Pagina delen

Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 16 januari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 december 2016 is de motie 'Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars' door de Stadspartij Zutphen-Warnsveld ingediend.

De motie draagt het college op om zich in te zetten voor het behoud van en het geven van een invulling aan de overgebleven woningen op De Mars.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een forumvergadering wordt besproken - in caus in de forumvergadering van 16 januari 2017 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 16-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de motie “Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars”. Het is een oordeelsvormende vergadering. Er is een inspreekster, mevrouw De Jongh. Zij krijgt nu het woord. De tekst is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

De forumleden worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan mevrouw De Jongh.

BewustZW: Dank aan de inspreker. Kunt u aangeven welke woningen u precies bedoeld?

Mevrouw De Jongh: Het eerste huis over dwars aan de Bolwerkersweg. Dat stuk, met een klein stuk erachter, zou ik graag behouden zien.

Stadspartij: Ik heb begrepen dat u een petitie heeft gestart. Kunt u de uitslag met ons delen?

Mevrouw De Jongh: Op dit moment heb ik 783 handtekeningen. Dat lijkt niet veel. Maar als je nagaat dat er maar 190 woningen hebben gestaan dan is het best wel veel. En er zijn reacties van over de hele wereld. Onder andere uit Nieuw Zeeland, Canada en Venezuela.

De voorzitter dankt mevrouw De Jongh hartelijk voor haar inbreng. Eerst krijgt de indiener van de motie het woord.

Stadspartij: We staan op het punt dat de laatste Marswoningen gaan verdwijnen. Wij vragen ons af of we er goed aan doen deze sloop door te zetten. Gaan we niet een uniek stukje Zutphen verliezen? Wat eenmaal weg is krijgen we nooit meer terug. Vandaar deze motie. De strekking van de motie is om de tijd die er nog is te gebruiken om de historische waarde van het gebied te bekijken. Volgens ons is die er wel. Destijds is daar geen rekening mee gehouden. Een oproep aan iedereen om na te denken over wat er gaat verdwijnen en wat we eventueel nog willen behouden.

D66: Ik zou graag de wethouder willen vragen een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. Welke afspraken zijn er gemaakt? Er moeten hele goede argumenten zijn om democratische beslissingen in het verleden terug te draaien.

College: Er liggen bestemmingsplannen. En de afspraken die gemaakt zijn kunnen niet zomaar worden teruggedraaid. Dan ben je een onbetrouwbare gemeente en krijgen we een schadeclaim van Heijmans. Die loopt echt in de miljoenen. Ik heb advies gevraagd aan de afdeling wat de cultuurhistorische waarde is van dit gebied. Die is er niet. De panden hebben een renovatie ondergaan waardoor de mooie panden en de structuren ervan zijn verdwenen. Als we uitvoering willen geven aan deze motie dan moeten bestaande contracten worden opengebroken en kijken wat het allemaal gaat kosten. Willen we dat in die nieuwe wijk die er gaat ontstaan? Ik ontraad het sterk om deze motie aan te nemen.

D66: Zijn er andere mogelijkheden om te verkennen wat de mogelijkheden zijn? Bijvoorbeeld overleggen met Heijmans om te kijken wat er in stand zou kunnen blijven.

College: We lopen sowieso al 8 miljoen euro mis aan inkomsten. Die zijn we dan kwijt. De directeurswoning is door de gemeente aangekocht. Die blijft behouden. Er zijn wel meer culturele dingen die we bewaard hebben. Daar doen we onze best ook voor.

SP: “Wie het heden heeft, heeft de toekomst en wie het verleden heeft, heeft het heden. Een uitspraak van George Orwell. Heel toepasselijk op deze situatie. Er werd nobele arbeid verricht in een belangrijke tijd van onze geschiedenis. Deze laatste woningen hebben op papier misschien geen cultuurhistorische waarde. Maar omdat het de laatste zijn die resteren uit deze tijd hebben ze weldegelijk in de praktijk een cultuurhistorische waarde. Dat blijkt ook uit het verhaal van mevrouw De Jongh. Vandaar ook mijn complimenten aan de Stadspartij voor het indienen van deze motie. Hij durft te twijfelen en heeft mijn fractie aan het twijfelen gebracht. Wij steunen deze motie.

BurgerBelang: Wat gaat de meerwaarde worden als we deze woningen laten staan. Het moet voldoen aan 5 elementen om cultuurhistorisch erfgoed genoemd te mogen worden. En dat is hier niet aan de orde. Wij zullen deze motie dan ook niet ondersteunen. De risico’s zijn te groot. In onze ogen is er al een mooie mix tussen oud en nieuw.

VVD: Ook ik, als Marsbewoner, vind ik het een sympathieke motie. Maar alleen emotionele gronden zijn niet voldoende. Wij stemmen niet met deze motie in.

GroenLinks: Ook mijn dank aan de Stadspartij. Misschien is er een andere oplossing. We moeten een manier zien te vinden om de verhalen vast te leggen. In beeld brengen met bijvoorbeeld een expositie. Maar niet per se die woningen.

PvdA: Je kunt die verhalen niet zomaar naast je neer leggen maar je kunt ook niet alles behouden. Wat dat betreft had ik de motie graag iets specifieker gezien. Eens met GroenLinks om een herinneringspunt aan het gebied toe te voegen. Het is een continue ontwikkeling dat er soms dingen verloren gaan. Het idee voor een soort tentoonstelling vind ik heel goed.

SP: Ik heb twee vragen. Is er al met Heijmans over dit onderwerp gesproken? En wat bedoelt de indiener van de motie met ‘maximale inspanning’?

ChristenUnie: Het zwaarst weegt voor ons dat er in het recente verleden afspraken zijn gemaakt. En afspraak is afspraak. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen.

BewustZW: Ik ben betrokken geweest bij de besluitvorming. Daarbij is uitgebreid gesproken over het al of niet behouden van woningen. Dat was in de context van het gebruik van de woningen. De woningen die er staan voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Maar in de huidige context zou er wellicht best gekozen kunnen worden voor het behoud van één pand. Daar heb je partners voor nodig. Het lijkt mij zinvol om eerst praten met de contractpartners. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Met een positieve insteek.

Daarnaast, als de woning in de vorm van een museumpje wordt vormgegeven, dan komen er nog wat organisatorische vraagstukken bij. Wie gaat het beheren, onderhouden en financieren? Ik twijfel nog.

CDA: Hoe zien de indieners eigenlijk de uitwerking van de motie? Er is het financiële verhaal. Maar de woningen zijn ook niet meer geschikt voor wonen.

Stadspartij: Een interessante vraag is hoe Heijmans hier over denkt. Het idee van deze motie is om er over nog een keer goed over na te denken. Willen we dit of willen we dit niet? Belangrijk is het vastleggen van de historie.

Burgerbelang: Wellicht een goed idee om de Polsbroek er ook bij te betrekken.

College: De woningen zijn van woonbedrijf Ieder1. Ze worden verkocht aan Heijmans. Wij zouden de woningen dan van Ieder1 moeten kopen en de claim met Heijmans afkopen.

Een of meer woningen laten staan voor bewoning zou heel zuur zijn voor bewoners die inmiddels zijn vertrokken maar er graag hadden willen blijven wonen.

We hebben met Heijmans er over gesproken maar die voelen er niets voor.

Er is al heel veel over De Mars. Er is een tentoonstelling geweest, er is een boek. We gaan die directeurswoning aankopen. Daar is nog geen concrete bestemming voor. Daar zou iets mee gedaan kunnen worden.

De voorzitter concludeert dat deze motie rijp is voor behandeling in de raad. Iedereen bedankt de bijdrage aan deze vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is aangehouden tot de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 13 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend