen. Het gaat in de miljoenen lopen om de woningen bewoonbaar te maken.

- De woningen zijn niet van de gemeente, maar van Woonbedrijf Ieder1. Woonbedrijf Ieder1 heeft zich te houden aan afspraken om het terrein gesaneerd op te leveren.

Verder geeft het college aan dat er voor 2028, dus binnen 10 jaar gebouwd gaat worden. Heijmans houdt daaraan vast en is ook verkoopplannen aan het maken voor de gehele Noorderhaven.

Het college wijst er op dat bij de inschatting van de kosten ook rekening moet worden gehouden met een claim van Heijmans. En moet bedacht worden dat Woonbedrijf Ieder1 gerechtelijke procedures heeft moeten volgen om bewoners uit de woningen te krijgen. Bij betrouwbaarheid gaat het ook om consequent beleid.

Het college raadt de motie ten zeerste af.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen
Er werden 7 stemmen voor en 19 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend