Pagina delen

Motie: Behoud bomen provinciaalse weg

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 7 april 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 23 maart 2015 is door de fracties van de Stadspartij en BewustZW een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen om er bij de Provincie Gelderland op aan te dringen om bij het uitvoeren van onderhoud aan de N346 niet over te gaan tot verbreding van de parallelweg en waardoor 200 aangrenzende bomen kunnen worden behouden. Het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (zie art. 3:32 lid 3).

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het eerst het woord aan de indieners om de motie nader toe te lichten.

Stadspartij: De provincie wil de parallelweg langs de N346 naar Lochem verbreden ten behoeve van landbouwverkeer. Dit jaar vindt planvorming en aanbesteding plaats. Voor de verbreding moeten ongeveer 200 bomen worden gekapt. Diverse organisaties, zoals de Bomenstichting, de Stichting Waardevol Warnsveld en de Fietsersbond hebben hun bezwaren daartegen geuit, maar de provincie heeft deze naast zich neergelegd. Zij beroept zich op normen. Volgens de provincie ontstaat er nu veel schade aan de wegberm. Verbreding van de weg zal echter leiden tot hogere snelheden en grotere onveiligheid. De kap van de bomen leidt bovendien tot aantasting van de ecologische waarde. Er worden weliswaar bomen herplant, maar daartegen hebben diverse bewoners weer bezwaar vanwege lichtinval. De motie roept het college op alsnog druk uit te oefenen op de provincie.

GroenLinks: Het is een goede motie en ook GroenLinks is tegen onnodige kap van bomen. Het is de vraag of de motie nog zin heeft, nu de provincie haar reactienota al heeft geschreven. Is het niet zinvoller en effectiever via politieke kanalen de Statenfracties te benaderen?

CDA: Sluit zich aan bij GroenLinks, maar acht ook het waarborgen van de veiligheid van belang.

Christen Unie: De fractie zal de statenleden benaderen.

SP: Sluit zich hierbij aan.

Burgerbelang: Stelt voor ook met de aanwonenden in gesprek te gaan.

VVD: Het is een sympathieke motie. De veiligheid is echter wel van belang en er worden meer bomen teruggeplant dan er worden gekapt. Het landbouwverkeer wordt steeds breder, maar de parallelweg is eigenlijk bedoeld voor de ontsluiting van de aanliggende erven. Het landbouwverkeer zou ook op de hoofdrijbaan kunnen rijden.

GroenLinks: Hebben organisaties zoals LTO, op die manier gereageerd?

PvdA: Sluit zich aan bij GroenLinks en Christen Unie. Het is de vraag of de suggestie van de VVD haalbaar is.

D66: De fractie is tegen onnodig kappen, maar er moet wel reëel naar gekeken worden. Is alleen de veiligheid in het geding?

Stadspartij: De fractie is blij met de bijval. Juist in verband met de veiligheid is de motie opgesteld. Op geen enkele wijze toont de provincie aan dat er sprake is van onveiligheid. De opmerkingen over de haalbaarheid van de motie zijn terecht. Het gaat wel over bomen in onze gemeente; het betreft nu nog een voorlopig ontwerp en de gemeente is een belangrijke gesprekspartner voor de provincie. De race is nog niet gelopen.

Omdat de nieuw te planten bomen op een andere plaats komen te staan vrezen bewoners belemmering van lichtinval.

In de zienswijzen is niet terug te lezen dat de suggestie is gedaan het landbouwverkeer op de hoofdrijbaan toe te staan. Wellicht is dat tijdens de informatiebijeenkomst aan de orde geweest.

College: De provincie wil het veiliger maken op de parallelweg en het aantal aansluitingen op de hoofdrijbaan verminderen. Landbouwvoertuigen op de hoofdrijbaan toelaten is onveilig vanwege hun breedte en de snelheidsverschillen. Het budget voor de uitvoering is nog niet beschikbaar; dat wacht op de totstandkoming van een nieuw college. Het is dan ook de vraag of het werk al in 2016 wordt uitgevoerd. Het is de vraag of de motie nog zinvol is, nu de provincie de reactienota al gereed heeft. De provincie heeft haar redenen om de parallelweg te verbreden. Dit komt de veiligheid ten goede en voorkomt beschadiging van de bermen. De gemeente hecht in het licht van de veiligheid meer aan de realisering van een rotonde. Dat is schriftelijk aan gedeputeerde staten meegedeeld. Daarop is nog geen reactie ontvangen.

VVD: Vindt de opvatting van de provincie dat landbouwvoertuigen niet op de hoofdrijbaan zouden kunnen rijden in verband met de veiligheid dubieus. Ook als de parallelweg 4,5 meter breed wordt vormen die voertuigen een gevaar voor het overige verkeer.

GroenLinks: Is een gemeentelijke verkeerskundige betrokken bij de plannen en zo ja kan die zich vinden in dit plan.

College: Ja.

Stadspartij: De provincie onderbouwt niet dat de verkeersveiligheid gediend is met de kap van de bomen. Er wordt slechts naar normen verwezen en niet naar ervaringen van weggebruikers. Er worden geen ongevalcijfers genoemd.

College: Een profiel van 4,5 meter zou beter zijn. Er zijn geen ongevallen gebeurd, maar er is wel sprake van bijna ongevallen. Bovendien wordt de berm steeds ernstig beschadigd door uitwijkende voertuigen.

Bewust ZW: De verkeersintensiteit op de weg is zeer gering en behoort tot de laagste categorie.

GroenLinks: Het standpunt van de Fietsersbond is dat er geen knelpunt is op de parallelweg.

Stadspartij: Het geld zou beter besteed kunnen worden aan de realisering van de rotonde.

GroenLinks steunt de motie al dan niet in gewijzigde vorm. De overige fracties willen intern beraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie is aangehouden (De motie stond eerder als punt 7 op deze agenda.)
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 18 mei 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-05-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 30 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters