Pagina delen

Motie: Behoud Buddy to Buddy

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 mei 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 23 april 2018 hebben de fracties van Stadspartij, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie de motie "Behoud Buddy to Buddy" ingediend.

In deze motie verzoeken de genoemde fracties het college het voortbestaan van de stichting Buddy to Buddy te waarborgen en er alles aan te doen om per direct op zoek te gaan naar meerjarige financiële ondersteuning voor deze stichting.
De fracties vragen het college deze ondersteuning te financieren uit de budgetten voor participatie, integratie, participatie voor vluchtelingen, algemene oplossingen en/of wijkontwikkeling en de raad voor de zomer van 2018 te informeren over de stand van zaken.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D Logemann
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM.J. ten Broeke
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen – met name de vele aanwezigen van Buddy-to-buddy - welkom. Vanavond wordt in het forum uitsluitend de motie behandeld, er wordt niet over gestemd.

De volgende vijf mensen spreken namens Buddy-to-buddy in.

  1. Ilonka de Haan, voorzitter van het bestuur van Buddy-to-buddy, geeft aan dat de organisatie nu drie jaar functioneert. Buddy-to-buddy koppelt vluchtelingen aan Zutphense inwoners en organiseert activiteiten voor hen. De organisatie is ontstaan uit idealisme. Er is één betaalde kracht (0,8 fte) en er zijn 125 actieve vrijwilligers. Er gaat veel aandacht uit naar het werven van fondsen en donateurs.
  2. Armijn van Roon, oprichter van Buddy-to-buddy, geeft aan dat geld nodig is van de gemeente. Er is daarover de afgelopen tijd veel gesproken op bestuurlijk en ambtelijk nivo. Ook zijn andere fondsen in beeld. Buddy-to-buddy levert een bijdrage aan het integratieproces van de vluchteling. De gemeente heeft toegezegd dat er een meerjarenfinanciering zou komen. Toch besloot het college echter daar niet mee in te stemmen.
  3. Kokou Djagnikpo komt uit Afrika en is nu zeven maanden in Nederland. Hij vertelt over de positieve ervaringen die hij heeft met Buddy-to-buddy. Hij ontmoet mensen, maakt vrienden en leert Nederlands spreken. Hij geeft aan dat Buddy-to-buddy nodig is voor de integratie van vluchtelingen.
  4. Biene Hovingh is buddy. Het gaat om wederzijdse integratie. Ook wij als Nederlanders leren veel van de vluchtelingen. Met Buddy-to-buddy is de drempel lager, zodat oude en nieuwe Nederlanders makkelijker contact met elkaar leggen. Daarnaast is Buddy-to-buddy een veilige plek voor contact.
  5. Ahmad Halabi komt uit Syrie en is nu drie jaar in Nederland. Hij was hier eerst alleen, maar heeft onlangs zijn familie laten overkomen. Hij geeft aan dat Buddy-to-buddy daarbij erg belangrijk is geweest.

De voorzitter geeft vervolgens de forumleden ruimte voor het stellen van vragen aan Buddy-to-buddy.

D66: Kunt u mij een toelichting geven op de toezegging van de gemeente over de subsidie?

Armijn van Roon: Er was draagvlak bij het college van burgemeester en wethouders voor een meerjarenfinanciering. Er was een goed gevoel en veel vertrouwen bij de gesprekken met ambtenaren en wethouder.

PvdA: Hoe is het uiteindelijke collegebesluit gecommuniceerd aan jullie? Is er begrip voor dat besluit?

Armijn van Roon: We zijn netjes geïnformeerd, maar hebben geen begrip voor het besluit. Het is geen juiste keuze. Het is ad hoc en paniekvoetbal. Ik zou het zelfs onbeschoft willen noemen.

CDA: Er is nu voor twee jaar geld. Wat willen jullie?

Armijn van Roon: Er is één jaar toegezegd. Wij willen graag een toezegging voor vier jaar.

Burgerbelang: Het Oranjefonds wil jullie maximaal drie jaar steunen. Wat gebeurt er na al die jaren dat jullie subsidie krijgen?

Armijn van Roon: Dan gaan we via andere fondsen geld werven. De begroting is tot 2022.

D66: De vraag van Burgerbelang is waarschijnlijk: wat na de vier jaar? Kun je als organisatie onafhankelijk bestaan?

Armijn van Roon: Nee, een financiële bijdrage van de gemeente zal altijd nodig blijven. We bouwen gedegen aan onze organisatie. We hebben wel tijd daarvoor nodig.

VVD: Zijn er posten waar je op kunt besparen?

Armijn van Roon: Nee, communicatie is heel belangrijk. Daar gaat veel geld in zitten. Met minder gaat het niet. We hebben 600 buddy’s.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de volgende inspreekster.

Henrike Reef is voormalig teamleider bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, afdeling Zutphen en Bronckhorst. Vluchtelingenwerk raadt iedere nieuwkomer aan een buddy te zoeken. De vluchteling komt helemaal alleen aan in Nederland. Zijn of haar leven is enorm ontwricht. Buddy-to-buddy richt zich op gelijkheid in de relatie. De vluchteling voelt zich daardoor waardiger. Vooroordelen verdwijnen over en weer. In plaats daarvan ontstaan begrip, interesses, respect en verdraagzaamheid. Buddy-to-buddy draagt bij uitstek bij aan een betere wereld.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de indieners van de motie.

Stadspartij: Dank voor de grote opkomst. Het belang van Buddy-to-buddy is ook groot voor de Zutphense burgers. Ik heb een vraag aan de wethouder: is er toch ergens geld voor Buddy-to-buddy?

GroenLinks: Destijds was er veel onrust bij de komst van het AZC. Daar is nu weinig meer van te merken. Dat is mede te danken aan Buddy-to-buddy.

ChristenUnie: Wat denken de andere partijen over de motie?

CDA: Ik wil nu eigenlijk eerst graag een reactie van de wethouder. Kan dat?

College: Dit debat valt mij zwaar. Ik ben het eens met Buddy-to-buddy. Ik ben trots op het appeltje-van-oranje dat ze gewonnen hebben. We hebben samen goede gesprekken gevoerd. Het college besloot echter niet in te stemmen met de meerjarensubsidie. Dat heeft met de financiële situatie van de gemeente te maken. De gemeente wil een integrale afweging maken. Mijn advies aan u is: neem de motie aan, dan gaat het college die vervolgens uitvoeren.

D66: Voor ons is dit een duivels dilemma. Buddy-to-buddy doet goed werk, maar het geld is beperkt en ook andere organisaties hebben geld nodig.

College: Vanavond wordt gesproken over de bezuinigingen. Deze motie hoort daarbij.

VVD: De motie zegt: waarborg Buddy-to-buddy. Hoe gaat het dan met de andere organisaties die ook geld nodig hebben? Gaat het nu uitsluitend om een waarborg van de subsidie?

College: De raad en het college moeten posten zoeken waarop zij kunnen bezuinigen. Eind juni maken zij keuzes. Dan is inzichtelijk wat wel en wat niet kan. We kunnen de raad meegeven dat investeringen nodig zijn in vroegsignalering en preventie.

SP: De hele gemeenschap is gebaat bij Buddy-to-buddy. Wij zijn voorstander van de motie.

Stadspartij: Jammer dat Buddy-to-buddy straks onvoldoende geld krijgt. Strijk met de hand over het hart. Geef Buddy-to-buddy geld. Ook BewustZW is overigens indiener van de motie.

VVD: Er wordt op de emotie gespeeld. Blijf svp ook nadenken. Gaat het hier uitsluitend om geld of om waarborging van de organisatie?

Stadspartij: Het gaat om de subsidiestroom.

College: Nu is er veel discussie over processen. Dat is jammer. Het gaat vooral over andere dingen. Dit levert veel onzekerheid op.

D66: De indieners van de motie en de wethouder zeggen twee verschillende dingen.

Stadspartij: Mijn betoog is: heroverweeg het besluit en zoek geld voor Buddy-to-buddy.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende besproken is en sluit daarop het forum.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 juni 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 18-06-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Aangenomen Er werden 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend