Pagina delen

Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 18 januari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 16 november 2015 is de motie "Afschaffen jeugdloon Zutphen" door de SP, GroenLinks en de PVDA ingediend.

De motie draagt het college op om:

de regering en de Staten-Generaal op te roepen om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan het jeugdloon vanaf 18 jaar en jongeren van 18 tot 23 jaar oud recht te geven op het regulier wettelijk minimumloon;

voor jongeren die werkzaam zijn voor de gemeente Zutphen het regulier wettelijk minimumloon in plaats van het jeugdloon te laten gelden en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de begroting van 2017;

aan leveranciers waarvan de gemeente Zutphen diensten afneemt, daar waar dat aanbestedingsrechtelijk mogelijk is, als voorwaarde te stellen dat zij 18-plussers geen jeugdloon, maar een regulier volwassen loon betalen.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in casu in de Forumvergadering van 18 januari 2016 - voordat de Raad er een besluit over neemt.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan één van de indieners van de motie.

De SP licht de motie toe en eindigt met het voorstel: maak Zutphen jeugdloonvrij.

D66: Hoe verhoudt de uitkomst van de landelijke discussie over het jeugdloon zich tot jullie motie?

SP: Dat zijn twee verschillende onderwerpen.

VVD: Wij steunen de motie niet. Jongeren krijgen het juist moeilijker als Zutphen het jeugdloon afschaft.

GroenLinks: De motie roept op het goede voorbeeld te geven.

PvdA: Er kan altijd onderhandeld worden over het jeugdloon.

Burgerbelang: Het is toch een harde eis, het gaat toch ook over aanbesteden?

GroenLinks: Klopt.

VVD: Er zullen verschillen gaan optreden.

SP: Veel jongeren van 18-20 jaar moeten van een karig loon rondkomen.

ChristenUnie: Wat is nou feitelijk het minimumjeugdloon?

PvdA: Er is een onderhandelingsfase.

ChristenUnie: Duurt die onderhandelingsfase dan niet langer?

PvdA: Het gaat om het principe.

VVD: Met het jeugdloon krijg je schoolverlaters aan het werk.

Burgerbelang: Wat zijn de consequenties van de motie? Hoe haalbaar is het?

SP: Zutphen zal niet de eerste gemeente zijn die het jeugdloon afschaft. Jongeren wonen noodgedwongen langer thuis; dat doen ze niet vrijwillig. Brits onderzoek toont aan dat het mogelijk is het jeugdloon aan te passen. Nederland bungelt onderaan de Europese lijstjes met het laagste loon.

Burgerbelang: En onze concurrentiepositie dan? Kost het geen banen?

SP: Nee, het levert juist werk op. Meer loon betekent meer uitgaven.

D66: Waarom sluiten we niet aan op het landelijke beleid? We moeten niet in Zutphen iets uitzonderlijks gaan doen. Het gaat banen kosten. Wij vinden de motie niet de goede stap, wij steunen hem niet.

GroenLinks: Het gaat niet over alle jongeren en niet alleen maar over schoolverlaters. Werkgevers veranderen niet echt in hun aannamebeleid.

CDA: Het jeugdloon is er niet voor niks. Begeleiding van jongeren kost tijd en geld. Het gaat om jongeren in opleiding.

SP: Het gaat niet alleen om jongeren in opleiding, maar ook om jonge mensen die van het MBO komen. Er is geldtekort bij hen.

CDA: Hoeveel jongeren tussen de 18 en 23 jaar werken er voor de gemeente Zutphen?

College: Slechts één zo’n jongere werkt voor ons en die is niet op basis van jeugdloon aangenomen. Wat betref punt 3 van de motie adviseer ik deze niet over te nemen. Die is namelijk moeilijk te handhaven. Over punt 1 zou ik zeggen: klop bij de Tweede Kamerfracties aan.

GroenLinks: Hoezo is punt 3 een moeilijk verhaal?

D66: Dit onderwerp moet landelijk opgepakt worden. Het jeugdloon is onlangs fors verhoogd.

SP: Vindt het college het dus te lastig om bij aanbestedingen meer dan het jeugdloon te eisen?

Voorzitter: Het is aan degene die de aanbesteding wint hoe hoog het loon wordt.

College: Bedrijven hebben eigen cao’s waarin het jeugdloon kan voorkomen.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende besproken is en nadat blijkt dat dat zo is, sluit zij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-01-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De motie wordt voorlopig aangehouden.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex artikel 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend