Pagina delen

Motie: Actief tegengaan oplaten ballonnen

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 23 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens de raadsvergadering op 09 mei jl. is door Victor Boldewijn de motie 'Actief tegengaan oplaten ballonnen' ingediend.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de Raad er een besluit over neemt. De motie staat geagendeerd voor oordeelsvorming.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Eerst zal GroenLinks door middel van een korte presentatie (zie bijlage) de motie nader toelichten, waarna fracties de gelegenheid krijgen tot het stellen van vragen en het geven van hun opvattingen.

BewustZW: Op zichzelf lijkt het een sympathieke motie, maar de fractie heeft moeite met het verbod op het gebruik van ballonnen. Een verbod houdt immers in dat er handhaving moet plaatsvinden. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook het verstrekken van informatie kost geld. De fractie vraagt zich af of het probleem niet landelijk moet worden aangepakt, omdat het ook op dat niveau is aangekaart. Wat voor een zin heeft een lokaal verbod?

GroenLinks: De door de Tweede Kamer aangenomen motie houdt in dat de gemeenten worden opgeroepen actie te ondernemen. De gemeente kan sturen door middel van vergunningverlening. Als vooraf het gebruik van ballonnen bij evenementen wordt verboden, zullen er minimaal kosten verbonden zijn aan handhaving. De noodzaak tot handhaving zal slechts incidenteel bestaan. Een beter milieu begint bij jezelf, daarom zou de gemeente vorm moeten geven aan het statement dat landelijk is gemaakt.

D66: Het lijkt erg omslachtig als alle gemeenten afzonderlijk een dergelijk verbod op het gebruik van ballonnen moet instellen.

GroenLinks: Nodigt D66 uit dit bij de eigen fractie in de Tweede Kamer aanhangig te maken.

PvdA: Heeft moeite met onderdeel drie van de motie, het verbieden van brandende wensballonnen. Dat vergt handhavingscapaciteit.

VVD: heeft inhoudelijk niet op de motie tegen, maar het leidt wel tot meer regels en de noodzaak tot handhaving. De ballonnen zijn toch afbreekbaar? Is dat niet voldoende?

Burgerbelang: De fractie heeft gemengde gevoelens over de motie: het is betuttelend, maar anderzijds is er gewoon sprake van vliegend zwerfvuil. Met uitzondering van onderdeel drie zou volstaan kunnen worden met het stellen van schriftelijke vragen aan het college. Onderdeel drie is een vreemd onderdeel in de motie. In Amsterdam maken de brandende wensballonnen ook geen onderdeel uit van de motie.

SP: Als de raad vindt dat het oplaten van ballonnen verboden moet worden, ligt het voor de hand dit ook lokaal te regelen.

Burgerbelang: Bij welke evenementen in Zutphen worden er nog ballonnen opgelaten?

GroenLinks: Onder andere bij het Heufs Volksfeest, Oranjevereniging Warken en AZC.

Burgerbelang: Heeft GroenLinks met hen gesproken?

GroenLinks: De fractie heeft inderdaad met alle drie gesproken. Zij waren zich niet bewust van de effecten en toonden begrip voor het standpunt van de fractie.

Burgerbelang: Als het op die manier kan, waarom dan een verbod instellen?

SP: Het verbod kan gewoon worden ingesteld, maar de oorzaak van het probleem zit hem niet zozeer in het ontbreken van een verbod.

Christen Unie: Steunt de motie.

CDA: De fractie is niet zo voor het uitbreiden van regelgeving. Als een gesprek al tot het gewenst effect leidt, gaat een verbod te ver.

Stadspartij: Steunt de motie.

College: De strekking van de motie van de Tweede kamer is het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen. Het college voldoet al in hoge mate aan de motie namelijk voor wat betreft de onderdelen 1, 2 en 4. Het college heeft geen directe invloed op niet vergunningplichtige evenementen. Wensballonnen zijn in Nederland niet verboden. De warenautoriteit houdt toezicht op de veiligheid van de wensballonnen die in Nederland worden verkocht. Het ligt niet voor de hand het gebruik van die ballonnen lokaal te verbieden. Overigens is er geen geld en capaciteit om een eventueel verbod te handhaven.

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er zijn 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend