Pagina delen

Motie: B-FM in financiële problemen

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 8 oktober 2018 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 18 juni 2018 hebben de fracties van Burgerbelang, CDA en BewustZW de motie "B-FM in financiële problemen" ingediend.

In deze motie verzoeken de genoemde fracties het college B-FM de volledige bijdrage van € 24.516,84 uit de algemene uitkering van het Rijk toe te kennen om de basisvoorzieningen van huur en uitzending te kunnen waarborgen en B-FM eenmalig een bedrag van € 30.000 excl. BTW aan subsidie te geven om apparatuur, zendmast en dergelijke te kunnen vernieuwen.
Daarnaast vragen zij onder andere te onderzoeken of de lokale omroep een rol kan spelen bij live streaming van de raad en of de uitgangspunten van maatschappelijke verhuur zijn verwerkt in het huurtarief dat B-FM betaalt aan het Warnshuus.
De fracties vragen het college de raad uiterlijk 15 september 2018 te informeren over de stand van zaken.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Wesselink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en geeft het woord aan de heer P. van de Ven voor zijn inspraakreactie namens B-FM. 

 

Voorzitter geeft het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen aan de heer Van de Ven. 

SP: De problemen zijn 7 jaar geleden begonnen. Wat is er de afgelopen jaren gedaan?

De heer Van de Ven is sinds begin dit jaar voorzitter en heeft meteen contact gezocht geweest met de gemeente. Op verzoek van de gemeente is toen gelijk een rapport ingediend over de wensen van B-FM. Hierop is geen reactie van de gemeente meer ontvangen tot op de dag van vandaag. Door mw. Ackermans is via het indienen van de motie nu aandacht voor de problemen.

CDA vraagt waarom er 7 jaar geleden is gekort.

De heer Van de Ven weet dit niet.

PvdA vraagt naar de doelgroep, het aantal luisteraars en de samenstelling van de luisteraars.

De heer Van de Ven: Een luisteronderzoek is kostbaar (€ 5.000) en is niet gedaan. Er zijn wel cijfers bekend van het social media kanaal. B-FM heeft per week een bereik van 20.000 luisteraars.

Stadspartij geeft complimenten voor de ontwikkeling van B-FM de afgelopen jaren met ook veel aandacht voor de social media. Vraag: 't Warnshuus kostte per jaar € 12.000,--. Wat betalen jullie nu? 

De heer Van de Ven: Iets meer dan € 6.000,--.

Voorzitter geeft het woord aan mw. Ackermans voor een toelichting op de motie. Daarna volgt het debat.

Indiener motie (mw. Ackermans): Er is sprake van groei. Veel vrijwilligers werken hieraan mee. De vorige wethouder (de heer Sueters) heeft B-FM opgeroepen om samen te werken in de regio en te professionaliseren. Dit is door B-FM goed opgepakt.

Het korten op het jaarbudget is een raadsbesluit van destijds geweest. Dit kunnen we terugdraaien.

Afgelopen week heeft de heer G. Pot een presentatie gehouden over samenwerking tussen B-FM en de gemeente en over de mogelijke doorontwikkeling. B-FM groeit en wordt een leerwerkbedrijf. Daarvoor zijn professionele mensen nodig. Deze werken nu niet bij B-FM. B-FM draait geheel op vrijwilligers voor een subsidiebedrag dat lager is dan het subsidiebedrag voor Buddy to Buddy en "Wie goed doet goed ontmoet". Zij hebben beiden wel Fte's, B-FM niet. B-FM kan een leer-werkbedrijf worden; nieuwe Nederlanders, leerlingen van het Stedelijk en anderen kunnen allen stage lopen bij B-FM. 

B-FM moeten nu een keuze maken tussen stoppen (failliet gaan) of kamperen bij De Deur. Zutphen is een kleine stad met grote stedelijke problematiek. De stad verdient een onafhankelijke lokale omroep. 

Over het aantal luisteraars: gemeente Zutphen maakte een filmpje over aardgas Zutphen en zette dit online met 1200 views. B-FM heeft dit ook gedaan met 4500 kijkers. Waarom niet samenwerken? Voor de live-streaming is een bedrag van € 158.000,-- begroot voor apparatuur en aanpassingen. Waarom twee keer apparatuur aanschaffen? Laat B-FM de live-streaming doen.

Kortom: De gemeente wil samenwerken, verbinden en goede communicatie. Er staat een platform klaar. Laten we daar gebruik van maken.

Raadswerkgroep Verniewing (de heer Brunsveld): De raad heeft de wens om inwoners en raad beter met elkaar te verbinden, inwoners te informeren, betrokken maken en betrokken houden.  Het is belangrijk om de zichtbaarheid van de raad te verbeteren. Hiervoor zijn al concrete stappen gemaakt. Naast de wens om de raadsvergaderingen te live-steramen, kunnen deze ook worden voorzien van interviews en achtergrondinformatie. Hiervoor kunnen we B-FM inschakelen. 

ChristenUnie heeft vraag aan college: B-FM heeft sinds januari niets gehoord. Hoe komt dit?

College kan hierop geen antwoord geven maar komt hierop terug.

SP: Het het geld geoormerkt?

College: Dit is niet geoormerkt; het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

CDA: Wordt er wel rekening gehouden met een bedrag per inwoner tbv lokale radio?

College: Er is bewegingsruimte mogelijk, echter de pot van de algemene reserve is leeg.

Burgerbelang: Gelukkig hebben we € 158.000,-- beschikbaar voor live-streaming. Misschien kan er vanuit Buddy to Buddy, Zutphen promotie, Cultuur, onderwijs of Jeugd worden meegefinancierd.

College sluit aan bij woorden van de Raadswerkgroep Vernieuwing: We moeten de geldstromen in beeld brengen en een goed totaalplan maken  Dat plan moet ingaan op de vernieuwing en communicatie van de raad, het vraagstuk van B-FM en  het aanbod van Chrystal Park Media (de heer G. Pot).

GroenLinks: Kan er iets worden gezegd over de dekking van € 30.000?

Indiener motie gaat in op de noodzaak van dit bedrag en wil kijken of er gezamenlijk kan worden ingekocht. Dekking kan uit gereserveerde bedrag voor de live-streaming. Argument hierbij is dat B-FM de live-streaming nu reeds verzorgd.

ChristenUnie: Hoe snel kan het totaalplan op tafel liggen? 

Indiener motie kan hier geen antwoord op geven.

College antwoordt: Eerst visie maken. Noodzaak wordt gezien. Eind van het jaar moet lukken.

SP stelt vraag aan indiener motie of het mogelijk is om het bedrag van € 30.000,- te integreren in totaalplan.

Indiener motie doet appel om dan in ieder geval het totaalbedrag voor lokale omroep vanaf 1 januari 2019 over te hevelen naar B-FM, mits er op 1 januari ook een totaalplan ligt.

Raadswerkgroep Vernieuwing wil die uitdaging aangaan en adviseert om een knip te maken in de motie.

Stadspartij: Gaat voor een tussenoplossing: wil instemmen met de verhoging van de jaarlijkse bijdrage én het voorschieten van het bedrag van € 30.000,-- met terugbetalingsverplichting over 6 jaar. Het terugbetalingsbedrag van € 5.000,-- kan in mindering gebracht worden op de nieuw vast te stellen jaarlijkse subsidie.

GroenLinks: wil niet verspreiden over 6 jaar. Wil wel graag weten hoe we op zoek gaan naar de dekking van € 30.000,--.

Voorzitter concludeert dat de motie voldoende besproken en dat de discussie over 4 weken kan worden voortgezet in de raad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 oktober 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-10-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht.
Geen amendementen ingediend